А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Максимум - світло-поглинання

Максимум свето-поглинання знаходиться при 470 ммк.

Світлопоглинання розчинів 0 1 комплексів вольфраму з дітіолом. Максимум свето-поглинання комплексу при 690 ммк; це дозволяє визначити молібден у присутності більше 0 4 мгвольфраму. Після видалення молібдену дітіолом і ізоамілацетат у водній фазі визначають вольфрам.

Максимум свето-поглинання розчинів знаходиться при 510 ммк. Чутливість реагенту 002 мкг /мл урану; оптимальні умови створюються при рН 7 5 в присутності боратногобуферного розчину. Закон Бу-гера - Ламберта - Бера дотримується в інтервалах концентрацій 2 - 400 мкг U в 25 мл розчину. Визначенню урану не заважають лужні і лужноземельні метали, Be11 TiIV, SnIV, MoYI, Ir, WVI, Rh, As Se1 Teiv. Заважають Сі, Cr, Pb11 Bi111 Hgn Sbm, Fe111 La111 створюючі в умовахвизначення опади, а також Ni11 Mn11 ZrIV, Zn11 ThIV (невелика кількість, тому що при високій концентрації торію випадає осад), які утворюють з реагентами ПАPзабарвлені сполуки і не взаємодіють з комплексоном III, за винятком марганцю і цинку. Тому методвизначення урану за допомогою реагенту ПАPзастосуємо після відділення урану від заважають іонів.

Максимум свето-поглинання відновленої гетерополікислоти знаходиться при 510 - 550 ммк. Фосфорновольфрамованадиевая кислота найбільш повно утворюється при температурікипіння, а відновлення її слід проводити при кімнатній температурі.

Максимуми свето-поглинання забарвлених продуктів реакції дорівнюють 590620 і 590 нм відповідно. Pубеановодородная кислота, ЕДТА і Н2С204 є інгібіторами каталітичної реакції; іони ртуті (П) каталізують реакцію. Тіомочевіна і тіосемікарбазід збільшують швидкість реакції в 1 5 - 2 5 рази і змінюють також положення максимумів поглинання продуктів реакції. На підставі реакції заміщення з 4-нітрозофенолом розроблений метод визначення 2 - 5 3 мкг срібла нафотографічною папері. Pастворенний у воді кисень окисляє желе-зо (П) і утворює з[Fe ( CN) e ]4 - колоїдний розчин берлінської блакиті. Pеакція каталізується іонами срібла.

Pаствори з'єднання реагенту з W (VI) мають максимум свето-поглинання при 420 - 430 нм, в розчинах100% - ної H2S04 максимум гіпсохромно зміщується до 410 нм. Для кількісного утворення з'єднання вводять - 4000-кратний надлишок пірокатехіна. У розчині утворюються два з'єднання з молярним співвідношенням W: R 1: 1 і 1: 2; останнім з'єднання переважає. У розчинах 97% - ної H2S04молярний коефіцієнт погашення становить 5 2 - 103 (420 нм), константи рівноваги реакцій комплексоутворення дорівнюють (0 6 - 2 1) - 10 - 1 ц (1 1 - 1 7) - 10 для з'єднання із співвідношенням компонентів 1: 1 і 1: 2 відповідно.

Адитивність оптичної щільності розчинів двох речовин. |Спектри поглинання двох речовин (1 до 2. Є ділянка, де поглинає лише одна речовина. Криві поглинання окремих компонентів частково накладаються один на одного, але мають роздільні максимуми свето-поглинання. ЗЗ представлені криві поглинання /і 2 для розчинівдвох чистих речовин з концентраціями С1 і Cz. При кожній даній довжині хвилі Я будь-яка точка кривої 3 визначається сумою оптичних густин першого і другого речовини. Лх - Лх, при Х2: Л ш А - А м. У цьому випадку завдання фотометричного визначення суміші двох речовин вирішуєтьсятаким чином.

Арсеназо I утворює з іонами UIV в кислому середовищі комплексне з'єднання синьо-фіолетового кольору з максимумом свето-поглинання при 555 ммк. У цій області спектра розчин реагенту майже не поглинає світло. При цій кислотності іони Fe11 Be, Al ірідкоземельних елементів не взаємодіють з арсеназо I. Як відновлювача ураніл-іонів слід застосовувати йодид калію в кислому середовищі.

Хара і Сендел[582]застосовували для визначення 0 5 - 15 мкг /мл рутенію 1 4-діфенілтіосемікарбазід, що утворить з рутеніємчервоно-фіолетовий комплекс з максимумом свето-поглинання при 560 ммк і екстрагуються хлороформом. При меншій кислотності забарвлення розвивається повільно, а при більш високій - швидко, але потім блідне. Максимальна забарвлення розвивається при 100 за 10 - 15 хв. Зазначену вметодикою концентрацію хлориду олова (II) потрібно строго дотримувати. Інтенсивність забарвлення не змінюється при використанні 0 8 - 1 4 мл 5% - ного дигідрату хлориду олова (П) в 80 мл 6М соляної кислоти.

Хайнес і Больц[130]встановили, що при рН 3 5 - 6 титан утворює з аскорбіновоюкислотою міцне комплексне з'єднання, забарвлене в жовтий колір і має максимум свето-поглинання в ультрафіолетовій області спектра при 360 ммк.

В якості відновників часто застосовують хлорид олова (П) 16 і відновлений молибдатного реактив 17 але кращекористуватися гідра-зінсульфатом 18 який дає стійку синє забарвлення (максимум свето-поглинання приблизно при 840 MI) 19 майже не змінюється протягом доби. При використанні гідразінсульфата для розвитку забарвлення необхідно нагрівання, але тривалістьнагрівання не робить впливу, якщо воно було досить для досягнення максимальної інтенсивності забарвлення.

У розчинах сірчаної кислоти з концентрацією 78% і вище арсеназо III знаходиться в хінонгідразонной формі, що володіє глибокою зеленим забарвленням (максимум поглинання при 670 - 675 нм); арсеназо I має фіолетове забарвлення (максимум свето-поглинання при 580 нм) і при 675 нм практично не поглинає світло. Таким чином знаходять концентрацію арсеназо III по оптичної щільності розчинів в концентрованої H2SO4 при 675 нм.

Бромідний комплекс телуру (1У) - жовтого кольору, комплекс екстрагується ТБФ і іншими розчинниками. Максимум свето-поглинання в ТБФ лежить при 450 нм[1592], Забарвлення стійка, але вибірковість методу невелика. Цікаво, що при розведенні ТБФ толуолом оптична щільність екстрактів збільшується: максимальне світлопоглинання відповідає 20% - ному розчину ТБФ.

Галлісн (001% - ний водний розчин) утворює з іонами галію в слабокислою середовищі забарвлене в блакитний колір з'єднання. Максимум свето-поглинання розчину знаходиться при 600 ммк. Чутливість виявлення при рН 3 2 становить 0 2 мкг Ga в 5 мл розчину.

Прилад для отримання циклопентадієну. Для аналізу малих кількостей ЦПД нами знайдені умови колориметричного визначення його по реакції з і-нптрофенілді-Азон. Оцтовокислий розчин ЦПД та /2-нітро-фенілдіазонія при нагріванні забарвлюється в жовтий колір, максимум свето-поглинання знаходиться при 436 ммк.

Метод заснований на розходженні рН освіти пірідінроданіда нікелю і кобальту. Екстракт фотометрируют при 620 ммк. Пірідінроданід-ний комплекс паладію екстрагують з слабколужних розчинів різними органічними розчинниками. Максимум свето-поглинання комплексу в метшшзобутілкетоне знаходиться при 395 ммк. Комплекс рутенію (III) витягують з кислих розчинів і екстракт фотометрируют при 570 ммк. На цьому заснований метод визначення паладію і рутенію.

Полівініловий спирт можна отримати хімічно чистим, він легко розчиняється у воді, і розчин цей більш стійкий, ніж розчини крохмалю, гуміарабіку і желатину. Так, наприклад, зі зниженням в'язкості спирту збільшується оптична щільність. Тому і в аналізовані розчини, і в стандартні розчини при складанні калібрувального графіка треба вводити спирт однієї і тієї ж марки. Мітчел[967]критикував застосування полівінілового спирту як захисного колоїду через те, що він в лужному розчині з титановим жовтим аналогічно магнію утворює адсорбційну сполука червоного кольору (максимум свето-поглинання 490 нм) при концентрації, використаної автором (0 2%); чутливість методу знижується з -за зв'язування титанового жовтого полівініловим спиртом.