А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вичерпний матеріал

Вичерпний матеріал зі списком літератури був опублікований Бонте (F.

Довідник включає вичерпні матеріали про хімічні елементи і їх з'єднаннях. Усі наведені в довіднику відомості мають посилання налітературні джерела. До кожного тому додається покажчик з'єднань.

X дає вичерпний матеріал для статистич. Сенс редукції полягає в зменшенні (часто вельми значному) розмірності простору спостережень.

Коли зібрані вичерпніматеріали, що характеризують з достатньою повнотою автоматизується об'єкт і його регулюючі органи, необхідно обгрунтувати вибір місця і методу виміру імпульсу для чутливого або вимірювального пристрою автоматизується системи.

Серія довідників?ІМІОС містить вичерпні матеріали по найважливішим методам дослідження органічних сполук.

Табуляграми представляє для технолога вичерпний матеріал для аналізу. Перш за все слід зазначити, що цифри класифікуються ознак на табуляграмийдуть у строгому порядку. Зміна небудь цифри вказує на те, що закінчився список деталей, що відносяться до певного класифікаційного підрозділу. Якщо цифри змінюються часто, то класифікаційне підрозділ є невеликим і його необхідно укрупнити.Для цього не слід враховувати ознаки, що характеризують молодший розряд числа, по якому велася сортування.

У роботі Кантріля[13]зібраний вичерпний матеріал, що відображає еволюцію наших уявлень про необхідні заходи захисту і про максимально допустимихдозах. Згідно сучасним уявленням, ми нині можемо вказати величину доз для опромінення всього тіла, дія якої не викликає помітних наслідків ні у підданого цьому впливу індивідуума, ні у його нащадків.

Знання достатньоїстатистика X дає вичерпний матеріал щодо параметра Л, оскільки будь-які додаткові статистичні дані нічого не додають до тієї інформації про параметр, яка міститься в розподілі X. Перехід від вихідного сімейства розподілів до сімействарозподілів достатньої статистики називається редукцією статистичної задачі. Сенс редукції полягає в зменшенні (часто вельми значному) кількості вихідних даних без втрати міститься в цих даних інформації.

Однак схема не може служитивичерпним матеріалом для вирішення питання про взаєморозташуванні цих зон, так як вона фіксує лише необхідні або можливі шляхи проходження кожним автомобілем окремих етапів і характеризує тільки якісні параметри процесу, але не фіксує потужностіпотоків руху рухомого складу, що проходить ці етапи, і, отже, не характеризує кількісних параметрів. Для цього, крім схеми, потрібен графік процесів, побудований на основі даних виробничої програми.

У цій книзі ставиться мета дативичерпний матеріал але розрахунку, конструювання і експлуатації відцентрових насосів для всіх галузей нафтової промисловості на підставі досвіду автора по створенню відцентрових насосів новітнього типу, застосовуваних у народному господарстві СССPдля води, нафтопродуктіві різних спеціальних рідин.

Проте математична модель ще не є вичерпним матеріалом для визначення оптимальних режимів. Вона може бути реалізована лише певним методом. Відомо багато методів знаходження екстремумів, але в залежностівід характеру задачі та її постановки кожен з них буде проявляти різні якості, а деякі можуть бути й зовсім непридатними.

Дані взяті з роботи[3], Що містить вичерпний матеріал по гомологів бензолу, присутнім в легкокипящих нафтовихфракціях.

Таким чином, економічна частина проекту містить вичерпний матеріал, що обгрунтовує необхідність будівництва підприємства хімічного волокна заданої потужності, доцільність розміщення його в даній точці, прогресивність застосованоготехнологічного процесу виробництва та ефективність обраної апаратури.

З питання монтажу азбестоцементних трубопроводів в технічній літературі є досить вичерпний матеріал, також досить рекомендацій і з монтажу азбестоцементнихгазопроводів[3, 6, 37, 38, 39], Куди автор з метою виключення повторення і відсилає цікавляться цим предметом. У даній главі приділяється основна увага питанню здачі готових газопроводів в експлуатацію.

Жспол'зова ня робочого часу до російської промисловості за 1913 -1922 рр

Таблиця ця складена на підставі різних і часто далеко не вичерпних матеріалів.

Акти про нещасні випадки, акти розслідування випадків травматизму з важким результатом і звіти представляють вичерпний матеріал для аналізу.

За роки,минули з часу опублікування роботи[6-33], Накопичений значний, хоча й не вичерпний матеріал з питань тепловіддачі і технології підтримання краплинної конденсації на металевих поверхнях.

Особливо докладно в книзі описані електростанціїФортуна і Емден, що пояснюється наявністю в розпорядженні автора вичерпних матеріалів саме по електростанціям ФPГ.

Однак треба мати на увазі, що нічліжні будинки, звідки переважно запозичені відомості, далеко не дають вичерпний матеріал з даногопитанню, так як батьки, які експлуатують дітей, далеко не завжди живуть у нічліжках; це дуже часто мешканці коечно-каморочного квартир. Іноді батько дещо заробляє, а мати злидарює з дітьми. Ще частіше мати, залишившись вдовою, працює, а дітей посилає жебрати; їхвиручка є в такому випадку серйозною підмогою в господарстві, свого роду підсобним заробітком родини: мати, наприклад, служить в куховарку, а син, хлопчик років 8 - 11 жебракує і що збере, приносить їй. Справа не завжди обмежується милостинею, інші не тільки старцюють,але і дещо крадуть (дрова, вугілля) і виручку несуть матері.

У книзі 19 А. Н. Пудовика, І. В. Гур'янова і Е. А. Іш-Маєв в статтіPеакціі приєднання фосфоровмісних сполук з рухливим атомом водню призводять практично вичерпний матеріал по фосфорорганическимсполукам, які придбали велике значення в самих різних областях науки і техніки.

У книзі відсутній опис стандартних вантажопідйомних і транспортних пристроїв, а також розрахунки механізмів на міцність, так як по даному питанню євичерпні матеріали в спеціальних працях.

У статтіPеакціі приєднання фосфоровмісних сполук з рухливим атомом водню, вміщеній у книзі 19 автори Пудовика А. Н., Гур'янова І. В. та Ішма-ва Е. А. призводять практично вичерпний матеріал з даногопитанню.

У статтіPеакціі приєднання фосфоровмісних сполук з рухливим агомом водню, вміщеній у книзі 19 автори Пудовика А. Н., Гур'янова І. В. та Ішма-ва Е. А. призводять практично вичерпний матеріал по даному питанню.

Організація або приватнаособа, що пропонують біологічні або хіміка - терапевтичні препарати для застосування у ветеринарній практиці, являють в Державний науково-контрольний інститут ветеринарних препаратів вичерпні матеріали, в яких повинна бути підтвердженанешкідливість цих препаратів для тварин і птахів. До цих матеріалів обов'язково додають зразки препаратів, паспорт - на них, проект інструкцій з виготовлення та (контролю і керівництво по їх застосуванню. Інститут вивчає і перевіряє подані матеріали з метоювизначення новизни і переваг препаратів, а потім рекомендує Головному управлінню ветеринарії Міністерства сільського господарства СССPдозволити авторові провести випробування у виробничих умовах. Випробування проводять у присутності автора, і їх результатирозглядає Вчена рада Державного науково-контрольного інституту.

Геофізичні методи розвідок (найбільш ефективні в тому випадку, коли є деякі передумови для виявлення в даній місцевості певних корисних копалин; якщо при цьомугеофізичні способи розвідки поєднуються з буровими роботами, то вони дозволяють отримати вичерпний матеріал про характер родовища.

З вельми великої кількості експериментальних робіт, присвячених освіті та будові новолачних смол, як, наприклад,робіт Бекеланда і Бендера, Поллака іPізенфельда, Мегсона і Друмонда, Кебнера, Ваншейдта, Вальтера і ряду інших дослідників, найбільш вичерпний матеріал по Новолачние смоли можна знайти у Кебнера, до певної міри є у своїх поглядах наступником?ашіга і приймаючого деякі положення Бекеланда і Бендера щодо будови смоли, отриманої конденсацією 2 мілі фенолу і 1 благаючи формальдегіду.

Вичерпний матеріал по розділенню легких і важких ароматичних вуглеводнів із застосуваннямгазоадсорбционной наса-дочних і капілярних колонок зібраний у виданій в 1967 р. монографії[29]і тут не розглядається.

Проте в даний час не є достатньо експериментальних і розрахункових даних, які дозволили б визначити значення первиннихпохибок для багатьох випадків обробки. Створення вичерпних матеріалів у цій галузі вимагає великої кількості досліджень.

При розгляді питання про охорону праці, техніки безпеки та санітарно-гігієнічних умов на виробництвах хімічнихпідприємств доводиться стикатися з великим колом питань з виробництва різноманітних хімічних продуктів, з різною номенклатурою і специфікою виробництва в кожному окремому випадку. Тому дати вичерпну матеріал, що охоплює різноманітні питання поохорони праці та санітарно-гігієнічних умов на виробництвах хімічних підприємств - є досить складним завданням, над якою повинні працювати багато проектні організації та спеціальні науково-дослідні інститути з охорони праці.

Першийвипуск Довідника складається з трьох розділів. Перша глава містить вичерпний матеріал по Женевської-Льєжської термінології вуглеводнів, по методах позначень циклічних вуглеводнів та наводить численні приклади пропонованої термінології вуглеводнів.

У брошурі наведені перелік заходів і таблиці для їх перекладу. Мета автора - дати по можливості вичерпний матеріал, який дозволяє, по-перше, розібратися в заходи, які можуть зустрітися не тільки в наших, але і в іноземних публікаціях. По-друге, граничнооблегчіп і спростити переклад заходів, зберігши при цьому максимально можливу точність.

Справжнє, третє видання під назвою Лабораторна техніка і ремісничі прийоми являє собою другу частину третього тому в дещо скороченому вигляді. Вибір припав саме нацю частину тому, що вона містить вичерпний матеріал, який може знадобитися при виготовленні саморобних приладів з фізики. Крім того, в цій частині поміщені численні поради і рецептура, необхідні при ремонті та утриманні в справності обладнанняфізичного кабінету.

Широке застосування електромашинних підсилювачів в самих різних електроустановках зумовлює надзвичайну різноманітність схем. У зв'язку з цим не представляється можливим у цьому довіднику дати вичерпний матеріал до всіхможливим схемам включення підсилювачів.

У світлі такого стрімкого розвитку вельми сумним є те обставина, що протягом принаймні десяти років не було підручника з стереохімії. В результаті цього студенти, які бажають придбати знання насучасному рівні, змушені переходити від кілька уривчастих викладу стереохімії в курсах органічної хімії до чудовій, але неминуче спеціалізованому і не вичерпного матеріалу, що міститься в монографіях і оглядах. Хоча в керівництві помеханізмам реакцій широко використовуються уявлення стереохімії, але в таких книгах її основні принципи зазвичай приймаються без доказів.

Нарівні з виробництвом блокових пристроїв і суперблоку в заводських умовах індустріалізація спорудигазонефтепромислових об'єктів припускає високий ступінь механізації монтажу блочно-комплектних пристроїв. Дослідники (В.Д. Шапіро та ін) відзначають, що всі види робіт при зведенні наземних об'єктів (земляні, пальові, прокладка комунікацій, пусконападочние ітощо) крім монтажу блокових пристроїв, мають відпрацьовану технологію, за якою розроблені вичерпні матеріали, що дозволяють досягти рівня найбільш розвинених країн. Принципово новий підхід потрібен тільки для вирішення питань монтажу блокових пристроїв.

Вищесказане має на меті показати, що цей розділ колоїдної хімії має велике теоретичне і практичне значення. Тому при постановці даного курсу ми припускали, що для осіб, які спеціалізуються з колоїдної хімії, слід мати в цій області більшширокі пізнання, чим це можливо лише із загального курсу колоїдної хімії. У завдання курсу лекцій з електрокінетичних явищ не входить повідомлення скільки вичерпного матеріалу з цього питання.

Вищесказане має на меті показати, що цей розділколоїдної хімії має велике теоретичне і практичне значення. Тому при постановці даного курсу ми припускали, що для осіб, які спеціалізуються з колоїдної хімії, слід мати в цій області більш широкі пізнання, чим це можливо лише із загального курсуколоїдної хімії. У завдання курсу лекцій з електрокінетичних явищ: не входить повідомлення скільки вичерпного матеріалу з цього питання.

Перше, що кидається в очі досліднику при порівнянні змісту сновидіння із думками, що ховаються за ним,це невтомний процес згущення. Сновидіння бідно, бідно і лаконічно порівняно з обсягом і багатством думок. Запис сновидіння займає півсторінки; аналіз же думок, які ховаються за цим сновидінням, вимагає іноді шести, восьми і дванадцяти сторінок. Зазвичайрозміри виробленого згущення применшуються: виявлені думки сновидіння вважаються вичерпним матеріалом, між тим як подальше тлумачення виявляє нові думки, що ховаються за сновидінням. Ми вже згадували про те, що, по суті, не можна бути ніколивпевненим, що ми цілком витлумачили сновидіння: навіть у тому випадку, коли тлумачення цілком задовольняє нас і, мабуть, не має жодних прогалин, залишається все ж можливість, що те ж саме сновидіння має ще й інший сенс. Масштаб, міра згущення, таким чином,строго кажучи, завжди невизначені.

Їх вожді (Анненський і ін) теж закликають до блоків з кадетами. Їх крихітна партія (за відомостями благоволящих до них Товариша, більш слабка, ніж навіть партія мирного пограбування, - якихось 2000 людей наPОссію. Тепер вони неведуть ніякої відкритої і самостійної боротьби, не виступаючи досить широко, відкрито і різко проти кадетів другого призову, не дають масам ніякого вичерпного матеріалу для критики цієї партії, не розгортають ніякої принципової оцінки всієї виборчоїкампанії і всіх виборчих угод взагалі.

Не треба вважати, що читання цього нарису - відпочинок для учня; ми змушені бути короткими у викладі і пропускати багато важливі міркування і, крім того, викладати матеріал недостатньо повно і часто навіть безналежної докладності. Наше завдання полягає в тому, щоб кинути погляд здалеку на величезну область, яка відноситься до іншої науці. Якщо ви хоч трохи вивчали хімію, для вас лише небагато що виявиться новим і весь нарис послужить нагадуванням про те, що вам вже відомо.Якщо ж ви ще не знайомі з хімією, то, звичайно, декількох сторінок виявиться недостатньо, щоб заповнити пробіл у ваших знаннях. Ми, однак, сподіваємося, що ви знайдете в цьому нарисі аж ніяк не вичерпний матеріал, по свого роду легкий начерк олівцем картимолекулярного світу, зроблений фізиком, ретельно виконаний хіміком у фарбах і майстерно надрукований.

Очевидно також, що і чисельні характеристики часу, що витрачається на усунення пошкоджень, можуть бути отримані тільки на основі збору і накопичення досить великого обсягу даних про фактичні затрати часу на відновлення працездатності трубопроводів. На жаль, до цього часу подібної інформації в практиці експлуатації систем ПPВ мається явно недостатньо, а збір її належним чином ще не налагоджено. Pеєстрація пошкоджень на трубопроводах сьогодні здійснюють багато підприємств комунального водопостачання, проте ведеться вона не завжди систематично, без належної уніфікації, збір матеріалів підчас проводиться без вичерпної повноти. Такі дані важко зіставляти між собою, особливо для різних умов і населених пунктів, тому уявлення про закономірності появи і причини пошкодження трубопроводів мають в основному суто орієнтовний характер. Нині ми не маємо відомості, за якими можна було б достатньо обгрунтовано судити про частоту, характер, причини пошкоджень трубопроводів, часу, що витрачається на усунення кожного пошкодження, і вивести відповідні чисельні характеристики цих показників для їх загального застосування. Це визначається тим, що до цього часу питання збору інформації про пошкодження не приділяється належної уваги, не розроблені уніфіковані методи і форми реєстрації відомостей, хоча тут є свої особливості і труднощі. Дійсно, процедура збору відомостей про пошкодження повинна забезпечити отримання по можливості вичерпного матеріалу, що відображає всі особливості ушкодження, бо подальше відновлення втрачених при описі пошкодження деталей виявиться практично неможливим. З іншого боку, ця процедура повинна бути максимально спрощена, наближена до практики, уніфікована для всіх підприємств комунального водопостачання. Форми для реєстрації даних про пошкодження повинні бути зроблені з розрахунком на персонал, який не має спеціальної кваліфікації.

Pабота майже над кожною темою вимагає звернення до книг. Але багато чого в ньому не вистачало, тому що вона не постаралася з'ясувати значення кожної з процедур, які вона бачила, але не розуміла. Про н добре говорив про те, що особисто спостерігав: як збираються внески, як приймаються рішення на місцевих зборах, як члени спілки вели себе під час страйку. Але коли довелося робити висновки про союз в цілому, виявилося, що його знання не виходять за рамки діяльності місцевого комітету. Звичайно, книги дали б йому вичерпний матеріал.