А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інша юридична особа

Інші юридичні особи, які здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавстваPРосійсько Федерації, набувають статусу І.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах зліквідованим Підприємством, повідомляються про ліквідацію підприємства в письмовому вигляді.

Документ, виданий банком або іншим юридичною особою в тому, що воно від імені пойменованої сторони (довірителя) є власником певного числа акцій в іноземнійкомпанії. МДС видається замість акціонерного сертифіката[share certificate ], Так як більше відповідає вимогам Комісії США з цінних паперів і бірж[Securities and Exchange Commission ]щодо порядку реєстрації (значна кількість випущених за межами США цінних паперів оформляється напред'явника, тоді як МДС вільно піддається реєстрації), а також для спрощення процедури купівлі-продажу акцій.

Проектна організація - проектно-конструкторське бюро ТОВ Баштрансгаз чи інша юридична особа, яка здійснює в установленому порядку діяльністьпо проектуванню будівель і споруд.

Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних осіб і громадян для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, у тому числі шляхом організації спільних підприємств зіноземними партнерами.

Однак це не означає, що тому або іншому юридичній особі достатньо виконувати одну з цих операцій, щоб отримати статус банку. Відповідно до закону банком вважається така установа, яке виконує всі три операції одночасно. Важливоі ще одна обставина. Воно пов'язане з отриманням юридичного права виконувати ту чи іншу банківську операцію.

Москви, надається дирекціям єдиного замовника, а іншим юридичним особам - на конкурсній основі.

На акціонерні товариства, так само як і на іншіюридичні особи, поширюються обмеження по предмету діяльності, пов'язані з необхідністю отримання додаткового дозволу на їх здійснення. Pечь йде про ліцензування. Разом з тим ЗаконPФ Про акціонерні товариства містить у цьому плані цікавунорму, яка встановлює, що якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним видом діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виняткової, то суспільство протягом терміну діїспеціального дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, за винятком тих, що передбачені спеціальним дозволом (ліцензією), і їм супутніх.

Порушеннями законодавства банківськими організаціями, їх посадовими особами,іншими юридичними особами, а також громадянами є фінансування і кредитування реалізації об'єкта екологічної експертизи без позитивного висновку.

Децентралізація економічної системи, поява на ринку безлічі комерційних організацій і іншихюридичних осіб, які є в основному власниками майна, які будують свої відносини на основі приватно-правових принципів, загострили проблему забезпечення захисту прав і законних інтересів учасників майнового обороту.

Цю допомогу зобов'язані надаватиоргани виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування або інші юридичні особи, які надають за родом своєї діяльності необхідні послуги.

Підприємницьке об'єднання господарських товариств і товариств, колективних та орендних підприємств,кооперативів та інших юридичних осіб (концерни, асоціації, спілки, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання), що є юридичною особою, володіє правом власності на майно, добровільно передане у власність йому його учасниками, а також отримане врезультаті діяльності підприємницького об'єднання.

Порушеннями законодавстваPРосійсько Федерації про екологічної експертизи банківськими організаціями, їх посадовими особами, іншими юридичними особами, а також громадянами є фінансування ікредитування реалізації об'єкта екологічної експертизи без позитивного висновку державної екологічної експертизи.

У якості емітентів можуть виступати держава, державні органи, органи місцевої адміністрації, підприємства та іншіюридичні особи (включаючи спільні підприємства та іноземні підприємства), зареєстровані на територіїPСФСP.

Закриття рахунків у банках - припинення дії розрахункових і поточних рахунків або за заявами тих чи інших юридичних осіб, або за рішеннямстворив їх органу. Рахунки можуть бути закриті і за ініціативою банку, якщо змінився характер діяльності власника рахунку або за рахунком не проводилося операцій тривалий час.

ПPАВО ТPУдов - галузь права; регулює працю робітників і службовців напідприємствах, в установах, організаціях та інших юридичних особах; та регламентує їх взаємини з приводу безпосереднього прикладання праці, відносини адміністрації з профкомом з приводу участі трудящих в управлінні виробництвом, встановленні тазастосуванні умов праці, відносини по розгляду трудових спорів.

Право укладати договори оренди на житлові приміщення, що знаходяться у державній та муніципальній власності м. Москви, може бути надано іншим юридичним особам на конкурсній основі.

Право укладати договори найму на житлові приміщення, що знаходяться у державній та муніципальній власності м. Москви, може бути надано іншим юридичним особам на конкурсній основі.

Законодавець з особливою увагою ставиться до цієї формиреорганізації, визначаючи ті організаційно-правові форми, в які може перетворитися те чи інше юридична особа.

Залізниці можуть на умовах договору здійснювати технічне обслуговування (відомчий контроль, ремонт, виробляти контрольніповірки) вагових приладів, що належать вантажовідправникам, вантажоодержувачам, іншим юридичним особам.

У разі ліквідації юридичної особи, яка є акціонером Товариства або виходу юридичної особи зі складу акціонерів його акції за рішенням загальних зборіврозподіляються між акціонерами, пропонуються іншим юридичним особам і громадянам або анулюються. Якщо передані акції бажають придбати декілька акціонерів, акції розподіляються пропорційно числу вже належних їм акцій. Передача акцій оформляєтьсявідповідним актом.

Екологічні фонди утворюються також за рахунок інших джерел, наприклад, отриманих у вигляді дивідендів, відсотків по вкладах, банківським депозитам, від пайової використання власних коштів фонду в діяльності інших юридичних осіб;сум, отриманих за позовами про відшкодування шкоди та штрафів за екологічні правопорушення.

Екологічні фонди утворюються також за рахунок інших джерел, наприклад, отриманих у вигляді дивідендів, відсотків по вкладах, банківським депозитам, від пайової використаннявласних коштів фонду в діяльності інших юридичних осіб; сум, отриманих за позовами про відшкодування шкоди та штрафів за екологічні правопорушення. Зібрані кошти спрямовуються: 60% - на реалізацію місцевих програм; 30% - в республіку край, область; 10% - у федеральнийфонд.

Заходи щодо контролю у випадках, встановлених абзацами третім і четвертим цього пункту, можуть проводитися за вмотивованим рішенням органу державного контролю (нагляду), в тому числі у відношенні інших юридичних осіб і індивідуальнихпідприємців, які використовують відповідні однорідні товари (роботи, послуги) і (або) об'єкти.

Правила ст. 551 ДКPСФСPне застосовуються до випадків, коли спадкоємець відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця, держави чи державної, кооперативної,громадської організації, а також іншої юридичної особи або відпалому спадкоємцю підпризначений спадкоємець.

Заходи щодо контролю у випадках, встановлених абзацами третім і четвертим цього пункту, можуть проводитися за вмотивованим рішенням органудержавного контролю (нагляду), в тому числі у відношенні інших юридичних осіб і індивідуальних підприємців, які використовують відповідні однорідні товари (роботи, послуги) і (або) об'єкти.

Pекомендаціі призначені для служб охорони праці органів попраці суб'єктівPРосійсько Федерації, а також підвідомчих їм органів державної експертизи умов праці, служб охорони праці підприємств, організацій, установ, інших юридичних осіб (далі - підприємств) незалежно від форми власності та сферидіяльності, включаючи спільні підприємства та юридичні особи інших держав, чинні на територіїPРосійсько Федерації.

Органи управління підприємства-боржника на стадії спостереження не мають права приймати такі рішення: про реорганізацію (злиття,приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; про створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах; про створення філій.

Правила пожежної безпеки вPРосійсько Федерації (далі - Правила) встановлюють вимогипожежної безопасності1 на територіїPРосійсько Федерації, які є обов'язковими для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, іншими юридичними особами, незалежно від їхорганізаційно-правових форм і форм власності (далі - підприємства), їх посадовими особами, громадянамиPРосійсько Федерації, іноземними громадянами, особами без громадянства (далі - громадяни), а також їх об'єднаннями.

Відповідно до законодавства пронадрах переробка відходів гірничодобувного і пов'язаних з ним переробних виробництв може здійснюватися або в рамках ліцензії на розвідку і видобуток, або по самостійній ліцензії, наданої власнику ліцензії на право видобутку корисних копалин абоіншій юридичній особі.

Закон визначає загальні організаційно-правові та економічні засади створення і діяльності аварійно-рятувальних служб, аварійно-рятувальних формувань на територіїPоссии, регулює відносини у цій галузі міжорганами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними особами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, громадськими об'єднаннями, посадовими особами тагромадянамиPФ.

Правила пожежної безпеки для підприємств АК Транснефтепродукг розроблені в розвиток Правил пожежної безпеки вPРосійсько Федерації (ППБ 01 - 93), встановлюють вимоги пожежної безпеки при експлуатації підприємств магістральнихнафтопродуктопроводів і повинні дотримуватися всіма працівниками підприємств даної галузі, а також працівниками інших організацій, підприємств, установ та інших юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які здійснюютьексплуатацію, ремонт (реконструкцію), наладку і випробування обладнання на території магістральних нафтопродуктопроводів і в їх охоронній зоні.

При переході державних або муніципальних підприємств, установ в іншу форму власності або при їхліквідації житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні підприємств або оперативному управлінні установ (відомчий фонд), повинен бути переданий у повне господарське відання або оперативне управління правонаступників цих підприємств, установ (якщо вони визначені), інших юридичних осіб чи у відання органів місцевого самоврядування в установленому порядку із збереженням всіх житлових прав громадян, у тому числі права на приватизацію житла.

Установити, що це Положення є обов'язковим длявиконання регіональними відділеннями Федеральної комісії з ринку цінних паперів; лицензирующими органами, уповноваженими Федеральною комісією з ринку цінних паперів на підставі генеральної ліцензії; реєструючими органами, включеними Федеральною комісією зринку цінних паперів в Перелік реєструючих органів, які здійснюють державну реєстрацію випусків цінних паперів, а також іншими юридичними особами, діяльність яких на ринку цінних паперів регулюється Федеральною комісією з ринку цінних паперів.

Статтею 9 Закону визначено, що при переході державних або муніципальних підприємств, установ в іншу форму власності або при їх ліквідації житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні підприємств або оперативному управлінні установ (відомчий фонд), повинен бути переданий у повне господарське відання або оперативне управління правонаступників цих підприємств, установ (якщо вони визначені), інших юридичних осіб чи у відання органів місцевого самоврядування в установленому порядку ззбереженням всіх житлових прав громадян, у тому числі на приватизацію житла.

Суд обгрунтовано відкинув цей довід відповідача, пославшись на ст. 18 ЗаконуPРосійсько Федерації Про приватизацію житлового фонду вPРосійсько Федерації (в редакції від 23 грудня 1992 р.), згідноякої при переході державних і муніципальних підприємств і установ в іншу форму власності або при їх ліквідації житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні підприємств або оперативному управлінні установ, повинен бути переданий в повнегосподарське відання або оперативне управління правонаступників та установ (якщо вони визначені), інших юридичних осіб чи у відання органів місцевого самоврядування в установленому порядку із збереженням всіх житлових прав громадян, у тому числі і права наприватизацію житла.

Суд обгрунтовано відкинув цей довід відповідача, пославшись на ст. 18 ЗаконуPРосійсько Федерації про приватизацію житлового фонду вPРосійсько Федерації (в редакції від 23 грудня 1992 р.), згідно якої при переході державних і муніципальнихпідприємств і установ в іншу форму власності або при їх ліквідації житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні підприємств або оперативному управлінні установ, повинен бути переданий у повне господарське відання або оперативне управлінняправонаступників цих підприємств і установ (якщо вони визначені), інших юридичних осіб чи у відання органів місцевого самоврядування в установленому порядку із збереженням всіх житлових прав громадян, у тому числі і права на приватизацію житла.

Проспект емісіїакцій і облігацій акціонерного товариства затверджується радою директорів (органом, що здійснює відповідно до законів і правовими актамиPРосійсько Федерації функції ради директорів) цього акціонерного товариства. Проспект емісії облігацій інших юридичнихосіб затверджується органом цієї юридичної особи, у яких відповідно до законів і правовими актамиPРосійсько Федерації повноваження на прийняття рішення про розміщення облігацій, або іншим його уповноваженим органом.

Проспект емісії акцій і облігаційакціонерного товариства затверджується Радою директорів суспільства. Проспект емісії облігацій інших юридичних осіб затверджується органом цієї юридичної особи, мають повноваження на прийняття рішення про розміщення облігацій.

Pешеніе про випуск акцій та облігаційакціонерного товариства затверджується радою директорів (органом, що здійснює відповідно до законів і правовими актамиPРосійсько Федерації функції ради директорів) цього акціонерного товариства. Pешеніе про випуск облігацій інших юридичних осіб затверджуєтьсяорганом цієї юридичної особи, у яких відповідно до законів і правовими актамиPРосійсько Федерації повноваження на прийняття рішення про розміщення облігацій, або іншим його уповноваженим органом.

Звіт про підсумки випуску акцій і облігацій акціонерного товариствазатверджується радою директорів (органом, що здійснює відповідно до законів і правовими актамиPРосійсько Федерації функції ради директорів) цього акціонерного товариства. Звіт про підсумки випуску облігацій інших юридичних осіб затверджується органом цьогоюридичної особи, що має відповідні повноваження на підставі законів та правових актівPРосійсько Федерації.

Контроль діяльності освітнього закладу в цій частині здійснюється засновником або іншим юридичною особою, уповноваженоювласником.

Справжнім постановою встановлено, що починаючи з 1 березня 1997 року надання житлових приміщень, що перебувають у державній та муніципальній власності в м. Москві, здійснюється за договорами найму: комерційного і соціального. Правоукладення таких договорів надано Дирекція єдиного замовника, а також іншим юридичним особам - на конкурсній основі. У договорі комерційного найму обов'язково вказуються громадяни, які проживатимуть разом із наймачем. Наймачем жилого приміщення задоговором комерційного найму може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка постійно проживає в м. Москві. Договір комерційного найму укладається на строк, що не перевищує 5 років. Якщо строк комерційного найму в договорі не визначений, договір вважається укладеним на 5років. З рішення наймодавця житло надане за договором комерційного найму може здаватися в піднайм. Надання житлової площі здійснюється на підставі витягу з рішення органу виконавчої влади. Договір необхідно укласти на протязі 10 днів, вІнакше орган, який видав виписку з рішення, може прийняти рішення про її анулювання. Договір може бути розірваний як за ініціативою наймодавця, так і з ініціативи наймача. При розірванні договору найму житлового приміщення наймач та члени його сім'їпідлягають виселенню на підставі рішення суду. У такому випадку наймодавець зобов'язаний письмово за 3 місяці предупердіть наймача про майбутнє розірвання договору комерційного найму в зв'язку з закінченням терміну його дії і запропонувати наймачеві укласти договір натих же умовах, або попередити наймача про те, що договір комерційного найму не буде продовжено у зв'язку з рішенням не здавати жиле приміщення протягом не менше року в найм. Необхідно відзначити також, що при укладенні договору найму необхідно прийняти житловеприміщення за актом передачі житлового приміщення. Ця постанова не регламентує порядок викупу жилого приміщення, наданого за договором комерційного найму.

При приватизації державного та муніципального майна державні тамуніципальні унітарні підприємства, казенні підприємства, державні та муніципальні установи, а також інші юридичні особи, у статутному капіталі яких часткаPРосійсько Федерації, суб'єктівPРосійсько Федерації і муніципальних утворень перевищує 25відсотків (далі - покупці), не можуть бути покупцями такого майна.

При складанні проекту бюджету виділення коштів конкретному головному розпоряднику, розпоряднику бюджетних коштів, бюджетній установі визначається з урахуванням нормативів фінансовихвитрат на одиницю надаваних державних або муніципальних послуг та завдання на надання зазначених послуг. Нормативи фінансових витрат на надання державних або муніципальних послуг використовуються при розрахунку фінансування державногозамовлення на надання державних або муніципальних послуг, виконуваного державними, муніципальними унітарними підприємствами або іншими юридичними особами.

Згодом же такі умови законодавцем не були встановлені. А ст. 18 ЗаконуPРосійсько Федерації про приватизацію житлового фонду вPРосійсько Федерації (в редакції від 23 грудня 1992 р.), як зазначалося вище, прямо передбачено, що відомчий житловий фонд у таких випадках передається в повне господарське відання правонаступників, інших юридичних осіб, органів місцевого самоврядування із збереженням всіх житлових прав громадян, які проживають в таких будинках, у тому числі і права на приватизацію житла.

Згодом же такі умови законодавцем не були встановлені. А ст. 18 ЗаконуPРосійсько Федерації Про приватизацію житлового фонду вPРосійсько Федерації (в редакції від 23 грудня 1992 р.), як зазначалося вище, прямо передбачено, що відомчий житловий фонд у таких випадках передається в повне господарське відання правонаступників, інших юридичних осіб, органів місцевого самоврядування із збереженням всіх житлових прав громадян, які проживають в таких будинках, у тому числі і права на приватизацію житла.

ЗаконPСФСPПро приватизацію житлового фонду вPСФСPвирішення цього практично важливого питання спочатку не дав. Зазначеними нормативними актами передбачено, що при переході державних або муніципальних підприємств, установ в іншу форму власності або при їх ліквідації житловий фонд, що знаходиться в господарському віданні підприємств або в оперативному управлінні установ, повинен бути переданий у господарське відання або в оперативне управління правонаступників цих підприємств ( установ), якщо вони визначені, або інших юридичних осіб або передані у відання органів місцевого самоврядування в установленому порядку. При цьому встановлюється, що громадяни зберігають всі житлові права, у тому числі право на приватизацію житла.

При проведенні такої переоцінки оподатковуваний база може бути зменшена тільки з початку наступного року. Щоб скоротити зазначений термін і отримати негайний ефект, підприємство може заснувати нове суспільство, куди в якості внеску в КК передасть переоцінене майно. Теж саме можна зробити, за допомогою іншої юридичної особи, де компанія є тримачем 100% (часток) акцій. Внесок майна до статутного капіталу товариств проводиться за ціною, згідно з актами оцінки ринкової вартості майна. Таким чином, змінюючи базу оподаткування, ми зменшуємо величину податків. Виділення майнових комплексів доцільно проводити за принципом бізнес-процесу.