А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інтегральний спектр

Інтегральний спектр має значення в аналізі певної лінії або мультиплета. При цьому важливий інший параметр - константа взаємодії, яка описує вплив на лінії резонансу спін-спінової взаємодії даногоядра з сусідніми ядрами. Так, наприклад, якщо метального протони взаємодіють з протоном при сусідньому атомі вуглецю (наприклад, в оцтовий альдегід), який має два невироджених енергетичних рівня (в магнітному полі), то метального протони дають дублет. Не всіспектри настільки ж прості. Величини констант спін-спінової взаємодії залежать від близькості взаємодіючих ядер один до одного і від геометричної конфігурації молекули і дають тому інформацію не тільки про сусідніх ядрах, але й про структуру.

Інтегральні спектриу видимій і ультрафіолетовій області виключно багаті: число ліній лрімесей, що знаходяться в різних станах іонізації і збудження, величезне. Головні джерела світіння - це лінії багаторазово іонізованих кисню, азоту, вуглецю, а також кремнію, алюмінію,фтору. Таким чином, сильна взаємодія плазми зі стінками камери безперечно. Часовий хід інтенсивності ліній, поява яких обумовлена ??взаємодією зі стінкою (лінії кремнію, алюмінію та ін), показує, що цей процес починається на ранніх стадіяхпротікання струму.

Спектр протонів, прискорених в системі з діодом Л Юса. | Спектр дейтронів пучка, що генерується в плазмовому фокусі. Інтегральний спектр потужних електронних пучків на виході з діода визначається за осцилограмами напруги і струму в анод-катодномупроміжку. На рис. 1.13 приведені енергетичні розподіли, визначені різними методами.

Інтегральний спектр має значення в аналізі певної лінії або мультиплета. При цьому важливий інший параметр - константа взаємодії, яка описує впливна лінії резонансу спін-спінової взаємодії даного ядра з сусідніми ядрами. Так, наприклад, якщо метального протони взаємодіють з протоном при сусідньому атомі вуглецю (наприклад, в оцтовий альдегід), який має два невироджених енергетичних рівня (вмагнітному полі), то метального протони дають дублет. Не всі спектри настільки ж прості. Величини констант спін-спінової взаємодії залежать від близькості взаємодіючих ядер один до одного і від геометричної конфігурації молекули і дають тому інформацію не тільки просусідніх ядрах, але й про структуру.

Інтегральний спектр має значення в аналізі певної лінії або мультиплета. При цьому важливий інший параметр - константа взаємодії, яка описує вплив на лінії резонансу спін-спінової взаємодії даного ядра зсусідніми ядрами. Так, наприклад, якщо метального протони взаємодіють з протоном при сусідньому атомі вуглецю (наприклад, в оцтовий альдегід), який має два невироджених енергетичних рівня (в магнітному полі), то метального протони дають дублет. Не всі спектринастільки ж прості. Величини констант спін-спінової взаємодії залежать від близькості взаємодіючих ядер один до одного і від геометричної конфігурації молекули і дають тому інформацію не тільки про сусідніх ядрах, але й про структуру.

Відносний порігруйнування лужно-галоид-них кристалів і стекол в залежності від енергії свяві U кристалічної решітки і ступеня зв'язності креш - а некіслородного каркаса. а - імпульс тривалістю 30 пкс, d6 6 мкм, фокусування в обсяг. б - імпульс тривалістю 2 - 10 - 3 е, rf300 мкм,фокусування в обсяг (1 і імпульс тривалістю 10 - с, d300 мім, фокусування на поверхню (2. | Імовірність оптичного пробою поверхні скла К8 в залежності від щільності світлового потоку при различ - них площах плям S. 1 - п /518 мм. 3 - 7 3 мм2. 3 - і 30 мм2. 4 - 120 (130 мм8. Вінтегральних спектрах зоряних систем (кульових зоряних скупчень, центральних областей галактик та ін) ширина ліній визначається дисперсією швидкостей зірок вздовж променя зору. Знання дисперсії швидкостей в ізольованих системах дозволяє на підставі Віріа теоремиоцінити масу систем (А.

Спосіб заснований на вимірюванні інтегральних спектрів р-частинок при різних рівнях діскрімінірованія імпульсів.

Групи спектральних ліній аналізують із застосуванням інтегрального спектру. За допомогою цього спектру легко стежити зазміною в часі даної спектральної лінії, що важливо в аналізі функціональних груп.

Спектр ЯМPоксіетілірованний нонілфенол. Записаний на малюнку у вигляді ступінчастою кривої інтегральний спектр дозволяє визначити площу кожного піку і відповіднорозрахувати кількість протонів в кожній групі.

По закінченні реєстрації звичайного спектру ЯМPспектрометр перемикають і налаштовують на реєстрацію інтегрального спектру. Швидкість розгортки при цьому зазвичай збільшують і встановлюють інтегратор на нуль. Ця операція, атакож синхронізація розгортки мають украй важливе значення. Без них неможливо отримати хороший інтегральний спектр, а будь-який навіть самий гарний спектр з поганим інтегральним спектром практично даремний.

З причин, які скоро стануть ясними, має сенсрозглядати a (uj) як інтегральний спектр.

Змінюючи F0 на невеликі значення (або безперервно) протягом усього спектра, можна отримати так званий інтегральний спектр. Цікаву в більшості випадків функцію розподілу n (V) обчислюють за інтегральнимспектру, виробляючи (графічне або чисельне) диференціювання, що, однак, є досить неточним методом.

ЕПP(Перша похідна); //- спектри поглинання (одинарне інтегрування); ///- інтегральні спектри поглинання (подвійне інтегрування);масштаб і константи інтегрування однакові для всіх компонентів.

ІЕСМС відрізняється від класичної електронної спектроскопії у видимій або УФ-області спектра тим, що досліджуються не окремі смуги поглинання компонентів, а інтегральний спектр всіхінгредієнтів суміші, так зване електронне статистичне безліч. У роботах[6, 18]показано, що інтегральні характеристики спектра володіють рядом специфічних властивостей, у тому числі корелюються з середніми характеристиками електронної структуриінгредієнтів сумішей.

Нелічені форми лінії поглинання (суцільні і дисперсії (пунктирні для ЯМ?P31 в МпP(Соотношеніе. rd Г. (в -[271.| Сравнение рассчитанных ( пунктирная и теоретических ( штрихлунктир-ная форм линии ЯМ? ? 31 в Мп? ( с учетом смешивания дисперсии и поглощения с экспериментальными результатами. В отсутствие внешнего магнитного поля внутриграничные спектры для ас - и д - доменных границ неотличимы: и в том и другом случае интегральный спектр имеет по две особые точки, отвечающие наибольшей плотности распределения ядерных спинов по частотам внутри-доменной границы. Ответственными за сигналы ЯМ? оказываются ядра, расположенные в промежутке между краем и центром доменной границы.

ИЭСМС отличается от классической электронной спектро - ч скопии в видимой или УФ-области спектра тем, что исследуются не отдельные полосы поглощения компонентов, а интегральный спектр всех ингредиентов смеси, так называемое электронное статистическое множество. В работах[6, 18]Показано, що інтегральні характеристики спектра володіють рядом специфічних властивостей, у тому числі корелюються із середнімихарактеристиками електронної структури інгредієнтів сумішей.

Кінетичні криві відмивання. Визначення абсолютної активності проводилося як за допомогою методу зовнішнього у-монітора (зовнішнього стандарту), в якості яких були обрані Се144 - Pr144 Cs137 Na22 так і шляхомекстраполяції кривої інтегрального спектру до нульового рівня дискримінації.

Слід зазначити, що вимірювальна схема з електричною компенсацією не досягає повністю поставленої мети, так як поглинання газом інфрачервоної радіації в робочому каналі, носящеевиборчий (спектральний) характер, компенсується зміною напруження випромінювачів, що володіють суцільним інтегральним спектром випромінювання.

Для визначення цього параметра необхідно розглянути характеристики - ФЕУ, звані інтегральним і диференційнимспектрами амплітуд імпульсів. Інтегральний спектр амплітуд-це графік залежності швидкості рахунку імпульсів n - dNjdt[ими /с ]від амплітуди імпульсів. Значенням п в кожній точці відповідає швидкість рахунку імпульсів з амплітудою вище заданої. Інтегральні спектри амплітудімпульсів вимірюються електронним пристроєм з регульованим порогом чутливості - амплітудним дискримінатора, на вихід якого проходять лише сигнали з амплітудою, що перевищує задану величину порога. На вихід кожного каналу аналізатора проходять тількисигнали, які потрапляють в заданий інтервал амплітуд.

Вони ацетильованого гідроксильну групу хлорангидридов оцтової кислоти і реєстрували спектр, обумовлений ме-тільним радикалом у ацетатної групи. Були отримані інтегральні спектри, проте спостерігалосядеякий накладення ліній. Хоча число протонів в метильной групі в три рази більше, ніж у гідроксильної, однак перетворення в ацетат пов'язано з обмеженнями внаслідок просторових утруднень.

Наявні в літературі дані[9-11]показують, що полімери,володіють напівпровідниковими властивостями, проявляють парамагнітізм і дають, аналогічно поліен, в спектрі ЕПPвузький однокомпонентний сигнал, а також інший дуже широкий сигнал, який схожий з сигналом спектру ЕПPбіологічних макромолекул. Так як інтегральний спектрЕПPпов'язаний з готівковим числом електронів з неспареними спинами в досліджуваній системі, то необхідно допустити, що я-хмара характеризується як би деякої неспарених-стио. Однак вважати саме їх носіями струму в полімерах з напівпровідниковими властивостями непредставляється можливим з наступної причини: електропровідність зростає з температурою, а концентрація цих частинок, обумовлена ??площею згаданої вузької лінії спектра ЕПP, Падає. Можливо, що з електропровідністю тісніше пов'язаний другий широкий сигнал.

?елаксація спина мюона. З детектора, що реєструє інтегральний спектр позитронів від усіх мюонів одного імпульсу (зазвичай живців-ський лічильник), знімається сигнал, форма к-рого кодується і заноситься в пам'ять ЕОМ. Підсумкова гістограма виходить підсумовуванням сигналіввід отд.

Напівкласична і квантовомеханічний нульові моменти збігаються точно. Відзначимо, що теплові коливання впливають на інтегральний спектр поглинання (або випускання) тільки в тому відношенні, що вони змінюють середній квадрат електричного дипольного моменту.

Хімічний склад космічних променів. | Інтегральний спектр протонів в космічних променях.

Важливою характеристикою космічних променів є розподіл по енергіях входять до їх складу частинок. Відповідна крива /(Е) називається кривою інтегральногоспектра.

Хімічний склад космічних променів. | Інтегральний спектр протонів в космічних променях. Важливою характеристикою космічних променів є розподіл по енергіях входять до їх складу частинок. Відповідна крива /(Ss E) називається кривоюінтегрального спектру.

З подальшим збільшенням швидкості свіпірованія вимикання мод відбувається ще швидше, а вироблений ними скидання інверсії населеності з деякого моменту повністю компенсується приростом посилення через перебудову резонатора внапрямку центру смуги люмінесценції. У часі процес випромінювання виглядає як послідовність злилися пичкая з широким інтегральним спектром. На досвіді режим подібного роду спостерігається при швидкостях свіпірованія, що передують зриву генерації.

Змінюючи F0 на невеликі значення (або безперервно) протягом усього спектра, можна отримати так званий інтегральний спектр. Цікаву в більшості випадків функцію розподілу n (V) обчислюють за інтегральним спектру, виробляючи (графічне або чисельне)диференціювання, що, однак, є досить неточним методом.

В експериментальній ядерній фізиці диференціальні функції розподілу елементарних частинок по заданому параметру називають диференціальними спектрами. В залежності від того, плавно абодискретними сходинками задається граничне значення при отриманні інтегрального спектру і плавно або дискретно встановлюється нижня межа в послідовних розрядах при вимірюванні диференціального спектра, спектрометри називають відповідно безперервними абодискретними.

Зразок повинен являти собою рідину або розчинне тверда речовина. Рідкі зразки можна аналізувати без їх попередньої обробки, але при цьому слід ретельно контролювати інтегральний спектр.

Переходимо до обговоренняспектроскопічних даних. Вся спектроскопічна інформація може бути розбита на следуюпще основні розділи: 1) спектральний аналіз складу плазми, заснований на вивченні інтегральних спектрів; 2) дослідження напівширини і зсуву спектральних ліній; 3) дослідження вінфрачервоній області. Pассмотрім ці розділи послідовно.

Для визначення цього параметра необхідно розглянути характеристики ФЕУ, звані інтегральним і диференційним спектрами амплітуд імпульсів. Значенню я в кожній точці відповідає швидкістьрахунку імпульсів з амплітудою вище заданої. Інтегральні спектри амплітуд імпульсів вимірюються електронним пристроєм з 1регуліруемим порогом чутливості - амплітудним дискримінатора, на вихід якого проходять лише сигнали з амплітудою, що перевищуєзадану величину порога. ФЕУ, відповідні їм інтегральні спектри (в) і диференціальні спектри (ряс. На вихід кожного каналу аналізатора проходять лише сигнали, які потрапляють в заданий інтервал амплітуд.

У визначенні амінів методом ЯМPЗастосовні такірозчинники, як дейтерированного хлороформ і чотирихлористий вуглець, однак автор даного розділу прийшов до висновку, що краще додавати до Аміну тріфторуксусную кислоту. При цьому лінії резонансу, зумовленого групою NH, виявляються в низькому поле і виключаєтьсянакладення спектральних ліній. За отриманими таким чином інтегральним спектрами можна визначити первинні, вторинні або третинні аміни.

Видимий картина добре пояснюється, якщо прийняти, що випромінювання атомів водню, азоту і кисню відноситься до плазми,стан якої визначається ударною хвилею. Це підтверджується також тим, що лінії міді, яка, мабуть, знаходиться в газорозрядній плазмі, помітно не змінюються. Таким чином, вже вивчення інтегрального спектру дозволяє якісно відповісти на одне зпитань, поставлених на початку статті.

Порівняння їх дозволяє перевірити точність Напівкласична методу. Показано, що нульові моменти (інтегральні спектри) збігаються повністю. Все більш високі моменти, взагалі-кажучи, не збігаються.

З нових методіваналізу спектрального складу випромінювання слід ще вказати па голографічні методи, які з'явилися після успішного застосування лазерів в голографпческой техніці. Спочатку за допомогою двухлучевого інтерферометра (типу інтерферометра Травень-кельсопа) і фотопластинки отримують спектральну голограму від досліджуваного джерела випромінювання, потім, використовуючи голограму як диспергирующий і фокусуючий елемент, роблять за допомогою лазерного монохроматичного випромінювання аналіз спектрального складу випромінювання досліджуваного джерела. Відзначимо, що оскільки голограма реєструється на фотоплатівці одночасно для всієї досліджуваної спектральної області, то голографії-ний метод можна застосовувати і для аналізу інтегральних спектрів імпульсних джерел.

Для визначення цього параметра необхідно розглянути характеристики - ФЕУ, звані інтегральним і диференційним спектрами амплітуд імпульсів. Інтегральний спектр амплітуд-це графік залежності швидкості рахунку імпульсів n - dNjdt[ими /с ]від амплітуди імпульсів. Значенням п в кожній точці відповідає швидкість рахунку імпульсів з амплітудою вище заданої. Інтегральні спектри амплітуд імпульсів вимірюються електронним пристроєм з регульованим порогом чутливості - амплітудним дискримінатора, на вихід якого проходять лише сигнали з амплітудою, що перевищує задану величину порога. На вихід кожного каналу аналізатора проходять лише сигнали, які потрапляють в заданий інтервал амплітуд.

Для визначення цього параметра необхідно розглянути характеристики ФЕУ, звані інтегральним і диференційним спектрами амплітуд імпульсів. Значенню я в кожній точці відповідає швидкість рахунку імпульсів з амплітудою вище заданої. Інтегральні спектри амплітуд імпульсів вимірюються електронним пристроєм з 1регуліруемим порогом чутливості - амплітудним дискримінатора, на вихід якого проходять лише сигнали з амплітудою, що перевищує задану величину порога. ФЕУ, відповідні їм інтегральні спектри (в) і диференціальні спектри (ряс. На вихід кожного каналу аналізатора проходять лише сигнали, які потрапляють в заданий інтервал амплітуд.

По закінченні реєстрації звичайного спектру ЯМPСпектрометр перемикають і налаштовують на реєстрацію інтегрального спектру. Швидкість розгортки при цьому зазвичай збільшують і встановлюють інтегратор на нуль. Ця операція, а також синхронізація розгортки мають украй важливе значення. Без них неможливо отримати хороший інтегральний спектр, а будь-який навіть самий гарний спектр з поганим інтегральним спектром практично даремний.