А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдотетроз

Альдотетрози - найпростіші представники моносахаридів; утворюють цікліч. Альдотетрози в р-рах, крім фуранозних форм, легко утворюють димери і полімеризуються; кетотетрози також Дімі-ризуются.

Альдотетрози існують в ациклической (альдегідної) формі та у полуацетальной циклічної фуранозной формі. Кетотетрози циклічної форми не утворюють.

Альдотетрози можуть існувати тільки в одній циклічній формі - фуранозной - Для альдопентоз і альдогексоз можливі як фуранозная. Отже,кожної альдопентозе або альдогексозе відповідає по суті п'ять різних, ізомерних один одному сполук, здатних перетворюватися один в одного, згідно зі схемою освіти і гідролізу полуацеталей (див. стор Кожна з цих форм має своє номенклатурне назву.

Чотири стереоізомерних альдотетрози утворюють 2 пари оптичних антиподів, яким відповідає 2 рацемату.

Напишіть структурні формули альдотетрози, альдогеп-този, кетогексози, альдогексози.

При відновленні двох альдотетроз, що є оптичнимиантиподами, утворюється четирехатомний спирт, недеятельной внаслідок внутрішньомолекулярної компенсації. Які проекційні формули слід приписати цим тетрозам.

При відновленні двох альдотетроз, що є оптичними антиподами, утворюється недеятельнойчетирехатомний спирт.

Методом гідроксінітрільного синтезу з кожної альдотетрози за наведеною схемою можна одержати альдопентози, а з останніх - альдогексози, що відносяться, відповідно, до D - або L-ряду, в залежності від того, до якого ряду ставилася вихіднаальдози.

Скільки стереоізомерних форм можна передбачати для альдотетроз, якщо вони мають циклічний 1 4-окисне будова.

Методом оксінітрільного синтезу з кожної з альдотетроз за вказаною схемою можна одержати альдопентози, а з останніх - альдогексози,відносяться відповідно до D - або L-ряду, в залежності від того, до якого ряду ставилася вихідна альдози (стр.

При взаємодії кожної з отриманих таким чином альдотетроз з синильною кислотою були отримані діастереоізомерние тетраоксінітріли,зберегли просторову конфігурацію асиметричних атомів вихідних альдотетроз, але відрізняються по розташуванню атома водню і гідроксильної групи при знову утворився асиметричний атом вуглецю. В результаті подальшого перетворення цихоксінітрілов з кожної альдотетрози були отримані дві епімерние Альдо-пентози. Тим самим з 4 зазначених вище альдотетроз були синтезовані всі 8 теоретично можливих альдопентоз.

Рассмотріте наведені нижче проекційні формули просторових ізомерівальдотетрози.

В результаті першого нарощення D-гліцеринового альдегіду утворюються дві альдотетрози - D-ерітроза і D-треоза. Шляхом окислення їх альдегідної і первічноспіртовой груп в карбоксилом з ерітрози (2) виходить мезовінная кислота 2 а з треози 3 - (-) - /-винна кислота 3 (в таблиці не показані, див. стор

Далі наведені приклади цього виду ізомерії на чотирьох альдотетрозах, ефедрін і винної кислоти.

В цих роботах знайшов здійснення синтез всіх теоретично можливих альдотетроз, альдопентоз і альдогексоз, атакож деяких альдози більш складного складу.

Завдання 26.1. Скільки хіральних центрів міститься в альдотріозе, альдотетрозе, кето-гексоз, альдогексозе.

Яка проекційна формула озазона, який утворюється при дії фенілгідразину наальдотетрози: rf - ерітрозу і rf - треозу.

Які структурні формули мають наступні сполуки: а) альдотріоза, б) альдотетроза, в) кетотріоза, г) альдопентоза, д) кетотетроза, е) альдогексоза.

При взаємодії кожної з отриманих таким чином альдотетроз зсинильною кислотою були отримані діастереоізомерние тетраоксінітріли, що зберегли просторову конфігурацію асиметричних атомів вихідних альдотетроз, але відрізняються по розташуванню атома водню і гідроксильної групи при знову утворивсяасиметричний атом вуглецю. В результаті подальшого перетворення цих оксінітрілов з кожної альдотетрози були отримані дві епімерние Альдо-пентози. Тим самим з 4 зазначених вище альдотетроз були синтезовані всі 8 теоретично можливих альдопентоз.

Привзаємодії будь-якого з гліцеринових альдегідів з синильною кислотою асиметричний атом вихідного альдегіду не втягується в реакцію і переходить із збереженням просторової конфігурації сполучених з ним груп в утворився оксівітріл, а з нього приподальших перетвореннях - в альдотетрозу. Однак при перетворенні карбонільної групи гліцеринового альдегіду в оксівітрільную виникає новий асиметричний атом (стр.

При взаємодії будь-якого з гліцеринових альдегідів з синильною кислотою асиметричнийатом вихідного альдегіду не втягується в реакцію і переходить із збереженням просторової конфігурації сполучених з ним груп в утворився оксінітріл, а з нього при подальших перетвореннях - в альдотетрозу. Однак при перетворенні карбонільної групигліцеринового альдегіду в оксінітріль-ную виникає новий асиметричний атом (стр.

Альдотетрози - найпростіші представники моносахаридів; утворюють цікліч. Альдотетрози в р-рах, крім фуранозних форм, легко утворюють димери і полімеризуються; кетотетрози такожДімі-ризуются.

При взаємодії кожної з отриманих таким чином альдотетроз з синильною кислотою були отримані діастереоізомерние тетраоксінітріли, що зберегли просторову конфігурацію асиметричних атомів вихідних альдотетроз, але відрізняються зарозташуванню атома водню і гідроксильної групи при знову утворився асиметричний атом вуглецю. В результаті подальшого перетворення цих оксінітрілов з кожної альдотетрози були отримані дві епімерние Альдо-пентози. Тим самим з 4 зазначених вищеальдотетроз були синтезовані всі 8 теоретично можливих альдопентоз.

ВІН (в формулах вона обведена жирною рамкою) не змінюється. Таким чином, обидві отримувані з D-гліцеринового альдегіду альдотетрози є D-ізомерами. Очевидно, якщо при зазначенихперетвореннях виходити з L-гліцеринового альдегіду, то будуть отримані дві альдотетрози, що відносяться до L-ряду.

Неважко помітити, що кожна група СНОН в наведених вище формулах містить асиметричний атом вуглецю. Звідси випливає, що існують двістереоізомерних альдотріози, 4 альдотетрози, 8 альдопентоз і 16 альдогексоз. Кетози містять у своїй молекулі на один асиметричний атом вуглецю менше, ніж альдози з тим же числом атомів вуглецю; отже, існує одна кетотріоза, 2 кетототрози, 4 кетопентози і8 кетогексоз.

Сімейство D-альдози, що містять від трьох до шести атомів вуглецю. Наведено звичайні структурні формули, де ковалентні зв'язки показані рисками. Назви найбільш поширених альдози обведені рамкою. Червоним кольором виділені асиметричні атоми вуглецю. Серед них найбільш поширена глюкоза, а саме D-глюкоза. На рис. 11 - 4 показано будову всіх стереоізомерів альдотріоз, альдотетроз, альдрпентоз і альдогексоз D-ряду.

Тетрози не зустрічаються в природі; вони були отримані в результаті реакцій розпаду пентоз. Крім чотирьох альдотетроз, відомі ще дві кетотетрози: D - і L-ерітрулози.

При взаємодії кожної з отриманих таким чином альдотетроз з синильною кислотою були отримані діастереоізомерние тетраоксінітріли, що зберегли просторову конфігурацію асиметричних атомів вихідних альдотетроз, але відрізняються по розташуванню атома водню і гідроксильної групи при знову утворився асиметричний атом вуглецю. В результаті подальшого перетворення цих оксінітрілов з кожної альдотетрози були отримані дві епімерние Альдо-пентози. Тим самим з 4 зазначених вище альдотетроз були синтезовані всі 8 теоретично можливих альдопентоз.

Неважко помітити, що при всіх зазначених перетвореннях асиметричний вуглець D-гліцеринового альдегіду не бере участь в реакціях і положення знаходиться при ньому групи ОН (в формулах вона обведена жирною рамкою) не змінюється. Таким чином, обидві отримувані з D-гліцеринового альдегіду Альдо-тетрози є D-ізомерами. Очевидно, що якщо виходити з L-гліцеринового альдегіду, то будуть отримані дві альдотетрози, що відносяться до L-ряду.

ВІН (в формулах вона обведена жирною рамкою) не змінюється. Таким чином, обидві отримувані з D-гліцеринового альдегіду альдотетрози є D-ізомерами. Очевидно, якщо при зазначених перетвореннях виходити з L-гліцеринового альдегіду, то будуть отримані дві альдотетрози, що відносяться до L-ряду.

Формула /зображує D-глюкозу у вигляді прямої ланцюга з альдегідної групою при G-1 і спиртовими групами при всіх інших атомах вуглецю. Цукру, в яких термінальне положення займає альдегідна група, називаються ал'дозамі. Рассмотреніе структури /показує, що в молекулі D-глюкози є чотири асиметричних атома вуглецю. Звідси випливає, що існує 2416 оптичних ізомерів альдогексоз, представником яких є глюкоза. Встановлення структури всіх оптичних ізомерів глюкози було завершено в 1896 р. видатним хіміком Емілем Фішером, багато й успішно працював у галузі хімії вуглеводів. Для альдопентоз і альдотетроз число оптичних ізомерів одно 238 і 234 відповідно.