А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Максимум - швидкість - освіту

Максимум швидкостей утворення і витрачання гідроперекисів відповідає відносно невеликій глибині реакції і такого часу, при якому абсолютна кількість гідроперекисів, відповідальних за виродженірозгалуження[5]в процесі окислення, ще росте.

З мається максимум швидкості утворення центрів кристалізації. З підвищенням температури товщина плівки зростає і при 1000 - 1050 С досягає максимуму. При подальшому збільшенні температури товщина шару зменшується,а величина кристалітів безперервно збільшується.

У випадку більш складних автокаталітіческіх реакцій точка максимуму швидкості утворення продукту реакції може бути зміщена в бік менших або більших глибин перетворення.

Температурна залежністьконстант швидкостей утворення центрів кристалізації (k і їх зростання (kf, що забезпечують інтенсивний розпад твердого розчину. Наприклад, на рис. 111 представлений випадок, коли максимуми швидкостей утворення центрів кристалізації kmax і зростання їх kfmax не надто віддалені один відодного.

Максимум швидкості росту утворилися зерен лежить при більш високих температурах, ніж максимум швидкості утворення зародків. Тамманом[10]і його учнів. Звичайний метод дослідження полягає у спостереженні за поширенням кристалізації розплаву вскляній трубці. Криві швидкість - температура будувалися для багатьох органічних речовин. Слід розрізняти два типи процесів.

Криві, що характеризують кінетичні закономірності мул -, углерожіванія і обезуглерожіват ня стали. Для атмосфер систем СО-СО2 іСО-Н2-Н2О при температурах нижче рівноважної для даного складу існує максимум швидкості утворення вуглецю в результаті протікання реакцій (4) і (5) справа наліво. При підвищенні температури термодинамічні умови стають для обох систем однакові, швидкістьреакцій (4) і (5) збільшується, процес зневуглецювання сталі протікає гранично активно.

У другому досвіді (крива 2), в якому швидкість струму СО становила 40 л /год, за 2 години був досягнутий максимум швидкості утворення С028 л /годину і за наступні півгодини-постійниймінімум в 1 л годину. Хоча в кожному з дослідів всього над каталізатором було пропущено 100 л СО, поки швидкість утворення С02 ставала малою, в першому досвіді відклалося більше вільного вуглецю і виділилося більше С02 (16 л замість 11 л), ніж у другому.

Залежність швидкостіутворення зародків ti і швидкості росту кристала у і в переохолодженої середовищі від температури. Швидкість процесу кристалізації в цілому визначається співвідношенням обох швидкостей. Якщо максимум швидкості утворення зародків потрапляє в область високих швидкостей ростукристала, то речовина кристалізується легко і отримати переохолоджену рідина важко. Якщо ж швидкість утворення зародків потрапляє в область температур, при яких швидкість відкладення речовини на зародках мала, то рідина легко переохолоджується і можнаотримати речовину в склоподібного стані. Швидкість утворення зародків і наступного росту кристалів тим більше, чим далі від рівноваги знаходиться система.

Залежність того й іншого від температури має максимум. Якщо максимуми швидкості освітицентрів кристалізації і швидкості росту кристалів знаходяться при різних температурах, то при швидкому зниженні температури можна отримати речовину в склоподібного стані. Якщо ж ці максимуми співпадають, то відбувається кристалізація речовини.

Річнавартість реактора в залежності від числа шарів каталізатора (х 09855. G 1240 кг-м-2 - ч - 1. dp. 9 мм. Із представлених кривих не очевидно, коли досягається максимум продуктивності або мінімум вартості. Однак ясно, що максимум швидкості утворення продукту досягаєтьсяблизько до початку реакції.

З представлених кривих не очевидно, коли досягається максимум продуктивності або мінімум вартості. Однак ясно, що максимум швидкості утворення продукту досягається близько до початку реакції.

Залежність оптимальногозсуву фаз 9 між періодами коливань концентрацій компонентів газової фази А і В від тривалості періоду. Можна показати, що друга варіація критерію якості має синусоїдальну залежність від зсуву фаз при фіксованому періоді. На рис. 2.7 представленазалежність оптимального зсуву фаз коливань концентрацій, при яких спостерігається максимум швидкості утворення речовини D, від періоду.

Кінетика накопичення у верхньому шарі продуктів окиснення циклогексану (14533 ат, швидкість повітря 38 л н. Т. д. в годину на 250 мл С6Н 2сталевий. | Кінетика накопичення продуктів окиснення циклогексану, усереднена на загальний обсяг верхнього та нижнього шарів (14030 ат, сталевий реактор. гідроперекис циклогексилу циклогексанол і циклогексанон є проміжними продуктами. У зв'язку з цим їхкінетичні криві повинні мати максимуми, що і спостерігається на досвіді. У точці максимуму швидкості утворення і витрачання речовин дорівнюють. Швидкість утворення гідроперекисів циклогексилу пропорційна концентрації циклогексану, яка практично не змінюється вході реакції, так як кінцеві продукти нерозчинні у циклогексен-не і переходять у водно-кислотний шар.

Залежність виходу і. | Залежність виходу продукту від часу. На рис. VIII-2 представлена ??подібна реакція, де по осі абсцис відкладена тривалість реакціїт, ліворуч по осі ординат - вихід продукту G, а праворуч - перша похідна цієї кривої, що показує зміну швидкості т і утворення продукту. З представлених кривих не очевидно, коли досягається максимум продуктивності або мінімум вартості. Однак ясно, що максимум швидкості утворення продукту досягається близько до початку реакції.

Залежність швидкості утворення сажових частинок від часу зображена на рис. 5.3. При температурах від 1743 до 1883 К спостерігається мінімум швидкості утворення частинок. При температурі 1743 До має місце також максимум швидкості на початку процесу. З підвищенням температури цей максимум зміщується в бік малих часів і вдається зафіксувати лише падаючу гілку кривої. При найвищих температурах досвіду - 1973 і 2073 К - спостерігається тільки максимум швидкості утворення частинок. Слід зазначити, що описувані криві відносяться до практично постійної концентрації ацетилену, тому зменшення швидкості утворення часток не пов'язано з падінням концентрації ацетилену.

Залежність швидкості. З пониженням температури робота утворення зародків зменшується, що збільшує швидкість утворення зародків. З рівняння (13.24) видно, що із зростанням ентальпії дифузійного процесу температура, відповідна найбільш швидкого утворення зародків збільшується. Це означає, що чим повільніше протікає процес дифузії, тим при більш високій температурі повинно відбуватися утворення зародків. Таким чином, якщо дифузійне рух слабшає, максимум швидкості утворення зародків зсувається до точки плавлення.

Кінетика (зліва і швидкість (праворуч ізотермічного фазового перетворення дифузійного типу залежно від ступеня переохолодження. 7 (- температура перетворення. ОСЧ - інкубаційний період. А 6 - час перетворення. /- Переохолодження. II - перегрів. З підвищенням температури при нагріванні вище Tf рухливість атомів буде зростати, що зумовлює монотонне наростання швидкості утворення зародків із збільшенням ступеня перегріву.Pост нової фази відбувається за рахунок вихідної шляхом щодо повільної міграції міжфазної границі в результаті послідовного переходу атомів через цей кордон. Зміна складових енергії при зростанні фази, аналогічне її змін при утворенні зародків, також обумовлює залежність швидкості лінійного росту від ступеня переохолодження, що має максимум. При цьому максимум швидкості лінійного росту зрушать убік менших переохолоджень в порівнянні з максимумом швидкості утворення зародків. При даній постійній температурі процес протікає ізотермічно й відносний обсяг утворюється нової фази V збільшується з часом.