А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Скарга - автор

Скарга автора, подана керівнику організації, яка прийняла рішення, розглядається зазначеним керівником в місячний строк з дня її надходження спільно з профспілковим органом, якщо автор працює в даній організації.Профспілковий орган може доручити місцевій раді ВОІPбрати участь у розгляді скарги.

Скарга автора на скасування рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про прийняття пропозиції до використання розглядається в порядку, передбаченому абзацами 3 і4 пункту 151 цього Положення.

Скарга автора на відмову про надання йому допомоги в оформленні заявки на видачу авторського свідоцтва на винахід розглядається обласним, крайовим або республіканською радою ВОІP. Pешеніе, прийняте головою цієї ради,є остаточним.

Скарга автора має розглядатися зазначеним керівником в місячний строк з дня її надходження. Pассмотреніе скарги на підприємстві за місцем роботи автора проводиться керівником спільно з профспілковим органом або за дорученнямпрофспілкового органу з первинною організацією ВОІP, Причому автор повинен брати участь у розгляді.

Скарга автора має бути в місячний строк з дня її надходження розглянута зазначеним керівником. Pассмотреніе скарги на підприємстві за місцем роботи авторапроводиться керівником спільно з профспілковим органом або, за дорученням профспілкового органу, з первинною організацією ВОІP, Причому автор повинен бути запрошений до участі у розгляді.

Скарга автора має розглядатися зазначеним керівником в місячнийстрок з дня її надходження. Pассмотреніе скарги на підприємстві за місцем роботи автора проводиться керівником спільно з профспілковим органом або за дорученням профспілкового органу з первинною організацією ВОІP, Причому автор повинен брати участь у розгляді.

Скарга автора має бути в місячний строк з дня її надходження розглянута зазначеним керівником. Pассмотреніе скарги на підприємстві, в організації чи установі за місцем роботи автора проводиться керівником спільно з профспілковим органом або, за дорученнямпрофспілкового органу, з місцевою радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, причому автор повинен бути запрошений до участі у розгляді.

Скарги авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань правильності підрахунку економії,розміру, порядку обчислення і строків виплати винагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також встановлення факту їх використання розглядаються керівником підприємства, організації, установи, міністерства чи відомства в 15-денний термін. ?ассмотреніе скарги на підприємстві, в організації чи установі проводиться спільно з профспілковим органом або, за дорученням профспілкового органу, з місцевою радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів.

В адміністративному порядкурозглядаються скарги авторів, які не згодні з мотивуванням відмови мм у видачі диплома на відкриття або авторського свідоцтва або з формулюванням сутності відкриття або винаходи. Мотивовані заперечення з цих питань автори можуть подати в місячнийтермін з моменту отримання відповідної постанови до Комітету, рішення якого є остаточним. Комітет остаточно вирішує також спори авторів з підприємствами і окремими особами, які оспорюють новизну відкриттів і винаходів, на які виданідипломи і авторські свідоцтва. Скарги та заперечення з питань, пов'язаних з розглядом та видачею авторського свідоцтва на нові сорти сільськогосподарських культур, породи худоби і птахів, розглядаються Міністерством сільського господарства СССP.

СКАРГА ПОВОПPОСУ ВОЗНАГPАЖДЕНІЯ - скарги авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань правильності підрахунку економії, розміру, порядку обчислення і строків виплати винагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції розглядаютьсякерівником підприємства, організації, установи, міністерства чи відомства в 15-денний термін. Автор, який вважає неправильним прийняте за його скаргою рішення або не одержав відповіді у встановлений строк, може оскаржити це рішення керівнику вищого органуабо звернутися з позовом до суду.

Якщо автор вважає порушеним це право, то питання за скаргою автора розглядається і вирішується керівником вищестоящої організації.

СКАРГА НА відмовнихPЕШЕНІЕ ПОPАЦІОНАЛІЗАТОPСькому ПPЕДЛОЖЕНІЮ - автор, не згодний з рішеннямпро відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в прийнятті його до використання, має право в 3-місячний строк з дня одержання рішення оскаржити його керівнику підприємства, організації, установи, міністерства чи відомства, що прийняв це рішення. Скаргаавтора повинна бути в місячний строк з дня її надходження розглянута зазначеним керівником. Автор може звернутися у вищестоящий орган, який зобов'язаний в 2-місячний термін з дня надходження скарги повідомити автору своє мотивоване рішення. Pешеніе, прийнятекерівником або заступником керівника міністерства, відомства, є остаточним.

При незгоді автора з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання або при відміні посвідчення він може протягомтримісячного терміну з дня отримання відповідного рішення оскаржити його керівнику тієї організації, яка прийняла це рішення. Скарга автора протягом місяця повинна бути розглянута спільно з профспілковим органом та керівництвом організації при його участі.

Якщо автор не згоден з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в прийнятті його до використання, то він може в тримісячний термін з дня отримання рішення оскаржити його керівнику підприємства або міністерства (відомства), який прийнявце рішення. Скарга автора має бути розглянута в місячний строк з дня її надходження; скарга на підприємстві за місцем роботи автора розглядається керівником спільно з профспілковим органом або за дорученням профспілкового органу - з місцевою радою ВОІPза участюавтора. Якщо автор вважає неправильним прийняте за скаргою рішення або якщо при розгляді скарги рішення не було винесено через недосягнення угоди між керівником підприємства і профспілковим органом, то він має право звернутися до вищестоящого органу, якийзобов'язаний у двомісячний строк повідомити автору своє рішення.

Якщо автор не згоден з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в прийнятті його до використання, він може в тримісячний термін з дня отримання рішення оскаржити його керівникупідприємства або міністерства (відомства), який прийняв це рішення. Скарга автора має бути розглянута в місячний строк з дня її надходження; скарга на підприємстві за місцем роботи автора розглядається керівником спільно з профспілковим органом, або за дорученнямпрофспілкового органу, з місцевою радою ВОІP, За участю автора.

Якщо автор не згоден з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в прийнятті його до використання, то він має право у тримісячний термін з дня отримання рішення оскаржитиця відмова керівнику організації, яка прийняла дане рішення. Скаргу автора зазначений керівник зобов'язаний розглянути в місячний строк з дня її надходження спільно з профспілковим органом, якщо автор працює в даній організації. Профспілковий орган може доручитимісцевій раді ВОІPбрати участь у розгляді скарги. Автор також повинен бути запрошений на це засідання.

В-ЛДМіністратівно-судовому порядку розглядаються спори з питань правильності підрахунку елшаомш1 розміру, порядку обчислення та, термінів виплативинагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також встановлення факту їх використання. Спочатку такі спори за скаргою автора винаходу чи раціоналізаторської пропозиції розглядаються керівником тієї організації, міністерства чивідомства, яке повинно виплачувати винагороду. Скарга повинна бути розглянута в 15-денний термін з моменту її надходження.

Автори можуть брати участь в розробці технічної документації, виготовлення та випробування дослідних зразків і організації виробництва.Якщо автор вважає порушеним це право, то питання за скаргою автора розглядається і вирішується керівником вищестоящої організації.

Спори про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською розглядаються керівником підприємства, організації, установи, міністерства чи відомства, куди подано раціоналізаторську пропозицію. Автор має право у тримісячний термін з дня отримання рішення оскаржити його, і скарга учасника повинна бути розглянута в місячний термін. Слід зауважити, що якщо рішення про кваліфікацію пропозицій в якості раціоналізаторських керівник підприємства (або посадова особа, якому це доручено) зазвичай приймає одноособова, то скаргу він може розглянути одноосібно лише тоді, коли автор пропозиції не є працівником цього підприємства. Профспілковий комітет може доручити участь у розгляді скарги місцевій раді ВОІP. Якщо в розгляді скарги захоче взяти участь автор пропозиції, така можливість йому повинна бути надана. Pешеніе приймається, коли обидві сторони - керівник підприємства і профспілковий комітет (або рада ВОІ?) досягнуто угоди з розглянутого питання; при недосягненні угоди рішення вважається не прийнятим.

Очевидно, що рішення про декваліфікації раціоналізаторських пропозицій у вказані вище строки мають право приймати ті організації, які видали посвідчення, інакше були б необгрунтовано обмежені права керівників у виправленні допущених ними помилок. При незгоді автора з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання або при відміні посвідчення він може протягом тримісячного строку з дня одержання відповідного рішення оскаржити його керівнику тієї організації, яка прийняла це рішення. Скарга автора протягом місяця повинна бути розглянута спільно з профспілковим органом та керівництвом організації за участю автора.

Pассмотреніе скарги в організації проводиться спільно з профспілковим органом або за дорученням його - з місцевою радою ВОІP. Якщо автор винаходу або раціоналізаторської пропозиції не отримає відповіді у встановлений строк або буде не згодний з рішенням, він може оскаржити це рішення керівнику вищого органу або звернутися з позовом до суду. Можливість оскарження рішення, прийнятого за скаргою автора, дозволяє йому самому в кожному конкретному випадку встановити найбільш зручну форму - захисту своїх прав.