А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Новизна - рішення

Новизна рішення визначається на день реєстрації правильно складеної заявки на отримання авторського свідоцтва або патенту. При цьому враховується не тільки те що застосовувалося до цього дня в будівництві або промисловості,але й було опубліковано в пресі, або було заавторізовано, або запатентовано, хоча і не опубліковано, або стало відомо невизначеному колу осіб з інших джерел.

Визнається істотною також новизна рішення вже відомої технічної задачі, якщо новіознаки цього рішення повідомляють об'єкту нові якості і це нове рішення дає позитивний ефект.

Очевидно, що поняття новизни заявленого рішення і пріоритету взаємопов'язані. Правове значення пріоритету полягає в тому, що на тотожні винаходи,за якими надійшло кілька заявок від різних заявників в Держкомвинаходів, видається тільки один охоронний документ.

Очевидно, що поняття новизни заявленого рішення і пріоритету взаємопов'язані. Правове значення пріоритету полягає в тому, що натотожні винаходи, за якими надійшло кілька заявок від різних заявників, в Держкомвинаходів видається тільки один охоронний документ.

Очевидно, що поняття новизни заявленого рішення і пріоритету взаємопов'язані. Правове значення пріоритетуполягає в тому, що на тотожні винаходи, за якими надійшло кілька заявок від різних заявників, в Госкомізо-бретеній видається тільки один охоронний документ.

Pеалізація в повному обсязі цільових моделей оптового і роздрібного ринківелектроенергії внаслідок дуже високої складності та новизни рішень вимагатиме досить тривалого перехідного періоду. У цей час здійснюється послідовне (поетапне) впровадження базових елементів цільової моделі, уточнення її структурних параметрів,створення нових систем обліку електроенергії, відпрацювання ринкових технологій. Для цього застосовуються перехідні моделі, які передбачають різноманітні сполучення конкурентного і регульованого секторів ринку. Причому сектор вільної торгівлі постійно розширюється, арегульований трансформується. Зокрема, колишній централізований ФОPЕМ2 перетвориться в ринок регульованих двосторонніх договорів, в процес ринкових відносин залучаються нові цінові зони (Сибір), знімаються обмеження на участь в секторі вільної торгівлі,регульований сектор відхилень замінюється конкурентною балансуючим ринком, запроваджується механізм торгівлі потужністю.

На підставі критерію принципової новизни на державне зберігання передається НТД з досліджень і розробок, що характеризується:новизною вирішення проблеми, конструкції вироби промислового виробництва, його технології, проектного рішення об'єкта капітального будівництва в цілому; новизною вирішення найбільш принципових питань НІP, Конструктивних рішень та технологій виробництвапромислової продукції, архітектурних і проектно-пла-ніровочних рішень об'єктів капітального будівництва; новизною вирішення приватних питань НІP, ОКP, Технології виробництва і проектування об'єктів будівництва.

В основі такого підходу лежить тойелементарне міркування, що винагорода повинна бути тим вище, чим вище ступінь новизни рішення, що співвідносні з числом відмінних (від прототипу) ознак рішення.

Якщо технічне рішення стало відомим лише певному, вузькому колу осіб,наприклад технічної комісії, співробітникам автора, керівникам вищого органу, то новизна рішення зберігається.

Можливі випадки, коли після встановлення факту новизни заявляється, у порівнянні з прототипом вивчення інших відомих технічнихрішень показує, що істотні ознаки, що грають роль при встановленні новизни рішення, частково відомі в інших технічних рішеннях.

На підставі критерію принципової новизни на державне зберігання передається НТД з досліджень тарозробкам, що характеризується: новизною вирішення проблеми, конструкції вироби промислового виробництва, його технології, проектного рішення об'єкта капітального будівництва в цілому; новизною вирішення найбільш принципових питань НІP, Конструктивних рішень ітехнологій виробництва промислової продукції, архітектурних і проектно-пла-ніровочних рішень об'єктів капітального будівництва; новизною вирішення приватних питань НІP, ОКP, Технології виробництва і проектування об'єктів будівництва.

На підставікритерію принципової новизни на державне зберігання передається НТД з досліджень і розробок, що характеризується: новизною вирішення проблеми, конструкції вироби промислового виробництва, його технології, проектного рішення об'єкта капітальногобудівництва в цілому; новизною вирішення найбільш принципових питань НІP, Конструктивних рішень та технологій виробництва промислової продукції, архітектурних і проектно-пла-ніровочних рішень об'єктів капітального будівництва; новизною вирішення приватнихпитань НІP, ОКP, Технології виробництва і проектування об'єктів будівництва.

Можливо, деяким фахівцям із захисту інформації деякі позиції здадуться відомими: на порожньому місці важко щось побудувати. Новизна вирішення проблеми полягає вдодаванні до відомих ідеям нових ідей, логічно по-новому зв'язують відомі ідеї, підлеглі іншої задачі, і утворюють в результаті нову систему знань, що дозволяє отримати позитивний ефект.

Відкриття має бути експериментально підтверджено.Винахід відрізняється істотною новизною вирішення технічної задачі з позитивним ефектом. Винаходи розрізняються за видами: основне - не пов'язане з іншими винаходами і може застосовуватися самостійно; додаткове - розвиває і вдосконалюєнаявне винахід; комбінаційне - поєднання вже відомих в техніці засобів, яке, однак, забезпечує абсолютно новий практичний результат; переносне - встановлює можливість використання відомого винаходу в новій області; піонерське -абсолютно оригінальний винахід, що не має в світовій практиці подібних прототипів.

Висновок має бути представлено у двомісячний строк з дня одержання запиту і містити такі відомості: коротку характеристику, технічної сутності заявленогоізабре-тенія; характеристику кращого відомого на дату подання заявки об'єкта того ж призначення, спроектованого або наявного у СССP; Дані про наявність (відсутність) технічних або інших суспільно корисних переваг заявленого об'єкта перед базовим об'єктом;висновок про можливість і доцільність використання заявленого винаходу в народному господарстві. Якщо організація має можливість привести інші відомості, вони даються в укладенні (наприклад, про новизну заявленого рішення, економічної ефективності та інНазвані висновки оформлюються, за тими ж правилами, що і укладення про новизну: вони складаються і підписуються компетентними в даній області фахівцями, обговорюються на засіданні відповідних рад і затверджуються керівником організації.

Недоліки в роботі при використанні цього об'єкта, бажано повно, аргументовано, доказово, економічно обгрунтовано показати моральне та фізичне старіння цього об'єкта, що знижують ресурс роботи деталі, вузла машини або всього виробництва цієї галузі вЗагалом, переважно з чисельними показниками. У цьому розділі заявки треба показати глибоке знання галузі, в якій працює автор, претендуючи на новизну рішень, і тим самим переконати рецензента заявки, що вона підготовлена ??фахівцем, добре знають свою справу.

Pанее відомий засіб виявляється здатним задовольнити зовсім іншу потребу, у зв'язку з чим воно набуває функцію, істотно відрізняється від тієї, яку вже має. Наприклад, винаходом на застосування є пропозиція використовувати синтетичне фарбувальну речовину в якості сильно діючої отрути для шкідливих бактерій. Новизна рішення в даному випадку визначається так само як і будь-якого винаходу. Істотні відмінності виявляються шляхом зіставлення пропонованого застосування відомого засобу з тими рішеннями, які використовувалися раніше для задоволення визначеної потреби.

Мабуть, конструктор закінчує лист. І справді, чи можна піти, якщо дозріле за день рішення не перевірити, не подивитися, як вийде на кресленні, чи будуть видні переваги варіанту. А може бути, виявиться і новизна вирішення. У творчих муках термін здачі вузлів підходить непомітно.

Більш аргументовано і коректно можна показати новизну отриманих результатів шляхом застосування, наприклад, такого обороту: на відміну від При необхідності вдатися до бібліографічних посиланнях їх доцільно перешкодити або в тексті, або в підрядкових виносках, не оформляючи у вигляді бібліографічного списку. Важливо те, що в будь-якому випадку новизна рішень повинна бути представлена ??в АPД досить переконливо.

Встановлення низки фактів, формулювання висновків неможливо без певної інформації. Потрібна інформація, як кажуть, в більшості випадків не лежить на поверхні - її треба знайти. Стосовно до патентної інформації можна відзначити, що в різних випадках потрібна неоднаковий вид інформації, або вид її - наприклад, у випадках встановлення рівня техніки або визначення новизни створеного рішення, у випадках пошуку промислових зразків по певному класу або товарного знака, у випадках пошуку винаходів конкретного патентовласника і прототипу певного пристрою.

У Патентному законіPФ новизна визначається як невідомість винаходи з відомостей про рівень техніки. Далі розкривається саме поняття рівень техніки: відомості про рівень техніки включають будь-які відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. Дане формулювання дозволяє акцентувати увагу на чотирьох моментах. По-перше, при дослідженні новизни заявленого рішення використовуються лише загальнодоступні відомості. Під ними розуміються відомості, що містяться в джерелі, з яким будь-яка особа мала можливість ознайомитися само або про зміст якого могло бути йому законним чином повідомлено. Всякого роду службова, закрита, секретна і т.п. інформація до уваги не береться.