А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номенклатура - конструкційний матеріал

Номенклатура конструкційних матеріалів досить широка, щоб задовольнити різноманітні, часто дуже жорсткі, вимоги, що пред'являються умовами роботи обладнання.

Є величезнаноменклатура конструкційних матеріалів, здатна задовольнити різноманітні, часто дуже жорсткі вимоги, що пред'являються умовами роботи обладнання хімічних виробництв.

З поглибленням знань в області фрактогра-фії, введенням нових методів аналізузламів, збільшенням номенклатури конструкційних матеріалів виявляються нові параметри рельєфу зламу і поглиблюються уявлення про зв'язки морфології рельєфу з механізмами їх формування. Все це вимагає використання в аналізі експлуатаційних руйнувань нетільки нових уявлень про розвиток тріщин, але й має на увазі уточнення вже сформованих підходів до оцінки причин зародження і росту тріщин.

Разом з тим розвивати виробництво нових полімерних матеріалів і виробів з них з комплексом заданих властивостейхімічно стійких неорганічних неметалічних матеріалів, розширювати і систематично оновлювати номенклатуру конструкційних матеріалів, поліпшувати їх техніко-економічні характеристики, а також збільшувати випуск прогресивних матеріалів, що заміняють чорні ікольорові метали.

Технологи, беручи участь разом з конструкторами у виборі варіантів, піклуються про кращих передумовах для використання раціонального членування і компоновки майбутньої конструкції, кращих передумовах для використання стандартних і уніфікованихвузлів, типових технологічних процесів, обмеження номенклатури конструкційних матеріалів. Художник-конструктор формує вимоги технічної естетики та ергономіки, розробляє варіанти художньо-конструкторського рішення.

Сучасний розвитокметалообробної промисловості характеризується підвищенням вимог до якості оброблюваних поверхонь, точності розмірів і форми поверхонь деталей машин, продуктивності їх виготовлення. Неухильно розширюється номенклатура конструкційнихматеріалів, що володіють підвищеними фізико-механічними або спеціальними властивостями. В останні роки здійснюється технічне переозброєння верстатного парку машинобудівних підприємств, причому основною тенденцією є прискорене впровадження верстатів зчисловим програмним управлінням (ЧПУ), на базі яких організовуються гнучкі автоматизовані виробництва (ГАП), в перспективі забезпечують можливість переходу до роботи в режимі безлюдній технології. У зв'язку з високою вартістю цього обладнання зростаютьвимоги до досконалості і раціональності здійснюваних на ньому процесів різання, а також до надійності різального інструменту. Простої подібного обладнання або його нераціональне використання ведуть до значних економічних втрат. Тому успішне вирішеннязавдань, поставлених партією і урядом, щодо підвищення рівня вітчизняного машинобудування можливо тільки за умови ретельного вивчення теоретичних основ металообробки, а також останніх досягнень в цій області.

Послідовне наступнауково-технічної революції нерозривно пов'язане з безперервним вдосконаленням машинобудування - основи технічного переозброєння всіх галузей народного господарства. Інженерна технічна діяльність на основі наукової думки розширює і оновлює номенклатуруконструкційних матеріалів, впроваджує ефективні методи підвищення їх міцнісних властивостей. З'являються нові матеріали на основі металевих порошків, порошків-сплавів. Порошкова металургія не тільки призводить до заміни дефіцитних чорних і кольорових металів більшдешевими матеріалами, вона дозволяє отримати абсолютно нові матеріали - матеріали століття, які неможливо отримати традиційним шляхом. Крім того, виготовлення виробів з порошків - практично безвідходне виробництво. Найтонша плівка з порошкових сумішей наповерхні деталі, утворена плазмовим напиленням, підвищує надійність сполучених і труться один об одного деталей машин, захищає їх від корозії і істотно збільшує їх зносостійкість.

Послідовний розвиток науково-технічної революції нерозривнопов'язано з безперервним вдосконаленням машинобудування - основи технічного переозброєння всіх галузей народного господарства. Інженерна технічна діяльність на основі наукової думки розширює і оновлює номенклатуру конструкційних матеріалів, впроваджуєефективні методи підвищення їх міцнісних властивостей. З'являються нові матеріали на основі металевих порошків, порошків-сплавів. Порошкова металургія не тільки призводить до заміни дефіцитних чорних і кольорових металів більш дешевими матеріалами, вона дозволяє отримати абсолютно нові матеріали - матеріали століття, які неможливо отримати традиційним шляхом. Крім того, виготовлення виробів з порошків - практично безвідходне виробництво. Найтонша плівка з порошкових сумішей на поверхні деталі, утворена плазмовим напиленням, підвищує надійність сполучених і труться один об одного деталей машин, захищає їх від корозії і істотно збільшує їх зносостійкість.

По-видимому, виклад матеріалу про гіпотези міцності розумно розпочати з короткого нагадування про оцінку міцності при одновісному Н. С. Для цієї мети доцільно використовувати плакат, подібний показаному на рис. 14.2. Далі слід обговорити питання про те, як підійти до оцінки небезпеки складного (плоского або просторового) Н. С. Якщо при одновісному можна безпосередньо зіставляти напругу, що виникає в небезпечній точці деталі, з граничним напруженням, визначеним експериментально, то в розглянутих випадках треба встановити граничні значення всіх головних напружень для, подібного заданому. Кількість різних співвідношень головних напружень безмежно велике, надзвичайно велика також номенклатура застосовуваних конструкційних матеріалів. Отже, чисто експериментальний шлях оцінки міцності пов'язаний з такою великою кількістю експериментів, яке, звичайно, не може бути здійснено.

По-видимому, виклад матеріалу про гіпотези міцності розумно розпочати з короткого нагадування про оцінку міцності при одновісному Н. С. Для цієї мети доцільно використовувати плакат, подібний показаному на рис. 14.2. Далі слід обговорити питання про те, як підійти до оцінки небезпеки складного (плоского або просторового) Н, С. Якщо при одновісному можна безпосередньо зіставляти напругу, що виникає в небезпечній точці деталі, з граничним напруженням, визначеним експериментально, то в розглянутих випадках треба встановити граничні значення всіх головних напружень для, подібного заданому. Кількість різних співвідношень головних напружень безмежно велике, надзвичайно велика також номенклатура застосовуваних конструкційних матеріалів. Отже, чисто експериментальний шлях оцінки міцності пов'язаний з такою великою кількістю експериментів, яке, звичайно, не може бути здійснено.