А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лавлейс

Лавлейс не тільки призводить найкрасивіше рішення поставленої задачі, але дає аналіз, за ??рахунок чого досягнута така значна економія карт і стрункість програми.

Висновком роботи Лавлейс служить приклад програми, що обчислює числаБернуллі, в складанні якої брав участь і сам Беббідж. Pазбор цього прикладу становить винятковий інтерес, оскільки величина, складність і математична постановка цієї задачі не йдуть ні в яке порівняння з елементарними прикладу, наводимораніше. Цей приклад дозволив Лавлейс в повній мірі показати методику програмування на AM і ті переваги, які дає остання при підходящому (ітеративному) методі обчислень. Разом з тим цей приклад вказує і на виникаючі при цьому труднощі.

Лише аеперьЛавлейс приступає до опису програми. Вся програма має 25 операцій (карт операцій) і використовує 13 колонок пам'яті для зберігання проміжних результатів (робочих змінних) плюс необхідне число колонок для зберігання результаюв.

Висновком роботи Лавлейсслужить приклад програми, що обчислює числа Бернуллі, в складанні якої брав участь і сам Беббідж. Pазбор цього прикладу становить винятковий інтерес, оскільки величина, складність і математична постановка цієї задачі не йдуть ні в яке порівняння зелементарними прикладу, наводимо раніше. Цей приклад дозволив Лавлейс в повній мірі показати методику програмування на AM і ті переваги, які дає остання при підходящому (ітеративному) методі обчислень. Разом з тим цей приклад вказує і навиникаючі при цьому труднощі.

Лише аеперь Лавлейс приступає до опису програми. Вся програма має 25 операцій (карт операцій) і використовує 13 колонок пам'яті для зберігання проміжних результатів (робочих змінних) плюс необхідне число колонок длязберігання результаюв.

Висвітлено роль Беббідж, Лавлейс і Менабреа у виникненні програмування. Програма Беббідж і Лавлейс для обчислень чисел Бернуллі перекладена на ФОPТPАН і на БЕСМ-6 проведені відповідні розрахунки.

Значний розвиток поняттяциклу належить Лавлейс.

Передбачаючи відкриття програмістів ЕОМ, Лавлейс, так само як і сучасні математики, починає з постановки задачі, потім вибирає метод обчислення, зручний для програмування, і лише тоді переходить до складання програми.

Значний розвиток поняття циклу належить Лавлейс.

Передбачаючи відкриття програмістів ЕОМ, Лавлейс, так само як і сучасні математики, починає з постановки задачі, потім вибирає метод обчислення, зручний для програмування, і лише тоді переходить доскладання програми.

На закінчення слід зазначити, що Лавлейс, Постелнек іPауш[81]сформулювали емпіричне правило, яке досить успішно пророкує орієнтування в приєднанні галогеіалкільних радикалів до фторолефтшам. PАдікаєв R атакує олефіноций вуглецевий атом з найнижчою сумою (E-AR) заступників. Однак теоретична основа цього правила не ясна.

На закінчення слід зазначити, що Лавлейс, Постелнек іPауш[81]сформулювали емпіричне правило, яке досить успішно пророкує орієнтування в приєднанні галогеналкільних радикалів до фторолефінам. PАдікаєв R атакує олефінових вуглецевий атом з найнижчою сумою (Е - AR) заступників. Однак теоретична основа цього правила не ясна.

Це обумовлює виняткову важливість робіт Менабреа і Лавлейс, приділяючи основну увагу використанню, програмуванню на AM. По-видимому, можна вважати, що основні ідеї програмування, які лежать в основі цих робіт, належать Беббідж.

Точно з таких же позицій слід розглядати заяву Лавлейс про те, що між винаходом різницевої машини та аналітичної немає ніякого зв'язку і що створення цих машин проходило цілком незалежно[1, с. В действительности этим высказыванием Лавлейс лишь подчеркивает отличительную особенность аналитической машины от разностной, ее принципиальное отличие от всех предшествующих счетных машин.

Программа, вычисляющая числа Бернулли, написанная Беббиджем и Лавлейс, и диаграмма, иллюстрирующая ход ее выполнения на отрезке, когда вычисляется В. Исправления неточностей, обнаруженных авторами, отмечены ввевдочкой.

Назван в чесгь автора идеи программного управления Августы Лды Лавлейс.

Примечание, Программа, вычисляющая числа Бернулли, написанная Беббиджем и Лавлейс, и диаграмма, иллюстрирующая ход ее выполнения на отрезке, когда вычисляется В7 - Исправления неточностей, обнаруженных авторами, отмечены звездочкой.

Чарльз Бэббидж. Исследователи творчества Чарльза Бэббиджа непременно отмечают особую роль в разработке проекта Аналитической машины графини Огасты Ады Лавлейс ( 1815 - 1852), дочери известного поэта лорда Байрона. В частности, в одном из писем она писала: Аналитическая машина точно так же плетет алгебраические узоры, как ткацкий станок воспроизводит цветы и листья.

В нашем веке пришло время для компьютеров, превзошедших самые смелые мечты Паскаля, Лейбница, Баббаджа или леди Лавлейс.

Интересный исторический факт: Бэббидж понимал, что для аналитической машины ему необходимо программное обеспечение, поэтому он нанял молодую женщину по имени Ада Лавлейс ( Ada Lovelace), дочь знаменитого британского поэта Лорда Байрона. Она и стала первым в мире программистом, а язык программирования Ada назван в ее честь.

Наряду с выяснением вопроса об уровне понимания идей программного управления и программировация при создании AM представляют значительный интерес те примеры программ, которые Менабреа и Лавлейс приводят в своих работах.

Заметим, что аналитические операции с различными функциями и формулами могут осуществляться на ЭВМ в той же мере, что и операции с соответствующими массивами чисел при численных решениях задачи. Еще Ада Лавлейс обосновала возможность развития двух типов языков программирования - языков, ориентированных на операции с числами, и языков, ориентированных на операции с символами. Примерами языков первого типа являются ФО? Т? АН и ПЛ, а языков второго типа ( точнее, систем аналитических вычислений) - АНАЛИТИК и REDUCE. Тот факт, что использование аналитических методов способствует более эффективному получению численных результатов решения задачи, обусловливает необходимость подробнее остановиться на возможностях этих методов.

Освещена роль Беббиджа, Лавлейс и Менабреа в возникновении программирования. Программа Беббиджа и Лавлейс для вычислений чисел Бернулли переложена на ФО? Т? АН и на БЭСМ-6, проведены соответствующие расчеты.

Точно с таких же позиций следует рассматривать заявление Лавлейс о том, что между изобретением разностной машины и аналитической нет никакой связи и что создание этих машин проходило совершенно независимо[1, с. В действительности этим высказыванием Лавлейс лишь подчеркивает отличительную особенность аналитической машины от разностной, ее принципиальное отличие от всех предшествующих счетных машин.

В настоящее время тщательно изучается магнитогидродинамиче-ская турбулентность. Как показывают результаты исследований ( Бал-бус, Хаули, 1991; Бисноватый-Коган, Лавлейс, 2001; Армитаж и др., 2001), этот механизм может быть очень важен во внутренней области диска ( при малых значениях г) и во внешних слоях его атмосферы ( при больших z), где достигается достаточная степень ионизации вещества. На ранней стадии ( t - 10 лет) внутренняя область может простираться до г - 1 а. Во всяком случае, этот механизм не может быть основным для всего диска.

С аналитической машиной Бэббиджа связано и зарождение программирования. Первые программы для одноадресной машины, какой являлась аналитическая машина, были разработаны дочерью Байрона леди Лавлейс. В ее работах были заложены многие идеи современного программирования.

Заключением работы Лавлейс служит пример программы, вычисляющей числа Бернулли, в составлении которой принимал участие и сам Беббидж. ? азбор этого примера представляет исключительный интерес, поскольку величина, сложность и математическая постановка этой задачи не идут ни в какое сравнение с элементарными примерами, приводившимися ранее. Этот пример позволил Лавлейс в полной мере показать методику программирования на AM и те преимущества, которые дает последняя при подходящем ( итеративном) методе вычислений. Вместе с тем этот пример указывает и на возникающие при этом трудности.

Но Министерство обороны хотело иметь один язык, полностью удовлетворяющий всем его запросам. В качестве базового языка был выбран Паскаль, но в конце концов язык Ада оказался совсем не похожим на Паскаль. Язык был назван по имени Ады Лавлейс, дочери поэта лорда Байрона. Наиболее важное свойство Ады называется многозадачностью; оно позволяет программистам определять много действий для из параллельного выполнения. Другие широко распространенные языки высокого уровня, которые мы уже обсуждали, включая С и C, вообще говоря, позволяют писать программы, в которых одновременно можно выполнять только одно действие.

Насколько глубоко сам Беббидж понимал значительность своего открытия. Структурно AM no существу ничем не отличалась от современных нам ЭВМ. Тьюринг, например,[3]відзначає, що Лавлейс недооцінює роль обчислювальної машини у зв'язку з її висловом: Аналітична машина не претендує на те, щоб створювати щось справді нове. Машина може виконати все те, що ми вміємо їй наказати[1, с. Но подобное заявление Лавлейс ( а вместе с ней Биббиджа) скорее обусловлено не принижением возможностей AM, а необходимостью объяснить консервативному обществу реальность и осуществимость проекта. В подтверждение этого можно привести высказывание Лавлейс о том, что машина в принципе способна выдавать алгебраические результаты в буквенных обозначениях, что было бы ошибкой считать, что, поскольку результаты машины даются в обозначениях более ограниченной науки[арифметики.

Одним из важнейших понятий программирования служит понятие цикла - группы операций, которая выполняется многократно. Объясняется это тем, что использование циклических ( или итеративных) вычислительных методов является одним из простейших и эффективнейших методов, облегчающих использование вычислительных машин. Циклам уделяется весьма много внимания в работах Менабреа и Лавлейс, которые полностью осознали их значение.

Одним из важнейших понятий программирования служит понятие цикла - группы операций, которая выполняется многократно. Объясняется это тем, что использование циклических ( или итеративных) вычислительных методов является одним из простейших и эффективнейших методов, облегчающих использование вычислительных машин. Циклам уделяется весьма много внимания в работах Менабреа и Лавлейс, которые полностью осознали их значение.

Язык Ада был разработан по заказу министерства обороны США в качестве универсального стандарта, применяемого во всех ЭВМ армии, флота и ВВС. ? азработка началась в 1975 г., когда была создана ? абочая группа по языкам высокого уровня. Требования к языку были опубликованы в 1977 г., после чего поступило 16 предложений, из которых четыре были финансированы для выполнения первичной разработки. В мае 1979 г. была определена лучшая разработка, которая получила название в честь графини Ады Августы Лавлейс, занимающейся разработкой первых вычислительных машин в XIX веке.

Механический прообраз ЭВМ, предложенный в середине XIX столетия английским математиком Чарльзом Беббиджем, содержал до 50000 механических движущихся частей, которые приводились в действие с помощью паровой машины. Вычислительная машина, названная аналитической, не была построена, однако большая часть идей, используемых в современных ЭВМ, была высказана уже в то время. В частности, была разработана программа последовательного выполнения вычислений. Эта часть работы была осуществлена дочерью английского поэта Дж. Байрона леди Адой Лавлейс, в честь которой назван один из современных машинных языков для ЭВМ - Ада.

Насколько глубоко сам Беббидж понимал значительность своего открытия. Структурно AM no существу ничем не отличалась от современных нам ЭВМ. Тьюринг, например,[3]відзначає, що Лавлейс недооцінює роль обчислювальної машини у зв'язку з її висловом: Аналітична машина не претендує на те, щоб створювати щось справді нове. Машина може виконати все те, що ми вміємо їй наказати[1, с. Но подобное заявление Лавлейс ( а вместе с ней Биббиджа) скорее обусловлено не принижением возможностей AM, а необходимостью объяснить консервативному обществу реальность и осуществимость проекта. В подтверждение этого можно привести высказывание Лавлейс о том, что машина в принципе способна выдавать алгебраические результаты в буквенных обозначениях, что было бы ошибкой считать, что, поскольку результаты машины даются в обозначениях более ограниченной науки[арифметики.

Идея создания программно-управляемой вычислительной машины во времена, когда еще не существовало удобного арифмометра - явление, которое не укладывается в наши представления о закономерном развитии науки эта идея была поистине гениальной. Он вскрыл главные трудности, которые возникнут в науке, появившейся лишь через сто лет после этого. ? оль Менабреа и Лавлейс в развитии идей программирования, конечно, немаловажная.

Насколько глубоко сам Беббидж понимал значительность своего открытия. Структурно AM no существу ничем не отличалась от современных нам ЭВМ. Тьюринг, например,[3]відзначає, що Лавлейс недооцінює роль обчислювальної машини у зв'язку з її висловом: Аналітична машина не претендує на те, щоб створювати щось справді нове. Машина може виконати все те, що ми вміємо їй наказати[1, с. Но подобное заявление Лавлейс ( а вместе с ней Биббиджа) скорее обусловлено не принижением возможностей AM, а необходимостью объяснить консервативному обществу реальность и осуществимость проекта. В подтверждение этого можно привести высказывание Лавлейс о том, что машина в принципе способна выдавать алгебраические результаты в буквенных обозначениях, что было бы ошибкой считать, что, поскольку результаты машины даются в обозначениях более ограниченной науки[арифметики.

Беседы о многочисленных ошибках в таблицах, являющихся делом рук человека, который никогда не гарантирован от ошибок, привели Беббиджа к мысли создать машину, которая сама могла бы составлять математические и астрономические таблицы и освободила бы человека от этого трудоемкого и неблагодарного занятия, а таблицы - от каких бы то ни было ошибок. Задача конструкции такой машины стала основной в жизни Беббиджа. При этом вскоре выяснилось, что машине нужен специальный язык. Вот что писал по этому поводу сам Беббидж: Эти мемуары[речь шла о статьях Ады Лавлейс, посвященных трудам Беббиджа по созданию аналитических машин ]довели, що розкладання і операції аналізу можуть тепер ч повністю бути здійснені машинами Існують різні методи, з допомогою яких можна проводити ці розкладання: 1) за допомогою диференціального та інтегрального числення, 2) за допомогою комбінаторного аналізу Гінденбурга, 3) за допомогою дериваційного обчислення Арбогаста. Кожен з цих методів розглядає розкладання довільних функцій по деяким законам. Але практично вимагаються для здійснення обчислень час і праця перевищують можливості людини.