А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контактна аудиторія

Контактна аудиторія будь-яка група, яка проявляємо реальний чи потенційний інтерес до організації або робить вплив на її здатне.

Контактна аудиторія може або сприяти, або протидіятизусиллям фірми з обслуговування ринків. Небажана аудиторія - група, інтересу якої фірма намагається не привертати, але змушена рахуватися з ним.

Контактна аудиторія - будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації аборобить вплив на її здатність досягати поставлених цілей.

Контактні аудиторії класифікують за двома ознаками: за характером впливу на інтереси підприємства, за змістом самих контактних аудиторій.

Контактна аудиторія - будь-яка група,проявляє інтерес і що впливає на здатність тієї чи іншої організації досягати поставлених цілей.

Контактні аудиторії, під якими розуміється всяка група, що має дійсний або потенційний інтерес або вплив на здатність організації досягтипоставлених перед нею цілей.

Контактна аудиторія - соціальні групи, юридичні і (або) фізичні особи, які виявляють потенційний та /або реальний інтерес до діяльності конкретного підприємства.

Контактна аудиторія може або сприяти, абопротидіяти зусиллям фірми з обслуговування ринків.

Контактна аудиторія - група людей, проявляє інтерес до компанії або робить вплив на її здатність досягати поставлених цілей.

Контактні аудиторії в силу ряду умов впливають на успіхфірми, що працює в сфері послуг.

Контактна аудиторія співробітників є найскладнішою. Люди працюють в організації щодня, добре знають всі внутрішні проблеми, традиції та історію організації, діють в рамках фірмової культури. Їх складно обдурити,тому менеджмент зобов'язаний завжди говорити тільки правду. Для багатьох менеджерів це аж ніяк не просто.

Контактні аудиторії засобів інформації являють собою організації, які розповсюджують новини, статті та коментарі.

Місцевими контактними аудиторіямиє навколишні жителі та їх общинні організації. Через близькість свого проживання вони проявляють більший інтерес до діяльності підприємства, наприклад, до виробництвам підвищеного ступеня небезпеки (хімічним та ін) вони, як правило, будуть ставитися упереджено,особливо до інноваційних проектів з підвищеним підприємницьким ризиком.

Які контактні аудиторії надають підтримку компанії.

До контактним аудиторіям ставляться також власні службовці фірми. Від думки працівників про діяльність своєї організаціїзалежить їхнє ставлення до виконуваних обов'язків. Крім того, хороший імідж фірми в очах її власних службовців благотворно впливає і на інші контактні аудиторії. Отже, від керівництва потрібні зусилля по підвищенню рівня інформованості службовцівпро діяльність фірми, по проведенню заходів щодо стимулювання праці працівників, поліпшення умов праці, підвищення соціальних гарантій.

До внутрішніх контактним аудиторіям ставляться власні робітники і службовці підприємства, керуючі, а такождобровільні помічники. Як правило, якщо власні робітники і службовці позитивно налаштовані по відношенню до свого підприємству, це ставлення поширюється і на інші контактні аудиторії. Для цього підприємству доцільно видавати інформаційні бюлетені,щоб своєчасно інформувати власних працівників щодо актуальних проблем виробництва.

До внутрішніх контактним аудиторіям фірми ставляться її власні робітники і службовці, добровільні помічники, керуючі, члени ради директорів. З метоюінформування та мотивування членів своїх внутрішніх контактних аудиторій великі фірми видають інформаційні бюлетені та вдаються до інших форм комунікації. Коли робітники і службовці добре налаштовані по відношенню до власної фірмі, їх позитивне ставленняпоширюється і на інші контактні аудиторії.

До внутрішніх контактним аудиторіям фірми ставляться її власні робітники і службовці. Коли робітники і службовці добре налаштовані по відношенню до власної фірмі, їх позитивне ставлення поширюється і наінші контактні аудиторії.

До внутрішніх контактним аудиторіям фірми ставляться її власні робітники і службовці, добровільні помічники, керуючі, члени ради директорів. З метою інформування та мотивування членів своїх внутрішніх контактних аудиторійвеликі фірми видають інформаційні бюлетені та вдаються до інших форм комунікації. Коли робітники і службовці добре налаштовані по відношенню до власної фірмі, їх позитивне ставлення поширюється і на інші контактні аудиторії.

До контактним аудиторіямцивільних груп дії відносяться союзи споживачів, захисники навколишнього екологічного середовища, представники релігійних, національних меншин і т.п. З метою створення і підтримки сприятливого образу підприємства в цих групах доцільно здійснюватипостійні контакти з ними або враховувати побажання по відношенню до господарюючого суб'єкта.

Під контактною аудиторією розуміють будь-яку групу, яка виявляє інтерес до діяльності даного підприємства і може вплинути на його здатність отримувати дохід відреалізації готової продукції (послуг) в процесі господарської діяльності.

Під контактними аудиторіями розуміються організації та установи, а також соціальні групи, які не є прямими партнерами по бізнесу, проте становлять інтерес з точки зорузабезпечення підприємницького успіху самої фірми і здатні впливати на реалізацію поставлених нею цілей.

Якщо члени контактної аудиторії знають продукт, то як вони до нього ставляться. Якщо відношення людей несприятливий, то маркетолог повинен дізнатися,чому це так, і потім розробляти комунікаційну кампанію, спрямовану на збільшення сприятливих відгуків. Якщо негативне ставлення грунтується на реальному стані речей, то ніяка комунікаційна кампанія справи не виправить. Компанія повинна вирішити своїпроблеми, а потім пропагувати нову якість.

Правильний вибір контактних аудиторій - головне в ПP. Але перше місце серед них по праву займає персонал свого підприємства. Будь-який співробітник компанії є ретранслятором інформації про підприємство в зовнішнєсферу і, по суті, в якійсь мірі є його імідж-мейкером. Дуже важливо, щоб кожен працівник ототожнював себе з підприємством, жив його інтересами, які збігалися б з його власними. Коли менеджер роз'яснює працівникові ег виданню роль на підприємстві, підкреслюєїї значимість, він прищеплює останньому абсолютно конкретний тип поведінки. Менеджер покликаний постійно працювати з самими різними категоріями співробітників організації, щоб краще зрозуміти їх сподівання, їхні потреби, а також те, наскільки правильно вони сприймають йогоцільові установки щодо ролі підприємства в їх житті. При цьому особливо важливо, щоб інформація, що має джерелом менеджмент, завжди була повна і правдива. Це відноситься особливо до таких злободенних сьогодні дляPоссии проблемам, як залежність між обсягом і якістюроботи персоналу і одержуваним за неї винагородою.

За характером впливу контактні аудиторії можуть бути благотворними, шуканими і небажаними.

Важливе місце серед контактних аудиторій займають засоби масової інформації, які поширюютьінформацію про діяльність різних організацій. Фірма повинна прагнути завоювати їхню прихильність, щоб забезпечити об'єктивне відображення дійсності.

Для взаємовідносин з місцевими контактними аудиторіями підприємству доцільно мати відповідальногоза зв'язки з громадою, присутньою на зборах її членів і взаємодіяти з представниками місцевих органів законодавчої та виконавчої влади.

Фінансовими колами називаються ті контактні аудиторії, які впливають на здатністьпідприємства забезпечувати себе капіталом. До цієї групи відносяться банки та інші кредитні установи, інвестиційні компанії, брокерські фірми і акціонери. Фінансовий менеджер повинен домагатися їх прихильного розташування шляхом публікації річних звітів,відповідей на питання, що стосуються фінансової діяльності, але не представляють собою комерційну таємницю. Таким чином фінансовим колам надаються докази фінансової стійкості і у них формується сприятливий образ підприємства.

Існує шістьосновних типів контактних аудиторій.

Фахівці ПPвважають співробітників основною контактною аудиторією для таких публікацій. Перевага таких публікацій полягає в тому, що вони дозволяють довести потрібну інформацію до кожної конкретно визначеної груписпівробітників. Звідси багато організацій підтримують кілька публікацій, кожна з яких орієнтована на певну контактну аудиторію в рамках певної групи. Наприклад, у США в багатьох компаніях, розташованих територіально в південній частині Каліфорнії,високий відсоток іспано-говорящих співробітників. Тому часто внутрішні публікації випускаються на двох мовах.

До складу маркетингового середовища входять різні контактні аудиторії фірми, які можуть або сприяти, або протидіяти зусиллям фірмипо обслуговуванню ринків.

Першим етапом буде оцінка знань контактної аудиторії про предмет, яка зазвичай проводиться за допомогою наступної шкали обізнаності.

Фірма в відношенні всіх своїх контактних аудиторій повинна проводити відповідну політику.Серед контактних аудиторій можуть бути такі, увагу яких фірма всіма силами повинна залучати, оскільки вони можуть зробити позитивний вплив на її діяльність. Однак існують і такі контактні аудиторії, по відношенню до яких фірма повинна займатистриману позицію, щоб не ставати об'єктом їх пильної уваги. Прикладами небажаних аудиторій можуть служити різні групи, що закликають до бойкоту товарів або послуг фірми. Найчастіше до них можуть приєднуватися і засоби масової інформації, що можеобернутися катастрофою для фірми.

До складу маркетингового середовища входять і різні контактні аудиторії фірми.

Зазвичай такі публікації спрямовані на кілька контактних аудиторій, включаючи іноді й зовнішні, але часто вони використовуються тільки для контактів зперсоналом.

Відправник повинен вирішити, що сказати цільової контактної аудиторії, щоб викликати бажану відповідну реакцію. В епоху масового маркетингу вважалося, що цілком достатньо мати єдине звернення для всіх потенційних і реальних покупців. Сьогодніми знаємо, що різні категорії людей по-різному відносяться до одного й того ж продукту. Люди звертають менше уваги на масову рекламу через брак часу, а також через припущення, що багато марки нічим не відрізняються. Вони навмання вибирають телевізійні канали тарадіостанції. Тому завдання полягає в тому, щоб створити таке звернення, яке привернуло б увагу певних цільових груп.

Фірма може розробити плани маркетингу для всіх своїх основних контактних аудиторій, а також для всіх клієнтурних ринків.Припустимо, фірма хоче домогтися від якоїсь конкретної контактної аудиторії відповідної реакції у вигляді прихильності, схвальних відгуків або пожертвувань часу або грошей. Для цього фірмі потрібно буде спроектувати товар, привабливий саме для даноїконтактної аудиторії.

Маркетолог-відправник рекламного повідомлення повинен мати чітке уявлення про цільову контактної аудиторії. Аудиторія може складатися з: (1) потенційних покупців продукції компанії, (2) споживачів, (3) тих, хто приймає рішення, (4)тих, хто впливає на ухвалення рішення. Аудиторія може бути представлена ??окремими особами, групами, певним колом або всім суспільством. Специфічні риси цільової контактної аудиторії будуть значно впливати на рішення відправника про те, що, коли, де і якповідомляти.

Фірма може розробити плани маркетингу для всіх своїх основних контактних аудиторій, а також для всіх клієнтурних ринків. Припустимо, фірма хоче домогтися від якоїсь конкретної контактної аудиторії відповідної реакції у вигляді прихильності,схвальних відгуків або пожертвувань часу або грошей. Для цього фірмі потрібно буде спроектувати товар, привабливий саме для даної контактної аудиторії.

В умовахPоссии необхідно приділяти особливу увагу кожної з контактних аудиторій.

Чималого уваги заслуговує також те, що автор іменує контактними аудиторіями. Вони можуть або сприяти, або протидіяти зусиллям фірми, а значить, вимагають певних кроків, спрямованих на завоювання позитивного до себе ставлення і нейтралізаціїнебажаного. Сім типів контактних аудиторій (фінансові кола, засоби масової інформації, державні установи, громадські групи дії, місцеві жителі та громадські організації, широка публіка, власний персонал фірми) потребують спеціально сплановані дії, розрахованих на певну реакцію з боку цих аудиторій. Облік впливу мікросередовища необхідний при виборі оптимальних тактичних рішень у сфері маркетингу.

Успішна діяльність енергокомпанії багато в чому залежить від відносин з різними контактними аудиторіями. Для основних контактних аудиторій рекомендується розробляти специфічні програми маркетингу. Мета такої роботи - створити більш сприятливий образ енергокомпанії в регіоні. При цьому особливу увагу слід звертати на екологічний аспект, енергозберігаючі послуги для споживачів, участь у соціальних програмах, підтримку економічного розвитку регіону.

Схема маркетингового дослідження. Успішна діяльність енергокомпанії багато в чому залежить від відносин з різними контактними аудиторіями. Для основних контактних аудиторій рекомендується розробляти програми маркетингу.

Заходи - це дії, спрямовані на передачу певних звернень контактної аудиторії. Відділи по зв'язках з громадськістю організовують конференції, пишні презентації та спонсорують спортивні заходи в цілях досягнення спеціальних комунікаційних ефектів, що впливають на аудиторію.

Заходи - це дії, спрямовані на передачу певних звернень контактної аудиторії. Відділи по зв'язках з громадськістю з метою досягнення спеціальних комунікаційних ефектів, що впливають на аудиторію, організовують конференції, пишні презентації та фінансують спортивні заходи.

Для підвищення ефективності проведення маркетингового дослідження необхідно концентрувати зусилля на цільовій контактної аудиторії. З цією метою здійснюється планування вибірки за трьома нижче наступними напрямками.

Сама вона підтримує комунікації зі своїми посередниками, споживачами і різними контактними аудиторіями. Її посередники підтримують комунікації зі своїми споживачами і різними контактними аудиторіями. Споживачі займаються усною комунікацією у вигляді поговору і чуток один з одним і іншими контактними аудиторіями. І одночасно кожна група підтримує комунікаційну зворотний зв'язок з усіма іншими.

Зі схеми видно, що із зовнішнього середовища на компанію тиснуть контактні аудиторії.