А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Норма - амортизаційні відрахування

Норма амортизаційних відрахувань і величина накопиченого основного капіталу змінюються повільно, а ось чисті (нові) інвестиції зазвичай схильні до сильних змін. Саме ця частина інвестицій найбільш сильновпливає на коливання норми валового нагромадження в країні.

Норми амортизаційних відрахувань диференціюють за видами основних засобів. Їх встановлюють з таким розрахунком, щоб після закінчення терміну служби основних засобів по ним була нарахована амортизація, рівнаїх первісної або відновної вартості.

Норма амортизаційних відрахувань розраховується виходячи із строку корисного використання майна. З 1 січня 2002 амортизується майно, в залежності від терміну його використання, поділяється на 10 груп. Привикористанні методу прискореної амортизації норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення майна збільшують до 3 разів.

Норми амортизаційних відрахувань також наводяться у згаданому довіднику проектувальника. Вони затверджені Радою МіністрівСССP; Ними користуються для нарахування амортизації по діючим підприємствам, по яких відома балансова вартість кожного окремого виду споруд чи устаткування.

Норми амортизаційних відрахувань для кожного класифікаційного виду основних фондіввстановлені єдині для всіх підприємств і організацій країни і виходять з експлуатації цих фондів у звичайних умовах. У них в більш повній мірі враховані фактори морального зносу, що знайшло відображення в скороченні нормативних термінів служби основних фондів.

Нормиамортизаційних відрахувань встановлені за типами рухомого складу і включають кілька груп. Окремо встановлені норми амортизаційних відрахувань по причепів та напівпричепів всіх марок.

Норми амортизаційних відрахувань диференційовані по легковимавтомобілям в залежності від робочого об'єму двигуна (окремо виділяються таксі), по автобусам - від їх довжини. Виділяються нормативи амортизаційних відрахувань по групі спеціальних автомобілів.

Норми амортизаційних відрахувань наведені у розділі Вибіробладнання (див. стор

Норми амортизаційних відрахувань за видами (групами) основних фондів встановлені окремо на повне і на часткове відновлення (капітальний ремонт) цих фондів. Вся нарахована амортизація враховується за рахунком зносу основних фондів. Насуму витрат по закінченому капітальному ремонту відповідно зменшується сума зносу основних фондів.

Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів по галузях гірничодобувної промисловості (вугільної,сланцевої, гірничорудної, з видобутку рідкісних, дорогоцінних металів, алмазів і нерудних копалин), термін служби яких залежить від термінів відпрацювання запасів корисних копалин і які після відпрацювання запасів без капітального переобладнання не можуть бути використаніна інші цілі, встановлюються

Норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт можуть бути визначені не тільки з урахуванням витрат на модернізацію, але також з урахуванням витрат на середній ремонт, якщо він проводиться з періодичністю понад один рік. Длядеяких видів обладнання, а також для транспортних засобів норми амортизації можуть встановлюватися на одиницю продукції або роботи. Наприклад, для автомобілів норма амортизації на капітальний ремонт зазвичай встановлюється на 1000 км фактичного пробігу у відсоткахвід вартості машин.

Норма амортизаційних відрахувань (На) встановлюється у відсотках до первісної вартості основних фондів.

Норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт. Норми амортизаційних відрахувань зі знаком визначені виходячи зумов двозмінній роботи.

Норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт.

Норми амортизаційних відрахувань зі знаком визначені виходячи з умов тризмінної роботи.

Норми амортизаційних відрахувань необхідно коригувати за допомогоюпоправочних коефіцієнтів. При необхідності використання декількох коефіцієнтів визначають результуючий. Для цього підсумовують всі встановлені коефіцієнти і віднімають число, рівне п - 1 де п - число коефіцієнтів.

Норма амортизаційних відрахувань можебути збільшена, але не більше, ніж в два рази.

Норми амортизаційних відрахувань призначені для визначення зносу житлових будинків.

Норми амортизаційних відрахувань по житловим будівлям встановлені тільки для визначення зносу, так як амортизація по них ненараховується, причому знос розраховується по закінченні кожного року.

Норми амортизаційних відрахувань по основних фондах народного господарства СССP, Введені в дію з 1 січня 1963 р., передбачають річні відрахування на повне відновлення автомобіліввантажопідйомністю від 2 до 4 т в розмірі а 129% від вартості машини.

Норми амортизаційних відрахувань на енергопідприємствах встановлені у відсотках до вартості основних фондів.

Норма амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт і модернізацію турбін причислі годин роботи в році понад 6000 прийнята в розмірі 4 3% їх відновної вартості.

Норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт котлів, турбін і генераторів не враховують особливостей експлуатації в період освоєння нової серії устаткування. Вперші 2 - 3 роки експлуатації нового обладнання електростанції, як зазначалося вище, змушені нести додаткові, що не піддаються нормуванню витрати по його освоєнню і доведенні до необхідного рівня надійності та економічності.

Норми амортизаційнихвідрахувань на капітальний ремонт гідротехнічних споруд встановлені на основі звітних даних про фактичні витрати на капітальні ремонти за досить тривалий період часу.

Норма амортизаційних відрахувань для кожного року, обчислена методомподвійного зниження залишку балансової вартості, наприклад, дорівнює подвійній нормі (у%) відрахувань для першого року служби, розрахованої прямолінійним методом.

Норми амортизаційних відрахувань по окремих об'єктах і групам основних фондів встановлені окремо наповне відновлення і часткове відновлення (капітальний ремонт і модернізацію) цих фондів. Зміна однієї норми за рахунок зміна угой не допускається.

Норми амортизаційних відрахувань встановлені, як правило, у відсотках до балансової вартості основнихфондів, яка являє собою вартість основних фондів за даними переоцінки основних фондів, проведеної станом на 1 січня 1972 р., а по фондам, введеним після цієї дати, і фондам, за якими переоцінка не здійснювалася, у відсотках до їх первісноївартості.

Норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт рухомого складу автомобільного транспорту встановлені у відсотках від вартості машин на 1000 км фактичного пробігу, а на повне відновлення по ряду видів автомобілів - в залежності від термінуслужби, по решті рухомому складу - у відсотках від їх вартості на 1000 км фактичного пробігу.

Норма амортизаційних відрахувань визначається, виходячи з терміну амортизації. Щомісячна норма застосовується для рівномірного розрахунку суми амортизаційнихвідрахувань за кожний місяць до повного накопичення зносу, рівного вартості, яка амортизується об'єкта. Недолік методу - в равновеликое суми відрахувань до початку і в кінці амортизується періоду, а також у тому, що період експлуатації об'єкта перевищує йогоамортизаційний період. Природно припустити, що в початковий період експлуатації машин і устаткування їх віддача набагато вище, що повинно враховуватися в методиці амортизації.

Норми амортизаційних відрахувань по машинах і обладнанню встановлені виходячиз режиму роботи у дві зміни і підлягають коригуванню з урахуванням фактичного коефіцієнта змінності роботи цього обладнання.

Норми амортизаційних відрахувань встановлені у відсотках балансової вартості за даними переоцінки основних фондів, проведеної на 1/11972 р., а по фондам, введеним після цього терміну, і фондам, за якими переоцінка не здійснювалася, - їх первісної вартості.

Норми амортизаційних відрахувань по автомобільному транспорту на відновлення первісної вартості та капітальний ремонтвизначені у відсотках від початкової вартості машин на 1000 км пробігу. При експлуатації автомобільного транспорту в особливо важких кліматичних і дорожніх умовах (райони Крайньої Півночі, пустельно-піщані, високогірні, дороги грунтові, лісовозні, кар'єри таін) норми амортизаційних відрахувань на них збільшуються в 1 3 рази.

Норма амортизаційних відрахувань виражається у відсотках від початкової вартості основних фондів.

Норми амортизаційних відрахувань встановлені окремо на часткове відновлення (капітальний ремонт) і окремо на повне відновлення основних засобів. Зміна однієї норми за рахунок іншої не допускається.

Норми амортизаційних відрахувань повинні диференціюватися за видами природоохоронного устаткування з урахуванням ступеня агресивностісередовища. Несприятливі умови, в яких доводиться працювати природоохоронному устаткуванню, а також катастрофічні екологічні наслідки його поломок повинні враховуватися і при визначенні витрат на ремонт, тому що може знадобитися скорочення тривалостіміжремонтного циклу.

Норми амортизаційних відрахувань прийняті за нормами на аналогічну техніку.

Норма амортизаційних відрахувань складається з норм на повне відновлення первісної вартості обладнання і його капітальний ремонт.

Нормаамортизаційних відрахувань вказується з урахуванням всіх знижуючих або підвищувальних коефіцієнтів, застосовуваних до неї відповідно до чинних нормативних документів.

Норма амортизаційних відрахувань на бурові вишки, підйомники для вишок, ємності, прийомнімости, металеві підстави встановлена ??в розмірі 112 на турбобури - 327% в рік від первісної вартості.

Норми амортизаційних відрахувань диференціюють за видами основних засобів. Їх встановлюють з таким розрахунком, щоб після закінчення терміну служби основних засобів по ним був нарахований знос, рівний їх первісної або відновної вартості.

Норми амортизаційних відрахувань виражені у відсотках до балансової вартості класифікаційних груп основних засобів. При цьому широко диференційовані норми на машини та обладнання не тільки за їх видами, але і за видами робіт, для яких вони використовуються, і по галузях промисловості. Особливості окремих видів виробництв, режиму експлуатації машин і устаткування, природних умов і впливу навколишнього середовища, які викликають підвищений або знижений знос засобів, що експлуатуються на підприємстві, враховуються за допомогою застосування відповідних поправочних коефіцієнтів, встановлених до норм амортизаційних відрахувань.

Норми амортизаційних відрахувань по житловим будівлям встановлені тільки для визначення зносу, так як амортизація по них не нараховується.

Норми амортизаційних відрахувань призначені для визначення зносу житлових будинків.

Норми амортизаційних відрахувань по окремих споруд і обладнання (включаючи відрахування на капітальний ремонт) встановлюються відповідними міністерствами. Ці відрахування провадяться з метою відтворення основних засобів, тобто відновлення устаткування і споруд після їх зносу, а також для капітального ремонту в період експлуатації очисних споруд. Згідно з постановою РНК СССPвід 8 квітня 1938 амортизаційні відрахування для комунальних водопроводів встановлено 3 8%, у тому числі 1 7% на капітальний ремонт.

Норми амортизаційних відрахувань встановлені за групами основних фондів або окремих об'єктів і є єдиними для всіх підприємств. Подальшої диференціації вони не підлягають. Норми встановлені, як правило, у відсотках до балансової вартості основних фондів.

Норми амортизаційних відрахувань встановлюються по кожному виді основних фондів окремо на реновацію і на капітальний ремонт і модернізацію.

Норми амортизаційних відрахувань по технологічному устаткуванню і машинам визначено виходячи з режиму роботи у дві зміни.

Норми амортизаційних відрахувань по технологічному устаткуванню і машинам визначено виходячи з режиму тризмінної роботи.

Норми амортизаційних відрахувань по житловим будівлям встановлені тільки для визначення зносу.