А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Похила пряма лінія

Похилі прямі лінії характеризуються або кутами нахилу цих ліній до горизонтальної прямої, або ухилом. АВ, нахил якої до горизонтальної лінії АС визначається кутом я між ними. Отже, ухил (прямої АВ дорівнюєвідношенню НД: АС.

Графік залежності qkp від р при кипінні води (по Казакової. | Схема залежності а від q і w при кипінні. Похила пряма лінія, з якої зливаються лінії w const, відповідає співвідношенню а-н. При дуже малих q помірна швидкість вимушеного руху здатнаістотно підвищити а.

Pасстоянія між похилими прямими лініями в штриховке повинні бути однакові для всіх раз - різів однієї і тієї ж де - Фіг.

Епюра зображується похилою прямою лінією.

Pасстоянія між похилими прямими лініями в штриховке повиннібути для всіх розрізів однієї і тієї ж деталі однаковими.

Через нанесені точки проводять похилі прямі лінії, продовжуючи їх до перетину. Абсциса в точці перетину відповідає обсягу розчину лугу, необхідного для нейтралізації кислоти. Знаючиконцентрацію розчину лугу, визначають концентрацію досліджуваного розчину кислоти.

Вольт-амперна характеристика лінійних елементів являє собою похилу пряму лінію, що проходить через початок координат. Строго кажучи, лінійних елементів не існує,так як при зміні величини напруги (струму) змінюється ступінь нагрівання і електричний опір даного елемента ланцюга.

На дінамограмме цей процес записують похилій прямій лінією АБ. Лінія АВ є законом розтягування штанг і скорочення труб іпоказує, що деформації підкоряються лінійному закону Гука. Відрізок 6В в масштабі переміщень дорівнює сумі розтягування штанг і скорочення труб. Після закінчення цього процесу плунжер зрушується з місця. Так як в цей момент штанги повністю сприймають навантаження від стовпарідини в трубах, то подальший рух штанг і початок руху плунжера вгору (правіше точки В) супроводжуються падінням тиску в області насоса під нагнітальним клапаном.

Тому перехідні ділянки можна зображувати просто похилими прямими лініями, як ізроблено на рис. 3.4. При цьому напрямок нахилу вказує напрямок руху.

Проводять горизонтальні, вертикальні, а потім похилі прямі лінії. Зазначені попередні побудови виконуються твердим олівцем (Т або 2Т) тонкими суцільними лініями здотриманням правил користування креслярськими інструментами. Потім приступають до обведення креслення.

Елемент /букви К примикає до похилій прямій лінії на висоті & 3 /- h від основи рядки, а елемент 2 перетинає елемент /в напрямку діагоналі клітини.

Параболічний профіль кулачка може бути замінений похилій прямій лінією. Для підвищення чутливості екзаменатора від гвинта до кулачку здійснена важільна передача.

Елементи /і 2 букви Ж примикають до середньої похилій прямій лінії на висоті Л1 - до від підставирядки, а елементи 3 і 4 перетинають елементи /і 2 і сходяться при своєму продовженні у верхній кінцевій точці середньої лінії.

Креслярський прилад пантографного системи типу ЧПВ.

Креслярський прилад служить для проведення на полі креслення паралельних, горизонтальних,вертикальних і похилих прямих ліній.

Графічно (рис. П-35) ця залежність являє собою похилу пряму лінію.

Ширина піщаної подушки в площині своєї підошви визначається положенням похилих прямих ліній, що йдуть в поперечному перерізі вниз відкрайніх точок підошви-фундаменту під кутом а 40 - 45 до вертикалі. При меншому куті а подушка під впливом прикладеної зверху навантаження може розширитися в сторони від податливості прилеглого слабкого грунту. Ця обставина може призвести до нерівномірних осідань івикликати появу тріщин в надземної частини будівлі.

Метод кругової розгортки. а - схема вимірювання. б - осцилограма. в - епюри сигналів. Змінюючи налаштування фазовращателя, необхідно домогтися появи на екрані осцилографа похилій прямій лінії. Потім, зберігаючи цюнастройку, подати на вхід фазовращателя другий сигнал (відключивши попередньо перший) і провести необхідну вимір фазового зсуву сигналів.

Таким чином, виходять наближені експериментальні діаграми, на яких нанесені похилі прямі лінії;кожна пряма повинна відповідати певній температурі. Якщо на звичайній шкалі осі ординат цих діаграм відкладаються значення ау, то по осі абсцис доведеться нанести логарифмічну шкалу значень ег.

Залежність крутизни від керуючої напругизображена на рис. 11.1 у вигляді похилої прямої лінії.

Управління крутизною характеристики. Залежність крутизни від керуючої напруги зображена на рис. 10.1 у вигляді похилої прямої лінії.

Зміна прискорення штовхача при його піднятті і опусканнівідбувається за законом похилій прямій лінії.

З отриманого рівняння випливає, що епюра Мк на ділянці II йде по похилій прямій лінії.

Побудова експоненти методом січних. Нелінійну частину кривої (г /(т) (в даному випадку похилу пряму лінію) замінюємоступінчастою лінією, так щоб усередині інтервалу Ат обурення мало постійне значення (пунктирна пряма на рис. 91) і робимо ті ж побудови, що й вище. Повторюючи побудова січних, знайдемо весь перехідний процес.

Графік дослідження скв. 719 об'єкта КС,родовища Північна складка-море. Значення пластового тиску визначається зі співвідношення кривої відновлення динамічного рівня з графіком (похилої прямою лінією) характеристики глибинного насоса, що працює в досліджуваній свердловині. Правила визначеннявикладаються нижче в прикладах для різних випадків.

Неважко побачити, що константа швидкості окислення металу Ах в координатах Арреніуса виражається похилій прямою лінією, на основі нахилу якої можна визначити енергію активації.

Томуекспериментальні точки, що відносяться до кризи теплообміну першого роду, звичайно узагальнюються єдиної похилій прямій лінією.

Наведіть відомі Вам з попередніх курсів приклади процесів, фазові траєкторії яких описуються відрізками похилих прямих ліній.Покажіть, що в цих випадках криві перехідних процесів в часі протікають по експоненціальним кривим.

Потенціал між обкладками знижується рівномірно, так що розподіл потенціалу графічно може бути зображено похилій прямій лінією (фіг.

Вкоординатах i - s ізохора як насиченого, так і перегрітої пари близька до похилій прямій лінії, причому ізохори розташовуються тут крутіше ізобар, що проходять через ті ж точки процесу. На всіх діаграмах точка а характеризує перехід з області насиченої пари вобласть перегрітої пари.

В h - s координатах ізохора як насиченого, так і перегрітої пари близька до похилій прямій лінії, причому ізохори розташовуються тут крутіше ізобар, що проходять Череа ті ж точки процесу. На всіх діаграмах точка а характеризує перехід ізобласті насиченої пари в область перегрітої пари. З діаграм рис. 7.5 видно, що при нагріванні пари при постійному обсязі він може бути переведений в сухий насичений пар, а потім і в перегріта.

Кінетика осадження полідисперсних завислих речовин (мідної окалинив стічних водах прокатного стану (Со - вихідна концентрація, мг /л. Агрегатно-стійкі монодисперсних зважені речовини випадають з постійною швидкістю, і кінетична крива їх осадження являє собою похилу пряму лінію.

Залежність напруги наконденсаторі від струму Uc (/) представлена ??на тому ж малюнку похилій прямою лінією, що проходить через початок координат.

На основі цих досвідчених даних у верхній частині номограми (рис. 92) показані у вигляді похилих прямих ліній кордону між тепловими навантаженнямиконденсаційних трубопроводів і відповідні цим навантаженням діаметри труб.

Крива початкового намагнічування. | Криві намагнічування і магнітної проникності. | Несталого гістерезисна цикл. | Гранична петля гістерезису. Третій ділянкухарактеризується повільним підйомом кривої, і при великих значеннях напруженості магнітного поля крива переходить в похилу пряму лінію.

Графік для визначення відносної вологості за показаннями аспіраційного психрометра заводу Гіпрометлгшбрр. Цифри вверхній частині графіка позначають: для вертикальних ліній - температуру по сухому термометру, а для похилих прямих ліній - по мокрому термометру; точки перетину цих ліній вказують величини відносної вологості, яка характеризується Ш) графіку кривимилініями.

В інтервалі потужностей від холостого ходу (Яг0) до номінальної потужності генератора (Яг Ном) характеристика являє собою похилу пряму лінію. Горизонтальний ділянку характеристики Pr HoMconst формується наявними в АPЗ обмежувачем відкриттяPО, недозволяє перевантажувати турбоагрегат.

Значення залишкового подовження 6 в кожній точці діаграми розтягування можна визначити по машинній діаграмі (див. рис. 2.8), проводячи похилі прямі лінії, паралельні прямолінійному пружному ділянці діаграми.

Приподальшому переміщенні плунжера навантаження на сальниковий шток зростає від сили тяжіння стовпа рідини і цей процес на дінамограмме зобра-жається похилій прямій лінією АБ, званої лінією сприйняття навантаження. Відрізок 6Б в масштабі переміщень дорівнює сумірозтягування штанг і скорочення труб. Після закінчення цього процесу плунжер зрушується з місця. Так як в цей момент штанги сприймають навантаження від сили тяжіння рідини в трубах, то подальший рух штанг і початок руху плунжера вгору (правіше точки Б)супроводжується падінням тиску під нагнітальним клапаном, при цьому відкривається приймальний клапан і рідина зі свердловини надходить у циліндр, займаючи об'єм, звільнений плунжером. Цей процес відбувається при постійному навантаженні і записується у вигляді прямоїгоризонтальної лінії ВВ.

Внаслідок перевищення надходження води над її витратою з моменту t рівень почне безупинно підвищуватися, як зображено на нижньому графіку рис. 2 - 3 похилій прямій лінією аб.

На першій вертикальної лінії відкладають вгору від рівняпідлоги площадки другого поверху висоту однієї сходинки 150 мм (точка а) і з'єднують цю точку похилій прямою лінією з крайньою точкою (точка Ь) рівня вищерозміщених проміжної площадки. Пряма ab перетинає вертикальні лінії в точках, через які проводять горизонтальнілінії - проступи і вертикальні - подступенки. Таким же способом виробляють розбивку ступенів і інших маршів.

Якісна відмінність полягає в тому, що після досягнення стану насичення, зміна індукції характеризується не горизонтальної прямої (як у намагніченості /), а похилій прямій лінією.

Якщо ціни на одиницю капіталу і праці відомі, комбінації праці і капіталу, які можуть бути закуплені за фіксованих загальних витратах, можуть бути показані похилій прямою лінією, як СС на малюнку, причому нахил визначається тільки відносними цінами. Тут потрібно дати два пояснення.

Якісна відмінність полягає в тому, що після досягнення стану насичення, зміна індукції характеризується не горизонтальної прямої (як у намагніченості 7), а похилій прямій лінією.

Симетрія фазових характеристик каналів досягається включенням на вході одного з підсилювачів фазообертача, який регулюється при подачі одного і того ж напруги на обидва канали так, щоб наявний на ькране еліпс перетворився на похилу пряму лінію.

Закономірність зниження дебіту нафти розроблюваної нафтової поклади (експлуатаційного об'єкта, нафтової площі, великого нафтового ділянки або достатньо великої сукупності свердловин) при фіксованих умовах розробки (всі свердловини одночасно введені в роботу і продовжують працювати з постійними забійними тисками - у нагнітальних свердловин своє постійне забійні тиск, а у добувних - своє) в залежності від накопиченого відбору нафти у вигляді похилої прямої лінії, що показує зниження дебіту нафти, а на осі абсцис - на осі накопиченого відбору нафти виділяє потенційно можливий при застосовуваної технології сумарний відбір нафти або потенційно можливі початкові видобувні запаси нафти .

По осі абсцис відкладені величини діаметрів заготовки в мм, по осі ординат - розширення - стиснення в MR. Похилі прямі лінії визначають залежність максимальної деформації тонкощів -, ної втулки від її діаметра.

Тип штрихування (табл. 2) залежить від матеріалу, з якого виготовлено виріб. Паралельні похилі прямі лінії проводять під кутом 45 до ліній рамки креслення.

Зауважимо, що внаслідок порівняно великої довжини робочої ділянки I у волокон нейлону напруги а можна обчислити наближено, розділивши навантаження, що відповідає межі плинності, на площу А, Тонкі пунктирні прямі лінії для чотирьох волокон нейлону, витікаючі від точки О, на верхній діаграмі фіг. Кінцеві точки цих чотирьох похилих прямих ліній вказують деформації, що відповідають межі плинності.