А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструкторська документація

Конструкторська документація яких виробів повинна по Вергал метрологічного контролю.

Конструкторська документація поділяється на проектну і робочу.

Конструкторська документація на нову системугазорозподілу бар-ботажно-ерліфтних ферментатор була передана Братському БЛХЗ, Поро-найскому ГЗ, Приморському ПСК і Зиминский ГЗ.

Конструкторська документація не регламентує технологічні способи і методи виготовлення, технічного обслуговування іремонту виробу, однак містяться в ній дані в значній мірі впливають на їх вибір і застосування при розробці виробничої (технологічної), експлуатаційної та ремонтної документації.

Конструкторська документація повинна розроблятися длявиготовлення виробу на конкретному виробництві. Виробнича база підприємства-виробника повинна забезпечити можливість виготовлення виробу з найменшими витратами. Конструктор повинен рахуватися з існуючим на відповідному підприємстві обладнанням таоснасткою, необхідними для виготовлення, збирання і контролю вироби. Необхідно також враховувати кваліфікацію персоналу, яке виготовляє виріб, і стан технологічної дисципліни на підприємстві. У той же час конструкція виробу і конструкторська документація нанього не повинні перешкоджати впровадженню більш прогресивної технології та її безперервному поліпшенню.

Конструкторська документація на ЕОМ - це сукупність документів, які повністю і однозначно визначають усі необхідні і достатні дані длявиготовлення, наладки, приймання, експлуатації і ремонту як ЕОМ в цілому, так і всіх її складових частин. Склад документації на конкретне розроблювальне виріб обчислювальної техніки встановлюється розробником за погодженням із замовником.

Конструкторськадокументація повинна бути виконана у відповідності з вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і бути придатною до мікрофільмування. Технічні умови (ТУ) повинні бути викладені й оформлені у відповідності з державнимистандартами.

Конструкторська документація, готується і використовувана на окремих етапах виготовлення та випробування дослідного зразка виробу, його настановних серій і масового виробництва.

Конструкторська документація, розроблена на етапахтехнічної пропозиції, ескізного і технічного проекту, називається проектною документацією.

Конструкторська документація незмінно супроводжує виріб на всіх етапах його життєвого циклу - розробці, виробництві, експлуатації та ремонті. Безконструкторської документації неможливе створення та виготовлення виробу, його використання за призначенням. Конструкторська документація є первинним і, отже, найбільш повним і точним носієм інформації про технічний рівень і якість продукції,тенденціях її розвитку.

Конструкторська документація на МС є власністю підприємства - розробника даноїPЕА, цим підприємством управляється і коригується.

Конструкторська документація яких виробів повинна піддаватися метрологічномуконтролю.

Конструкторська документація розробляється конструктором на стадії виготовлення нових зразківPЕА.

Конструкторська документація відображає процес створення та експлуатації виробу.

Конструкторська документація оформлюється відповіднозі стандартами ЄСКД і додатковими вимогами ОСТ 110.000.028 - 73 Мікросхеми інтегральні. Правила поширюються на всі види ІС, крім надвисокочастотних.

Конструкторська документація (КД) - сукупність графічних і текстових конструкторськихдокументів, які самостійно або в сукупності визначають склад і пристрій вироби і містять необхідні дані для його розробки або виготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту. Процеси розробки, обліку та обігу конструкторськоїдокументації в СССPрегламентовані стандартами, погодженими з відповідними стандартами РЕВ.

Конструкторська документація систематизується у відповідності з послідовністю (стадійністю) розробки машин і механізмів та структурою самого виробу.Документи з випробувань вироби систематизуються відповідно до хронології їх складання. Конструкторську документацію на модифіковане виріб розташовують після документації або на всі базове виріб, або на ту частину базового виробу, на яку ємодифікація.

Конструкторська документація незмінно супроводжує виріб у сферах його розробки, виробництва, експлуатації та ремонту.

Конструкторська документація є первинним і, отже, найбільш повним і точним носієм інформації протехнічному рівні і якості виробу і тенденції його розвитку. У зв'язку з цим від якості конструкторської документації залежить правильна і чітка підготовка і організація виробництва продукції, її експлуатація і ремонт.

Конструкторська документаціявізується за ГОСТ 2.104 - 68 на полі для підшивання першого або заголовного аркуша документа, технологічна - по ГОСТ 3.1104 - 81 на титульному аркуші в полі 8 де ставиться підпис головного метролога або відповідального за проведення метрологічної експертизи.

Конструкторськадокументація - це графічні і текстові документи, які окремо або в сукупності визначають склад і будову виробу. Виділяють проектну і робочу конструкторську документацію.

Конструкторська документація не регламентує методи і способивиготовлення виробу, а також послідовність їх застосування.

Конструкторська документація включає складальні креслення виробу і всіх його вузлів, деталей, габаритні і монтажні креслення, специфікації, різні відомості.

Конструкторська документаціявизначає пристрій і склад виробу, містить необхідні дані для його виготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту.

Номенклатура конструкторських документів по ГОСТ 2. 102 - 68. Конструкторська документація в загальному випадку розробляється на декількохстадіях (ГОСТ 2.103 - 68): технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча конструкторська документація.

Конструкторська документація виконується на всі види виробів. Під виробом розуміється предмет або набір предметів виробництва, які підлягаютьвиготовленню на підприємстві. Вироби можуть бути наступних видів: деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти.

Конструкторська документація на вітчизняну продукцію повинна бути оформлена відповідно до вимог ЕСКД на серійну продукцію.

Конструкторська документація на виготовлення нового обладнання, як правило, передається у Синько в необхідній кількості примірників для виробництва підприємству-виробнику. Держателем оригіналів конструкторської документації в процесі виготовленнядослідного зразка є розробник. При передачі проектів підприємствам-виробникам для серійного виготовлення устаткування утримувачем оригіналів стають підприємства-виробники.

Конструкторська документація (оригінали та оригінали), прешедшаяметрологічну експертизу, візується відповідно до ГОСТ 2.104 - 68 особами, відповідальними за її проведення.

Конструкторська документація - це повний комплект креслень і вказівок до них, необхідних для того, щоб правильно зрозуміти завдання і виготовити коженокремий елемент вироби, зібрати вузли в блоки і змонтувати виріб в цілому. У найбільш сучасних науково-виробничих об'єднаннях конструкторська документація виконується не на підприємствах, що виготовляють вироби, а в науково-дослідних інститутахабо конструкторських бюро.

Конструкторська документація повинна розроблятися для виготовлення виробу на конкретному виробництві. Виробнича база підприємства-виго-віт ля повинна забезпечити можливість виготовлення виробу з найменшими витратами.Конструктор повинен рахуватися з існуючим на відповідному підприємстві обладнанням і оснащенням, необхідними для. Необхідно також враховувати кваліфікацію персоналу, яке виготовляє виріб, і стан технологічної дисципліни на підприємстві. В той же часконструкція виробу і конструкторська документація на нього не повинні перешкоджати впровадженню більш прогресивної технології та її безперервному поліпшенню.

Конструкторська документація визначає пристрій і склад виробу, містить необхідні дані для йоговиготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту.

Конструкторська документація в загальному випадку розробляється на кількох стадіях (ГОСТ 2.103 - 68): технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча конструкторська документація.

Конструкторська документація повинна забезпечити ідентичність однойменних виробів при їх виготовленні і в разі потреби їх взаємозамінність.

Конструкторська документація проходить різні стадії розробки, використання та зберігання.

Конструкторська документація, отримана на АЦПУ, як правило, не відповідає вимогам мікрофільмування за розміром шрифту основного напису. Графобудівники дозволяють отримувати документацію, оформлену відповідно до ЕСКД (зі стилізованим зображенням букв іцифр), однак вони мають невисоку швидкодію (крім ЕМ-732) і досить високу вартість. Зразковий склад конструкторських документів, одержуваних автоматизованими методами для різних радіоелектронних виробів, наведений у табл. 1.5. Приклади виконанняконструкторської документації при автоматизованому виконанні наведено на рис. 1.26 - 1.32 де зображення букв і цифр не стилізовані.

Конструкторська документація на друковані плати і блоки оформляється відповідно до вимог ГОСТ 2.109 - 73 ГОСТ 2.417 - 78 ічинними нормативно-технічними документами. Креслення одностороннім або двостороннім друкованої плати класифікується як креслення деталі. Креслення друкованої плати повинен містити всі відомості, необхідні для її виготовлення і контролю: зображення друкованої плати збоку друкарського монтажу; розміри, граничні відхилення та шорсткість поверхонь друкованої плати і всіх її елементів (отворів, провідників), а також відстані між ними; необхідні технічні вимоги; відомості про матеріал.

Конструкторськадокументація для виготовлення макетів розробляється: на стадії ескізного проекту - в цілях перевірки принципів ра-боги виробу або його складових частин; на стадії технічного проекту - в цел Як перевірки ОСНОВНИХ конструктивних рішень розроблюваного виробу або його складових частин; на стадії робочої документації - в цілях перевірки доцільності зміни окремих частин виробу і коректування креслень до виготовлення дослідного зразка.

Конструкторська документація не регламентує методи ir способи виготовлення виробу, а також послідовність їх застосування.

Цифровий шифр за класифікатором. Конструкторська документація, що має зауваження, пов'язані зі зміною технології, повинна пройти повторний технологічний контроль, при цьому віза ставиться на переліку зауважень і пропозицій.

Комплексна конструкторська документація розробляється для кожної однорідної групи машин, призначених для серійного виробництва, для кожної одиниці великого устаткування (машини, агрегати) індивідуального виконання.

Pемонтная конструкторська документація складається розробником машини за погодженням із замовником - основним споживачем.

Правильно складена конструкторська документація повинна містити достатню інформацію для виготовлення виробу на будь-якому підприємстві, призначеному для виготовлення виробів розглянутого класу.

Експлуатаційна та ремонтна конструкторська документація складається на вироби, використання, обслуговування та ремонт яких можна виконати тільки при наявності спеціальних відомостей. Експлуатаційні та ремонтні документи повинні розроблятися з урахуванням підготовки фахівців з експлуатації даного виробу.

Конструкторської документації для виготовлення таких виробів літера не присвоюєтьсяPешеніе про літері документації, відкоригованої за результатами доводки і випробувань виробів (головного зразка), приймає приймальна комісія.

Конструкторську документацію, передану в державні архіви, виключають з інвентарних книг записом в графі Примітка номери опису, в яку включені здані на державне зберігання документи. При цьому картки обліку знищують.

Конструкторську документацію складають графічні і текстові документи, які визначають конструкцію технічного предмета і містять дані, необхідні для його розробки, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту.

Оформляється конструкторська документація по курсовому проекту.