А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лікувально-профілактичне обслуговування

Лікувально-профілактичне обслуговування передбачено для осіб, зайнятих на шкідливих роботах, де є ймовірність розвитку професійних захворювань.

Лікувально-профілактичне обслуговування учнівздійснюється органами охорони здоров'я.

Лікувально-профілактичне обслуговування та охорона купа працюють у нафтовій і газовій промисловості, нафтопереробці, як і в інших галузях, здійснюються медико-санітарними частинами (МСЧ) у тісному контакті з з а пит арио-егшдеміол отческімі станціями (СЕС) Т спеціалізованими лікарнями, диспансерами, профілакторіями, станціями швидкої медичної допомоги, санаторно-курортними закладами, клініками, науково-дослідними, медичними інститутами та іншими медичнимиустановами.

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників теплиць і тепличних комбінатів повинно забезпечуватися установами лікувальної мережі в районі їх розташування.

Для лікувально-профілактичного обслуговування працюючих на промислових підприємствахстворюються медико-санітарні частини. Медсанчастина об'єднує такі установи, як поліклініка або амбулаторія, стаціонар, лікарські або фельдшерські здоровпункти.

При лікувально-профілактичному обслуговуванні працюють передбачаються попередні (принадходженні на роботу) і періодичні медичні огляди працюючих, лікувально-профілактичне харчування та проведення лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань працюючих. В цей обслуговування входить організація здоровпунктів,медико-санітарної частини поліклінік, профілакторіїв, а також оздоровчих баз відпочинку.

Щоб забезпечити необхідне лікувально-профілактичне обслуговування працюючих на хімічних заводах, створена медична служба. Її основними завданнями є оздоровленняпраці і побуту, попередження і зниження загальної та професійної захворюваності, забезпечення кваліфікованої першої допомоги постраждалим, лікування працюючих та членів їх сімей.

Щоб забезпечити необхідне лікувально-профілактичне обслуговування працюючих нанафтопереробних заводах, створена медична служба. Її основними завданнями є оздоровлення праці та побуту, попередження і зниження загальної та професійної захворюваності, забезпечення кваліфікованої першої допомоги постраждалим, лікування працюючих тачленів їх сімей.

Щоб забезпечити необхідне лікувально-профілактичне обслуговування працюючих на нафтопереробних заводах, створена медична служба.

Щоб забезпечити необхідне лікувально-профілактичне обслуговування працюючих на хімічнихзаводах, створена медична служба. Її основним завданням є оздоровлення праці та побуту, попередження і зниження загальної та професійної захворюваності, забезпечення кваліфікованої першої допомоги постраждалим, лікування працюючих та членів їх сімей.

Медико-санітарна частина здійснює лікувально-профілактичне обслуговування робочих промислового підприємства за цеховим принципом у відповідності з положенням про цеховому ординаторів.

Забезпечує проведення медичних оглядів працюючих, санітарно-побутове талікувально-профілактичне обслуговування.

Забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку працюючих на дільниці, санітарно-побуто-ше, лікувально-профілактичне обслуговування, а також видачу спецхарчування.

Будівля Інституту фізіології імені І. П. Павлова. Таким чином,ще напередодні Великої Вітчизняної війни була введена єдина система лікувально-профілактичного обслуговування міського та сільського населення.

Враховуючи зазначені вище особливості, а також зростання чисельності населення, поліпшення його лікувально-профілактичногообслуговування і деякі інші фактори, потреба в різноманітних лікарських засобах, незважаючи на зниження інфекційних та інших захворювань, з року в рік збільшується.

З інших завдань СУ ВІД слід зазначити забезпечення режимів праці та відпочинку,санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування, відповідальність за вирішення яких покладено Федеральним законом Про основи охорони праці вPФ на роботодавця. Pежім праці і відпочинку повинні бути зафіксовані в правилах внутрішнього розпорядку.

Виробнича адаптація молодих працівників багато в чому залежить від вирішення житлово-побутових проблем, формування ціннісних орієнтацій у галузі культурного споживання, добре організованого лікувально-профілактичного обслуговування, цілеспрямованої допомогимолодим працівникам на робочих місцях, особливо протягом першого року роботи в колективі.

Мета управління охороною праці може бути досягнута тільки на основі вирішення комплексу завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки праці, санітарно-побутовим талікувально-профілактичним обслуговуванням працюючих.

Обслуговування харчуванням учнів професійно-технічних училищ покладається на відповідні виконкоми Рад депутатів трудящих і органи торгівлі, споживчої кооперації і ОРСи, а безкоштовнелікувально-профілактичне обслуговування - на органи охорони здоров'я.

При цьому охорона праці як система безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності не повинна розглядатися ізольовано від стану економіки, технічного станувиробничого обладнання та технології, лікувально-профілактичного обслуговування, охорони навколишнього середовища, вирішення низки соціальних проблем.

На установках передбачаються заходи щодо забезпечення особистої гігієни праці: видача спецмолока, влаштування приміщень дляприйому їжі, гардеробних, умивальних, душових та ін Крім того, для персоналу установок організовано лікувально-профілактичне обслуговування здравпунктом заводу, який здійснює періодичні медичні огляди робітників лікарями різних спеціальностей. Цедозволяє своєчасно виявити ознаки впливу шкідливих речовин і запобігти захворюванню.

Управління охороною праці спрямовано на створення сприятливих умов праці, його безпеки, а також на забезпечення підтримки працездатності і збереженняздоров'я працюючих, що досягається як забезпеченням безпеки праці, так і санітарно-побутовим та лікувально-профілактичним обслуговуванням працюючих. Цим визначаються завдання, які повинні вирішуватися в процесі управління, або ті локальні об'єкти управління, наякі має опинятися вплив при управлінні.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності робітників гірничорудної промисловості за останні роки систематично знижується, в першу чергу за рахунок зниження травматизму, пневмоконіози,шлунково-кишкових захворювань та ін, що обумовлено поліпшенням умов праці, лікувально-профілактичного обслуговування та матеріально-побутових умов. У порівнянні з іншими галузями промисловості характерними для гірничорудного виробництва є високіпоказники захворювань периферичної нервової системи (головним чином попереково-крижовий радикуліт), відносно високі рівні гнійничкових захворювань (карбункули, фурункули, гідроаденіти), шлунково-кишкових, а також по таким інфекційним захворюванням, якангіна, грип та виробничий травматизм.

Наукова робота не обмежується констатацією фактів, її практичною метою і соціальним завданням є пошук і наукове обгрунтування реально здійсненних і ефективних засобів, форм і методів охорони та зміцненняздоров'я студентів та учнівської молоді, проектування оптимальної системи організації лікувально-профілактичного обслуговування, фізичного виховання, організація здорових умов праці і побуту молоді.

У Радянському Союзі, де створення найбільш сприятливихумов життя населення - основний напрямок соціальної політики Комуністичної партії і держави, зростання міст супроводжується підвищенням життєвого рівня-трудящих, все більш повним забезпеченням їх комфортним житлом, поліпшенням санітарногоблагоустрою, лікувально-профілактичного обслуговування. Постійно розширюється сфера культурно-побутових послуг, все більше часу вивільняється для виховання дітей, відпочинку.

У Радянському Союзі, де створення найбільш сприятливих умов життя населення -основний напрямок соціальної політики Комуністичної партії і держави, зростання міст супроводжується підвищенням життєвого рівня трудящих, все більш повним забезпеченням їх комфортним житлом, поліпшенням санітарного благоустрою,лікувально-профілактичного обслуговування. Постійно розширюється сфера культурно-побутових послуг, все більше часу вивільняється для виховання дітей, відпочинку.

Крім повноважень у вирішенні питань виробництва, праці, заробітної плати та побуту (див. § 6 п 7) і повноваженьюрпсдікці-ошюго (правоограіічнтельного) характеру (див. § 8) профспілкам в безпосереднє управління передані державою деякі важливі суспільні фонди матеріального забезпечення та лікувально-профілактичного обслуговування. Так, профспілки безпосередньоуправляють фондом державного соціального страхування (си.

Зобов'язати керівників організацій усіх форм власності забезпечити суворе дотримання на кожному робочому місці здорових і безпечних умов праці, відповідних вимогам законодавствапро охорону праці, приділяючи особливу увагу безпеки ведення робіт, забезпеченню працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами, а також організації їх належного санітарно-побутового талікувально-профілактичного обслуговування.

Використовує ідеологічні, організацією-но-розпорядчі, економічні та соціально-психологічні методи управління для реалізації в підрозділах підприємство чсех завдань охорони праці (забезпечення безпекивиробничих процесів, об1рудовнія, будівель і споруд, навчання і ірофотборя працюючих, забезпечення працюючих середовищ тва н індивідуального та колективного захисту, нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці, режиму праці та відпочинку, а також організаціюсанітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працюючих.

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників локомотивного господарства включає: медичне обслуговування, проведення заходів з попередження захворювань, періодичнімедичні огляди, створення лікувально-профілактичних пунктів. У локомотивних депо медичне обслуговування здійснюють здоровпункти підприємств, а також поліклініки. Локомотивні бригади та інші працівники, пов'язані з рухом поїздів, обслуговуваннямелектротехнічних установок, котельних та ін, проходять попередні при вступі на роботу і періодичні медичні огляди. Машиністи і помічники машиністів локомотивів, крім того, проходять передрейсові медичні перевірки.

Застосуванняантибіотичних речовин для лікування ряду захворювань викликає порушення вітамінного балансу в організмі людини, а отже, і підвищена витрата вітамінів. Зазначені вище особливості, а також зростання чисельності населення, поліпшення його лікувально-профілактичногообслуговування і деякі інші чинники ведуть до того, що потреба в різноманітних лікарських засобах збільшується, незважаючи на систематичне зниження інфекційних та інших захворювань.

Управління охороною праці на підприємстві - важлива ланка загальноїсистеми управління підприємством, яке забезпечує безпечні і здорові умови праці на робочих місцях (у цехах, на виробничих ділянках), запобігає вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, зберігає високу і тривалу працездатність трудящих. Досягнення всіх перерахованих факторів може бути досягнуто тільки при вирішенні комплексу завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки, санітарно-побутовим та лікувально-профілактичним обслуговуванням працюючих.

Обов'язки роботодавця вказані в Основах законодавстваPФ про охорону праці. Згідно зі статтею 9 роботодавець повинен забезпечити безпеку праці при експлуатації виробничих будівель, споруд, обладнання, безпека технологічних процесів і застосовуваних у виробництві сировини і матеріалів, а також ефективну експлуатацію засобів колективного та індивідуального захисту, забезпечити організацію належного санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників , режим праці та відпочинку працівників, встановлений законодавством, видачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів, ефективний контроль за рівнем впливу шкідливих чи небезпечних виробничих факторів на здоров'я працівника (тобто медичний контроль), відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, навчання, інструктаж і перевірку знань працівниками норм, правил та інструкцій з охорони праці, інформування працівників про стан умов і охорони праці на робочому місці, про існуючий ризик пошкодження здоров'я та належних працівникам засобах індивідуального захисту, компенсації і пільги. Це, до речі, передбачено рекомендаціями щодо укладення трудового договору (контракту) в письмовій формі, затвердженими постановою Міністерства праціPФ від 14 липня 1993 р. № 135 до якого додається зразкова форма трудового договору (контракту), де вказується, про що роботодавець повинен проінформувати і про які ризики попередити працівника при прийомі його на роботу. Крім того, згідно зі статтею 14 Основ роботодавець не повинен допускати застосування нових матеріалів, сировини, що не пройшли спеціальну експертизу їх впливу на організм і здоров'я людини, а якщо на підприємстві виробляються або застосовуються шкідливі речовини, то повинні проводитися організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні та інші заходи, що запобігають вплив на працівників цих речовин.