А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інтегральна випромінювальна здатність

Інтегральна випромінювальна здатність визначається температурою поверхні, фізичними властивостями тіла і станом поверхні.

Інтегральна випромінювальна здатність молібдену була дослідженана трьох різних зразках. Зразок № 1 був виточений з монокристала молібдену. Для зняття поверхневого шару металу, деформованого механічною обробкою, перед досвідом зразок був підданий електрополірування. Зразок № 2 був виготовлений з полікристалічногозлитка молібдену, отриманого вакуумною плавкою з подальшим очищенням методом зонного проплавлення у вакуумі.

Інтегральна випромінювальна здатність ег абсолютно чорного тіла пропорційна четвертому ступеню його абсолютної температури.

Pасчетиінтегральної випромінювальної здатності з використанням експериментально визначеного спектрального коефіцієнта поглинання та заломлення навіть для монокристалів тугоплавких оксидів і стекол досить трудомісткі і можуть бути виконані на великих ЕОМ. Об'ємневипромінювання, присутнє в більшості частково прозорих матеріалів, завдяки наявності пір, кордонів кристалів і дефектів, структури робить точний розрахунок надзвичайно складним. Крім того, в даний час в літературі вкрай мало даних по спектральнимхарактеристикам поглинання і заломлення при високих температурах. Тому необхідно експериментальне визначення випромінювальної здатності частково прозорих матеріалів.

Pавенство інтегральної випромінювальної здатності нескінченної величиною означає, щорівновага між тілом і його випромінюванням встановиться тільки при температурі тіл, рівній абсолютному нулю.

Залежність теплопровідності твердих тіл від температури Я, Вт /(м - К, при Т, К. У табл. 5 представлена ??інтегральна випромінювальна здатність горючої газовоїсуміші вуглець-повітря при тискуP0 1 МПа. У табл. 6 і 7 наведені відповідні значення дляP003 і 0 3 МПа. Як сказано в примітці до таблиць, склади сумішей відповідають різним палив: вугіллю, нафті та газу, спалюється в повітрі.

Дослідження ефективноїтеплопровідності і інтегральної випромінювальної здатності жаростійких керамічних покриттів з тугоплавких оксидів, отриманих способом газопламенного напилення.

Дослідження ефективної теплопровідності і інтегральної випромінювальної здатності жаростійкихкерамічних покриттів з тугоплавких оксидів, одержуваних способом газопламенного напилення.

Наявні в літературі дані за інтегральною випромінювальної здатності карбіду цирконію, отриманого методом порошкової металургії[1-3, 8-10], Вельми сильно розходяться.

& Т (Тр) дорівнює інтегральної випромінювальної здатності Ет досліджуваного тіла.

Залежність теплопровідності твердих тіл від температури Я, Вт /(м - К, при Т, К. У табл. 3 і 4 показано вплив коефіцієнта розширюють тиску на інтегральну випромінювальну здатністьдвох вищезгаданих газів. Коли лінії слабкі і їх інтенсивність лінійно зростає з PaL, зіткнень уширення не спостерігається. Коли лінії сильні і інтенсивність їх зростає пропорційно (P0L) /2 то ефект уширення пропорційний (PА) /г. При високих температурахформа смуги має більш важливе значення, ніж форма лінії, і впливPе слабкіше. І в цьому випадку рекомендується логарифмічна інтерполяція.

Стефан, вивчаючи результати експериментів з нагрітими тілами, встановив, що інтегральна випромінювальна здатність тілпропорційна четвертого ступеня абсолютної температури їх нагріву.

Випромінювальна здатність вуглеграфітових матеріалів.

Обпалені і графітовані вуглеграфітових матеріалів мають більш високу в порівнянні з металами монохроматичному іінтегральної випромінювальної здатністю в інтервалі температур 1000 - 2000 С.

Так як нам відомий закон розподілу енергії рівноважного випромінювання за частотами, ми можемо знайти інтегральну випромінювальну здатність абсолютно чорного тіла, тобто повнуінтенсивність випромінювання з одиниці поверхні, що знаходиться при заданій температурі.

Стефан на основі аналізу експериментальних даних прийшов до аналогічного висновку. Однак Стефан помилково вважав, що інтегральна випромінювальна здатність будь-якого тіла також пропорційна четвертого ступеня його абсолютної температури. Коефіцієнт пропорційності про називається постійної Стефана - Больцма - g на.

Визначена таким чином температура нечорним тіла називається його радіаційної температурою. Очевидно, що радіаційна температура нечорним тіла є така температура абсолютно чорного тіла, при якій його інтегральна випромінювальна здатність е (7) дорівнює інтегральної випромінювальної здатності Е (Т) даного нечорним тіла.

Визначена таким чином температура нечорним тіла називається його радіаційної температурою. Очевидно, що радіаційна температура нечорним тіла є така температура абсолютно чорного тіла, при якій його інтегральна випромінювальна здатність е (7) дорівнює інтегральної випромінювальної здатності Е (Т) даного нечорним тіла.

Таким чином, збіг розрахунків з інтегральними характеристиками випромінювальної здатності не повинно розглядатися як доказ того, що розраховані спектральні коефіцієнти поглинання коректні у всіх деталях. Це спостереження не тільки означає, що доведеться, мабуть, вважати іншої силу осцилятора для першої позитивної смуги JV2 але для збереження колишнього виміряного значення інтегральної випромінювальної здатності необхідно буде приписати нові значення ще кільком силам осциляторів.

Пірометр, що визначає радіаційну температуру, називається радіаційним пірометром. Схема радіаційного пірометра показана на рис. 14.5. Оптична система пірометра дозволяє сфокусувати різке зображення віддаленого джерела І на приймачі Я так, щоб зображення обов'язково перекрило всю платівку приймача. При цьому умови енергія випромінювання джерела, падаюча в одиницю часу на приймач, не буде залежати від відстані між істонічком і приймачем. Тоді температура нагріву пластинки приймача і термоелектрорушійної сила в ланцюзі батареї термопар, гарячі спаї яких закладені в платівці приймача, залежать тільки від інтегральної випромінювальної здатності Е (Т) тіла, температуру якого визначаємо. Шкала мілівольтметри, включеного в ланцюг термопар, градуіруется по випромінюванню абсолютно чорного тіла в градусах.