А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Щоденний облік

Щоденний облік дозволяє контролювати зростання обсягу перевезень по днях і декадах, виконання добових завдань, правильність відображення в добових завданнях планового наростання перевезень і визначати очікуване виконання плануперевезень за місяць.

Якщо точний щоденний облік виробітку бригади неможливий, то результати праці можуть враховуватися на певну дату (кінець декади, кінець місяця, кварталу), що залежить від тривалості циклу виробництва. Крім єдиного наряду, для нарахуваннязаробітної плати використовуються і інші документи обліку: листки доплат, відомості бездефектної здачі продукції, акти і листки утримань за порушення і відхилення в роботі, а також дані табельного обліку.

Для щоденного обліку сировини, що надійшов у виробництво, атакож для обліку вироблених напівфабрикатів складається відомість обліку руху та використання сировини і напівфабрикатів. В ній у фізичному і кондиционном вазі зазначаються залишки сировини і напівфабрикатів на початок і кінець місяця, надходження їх зі складу ввиробництво за звітний місяць і витрата на виробництво продукції. Протягом місяця по кожній партії сировини у відомості записуються отримані відходи. Сировина і напівфабрикати (шерсть, пряжа) показуються в кондиционном і фізичній вазі.

Для щоденного облікукількість закачуваної води в пласт, а також спостереження за тиском нагнітання насосів на початку розвідних водоводів на КНС або БКНС встановлені витратоміри із записом добової прийомистості нагнітальних свердловин і тиску нагнітання. Показання витратомірівпередаються на диспетчерський пункт.

Організувати автоматизований досить об'єктивний щоденний облік витрачання енергоресурсів, позволяюпщй своєчасно аналізувати і при необхідності коригувати діяльність енергетичних цехів і службпідприємства - основна мета вирішення цього завдання.

Нарешті, щоденний облік виконання договорів поставки продукції передбачає прямий зв'язок з оперативним обліком виконання виробничої програми підприємства. Він ведеться за первинними документами,використовуваним у фінансовому обліку відвантаження готової продукції і в обліку готової продукції на складі відділу збуту.

Єгипетська практика щоденного обліку та виведення залишків знаходить своє відображення в сучасній касовій книзі. З нею ж пов'язана ідея бухгалтерськогоажуру, знову відроджувана в наші дні. Шумеро-ваві-Лонський принцип накопичення даних лежить в основі побудови більшості сучасних облікових регістрів.

Коли об'єктами щоденного обліку є відхилення від запланованих нормативів витрат (собівартістьвсієї продукції щодня не підраховується), значно скорочується трудомісткість оперативного обліку і полегшується процес прийняття управлінських рішень на основі оперативної інформації. Значно легше вживати заходів, що усувають перевитрати та втрати повідхилень, ніж за даними про собівартість продукції і послуг.

Pешеніе завдання щоденного обліку виробітку по кожному робочому дозволяє підняти на більш високий рівень індивідуальне змагання, поліпшити процес морального стимулювання діяльностіпрацівників, на науковій основі проводити виховну роботу в колективі.

На підставі щоденного обліку укомплектованості виробів і запасних частин заготовками, деталями, вузлами по кооперації визначаються складальні одиниці з критичним відставанням (дефіцит) щодо планових завдань.

У щоденнику ведеться щоденний облік виконаної роботи, виниклих проблем і записуються питання для консультантів та керівників стажування.

Даний варіант дозволяє організувати щоденний облік та контроль завеличи: - витрат на виробництво, а це, в свою чергу, забезпечує їх раціональне використання та зацікавленість у кінцевому результаті діяльності.

На МНГС повинен вестися щоденний облік людей, що знаходяться на борту, усіх прибулих і відбувають осібнезалежно від строків їх перебування на платформі. Забороняється перебування на МНГС осіб без дозволу начальника МНГС.

Для встановлення КТУ бригадир веде щоденний облік та оцінку досягнень і упущень в роботі кожного члена бригади в Журналі з обліку трудовогоучасті. Ці оцінки враховують при визначенні КТУ за місяць.

Для встановлення КТУ бригадир веде щоденний облік та оцінку досягнень і упущень в роботі кожного члена бригади в Журналі з обліку трудового у Гасто. Ці оцінки враховують при визначенні КТУ за Місячий.

Одним з варіантів може бути щоденний облік витрат на виробництво і випуску готової продукції. Комплексні витрати (цехові витрати по обслуговуванню машин і устаткування, загальнозаводські витрати) в собівартість не включаються, оскільки. За цим варіантомсобівартість продукції розраховують на кожен день, шляхом ділення основних витрат на випуск продукції, що збільшує обсяг обчислювальних робіт з калькулювання в десятки разів. Для зниження трудомісткості робіт слід механізувати або автоматизуватиобчислювальні операції. Перевага щоденного обліку витрат і визначення собівартості полягає в тому, що дані обробляються гранично оперативно і є можливість практично миттєво реагувати на відхилення від встановлених норм витратиресурсів.

Останнім часом впроваджується система щоденного обліку витрат за статтями по кожній свердловині, який здійснює буровий майстер, а також поPІТС та підприємству в цілому.

Журнал форми 112 застосовують для щоденного обліку молока на фермі. Заповнює йогозавідуючий фермою, бригадир, майстер машинного доїння або старша доярка. Записи в журналі ведуть щодня по кожній доярці (майстру машинного доїння), по групі обслуговуваних корів після кожного доїння.

Масив формується на підставі даних щоденного облікукількості випущених цехом-виробником деталей для складання або міжцеховий кооперації.

Зазначені показники формуються на основі щоденного обліку зареєстрованих угод у торговій системі біржі і розраховуються за день, тиждень, місяць, квартал, рік.

Внутрікотельние втрати конденсату важко піддаються щоденному обліку і контролю. Для повної оцінки потрібно проведення спеціальних випробувань. По можливості ці втрати усуваються при візуальному виявленні місць ширяння і витоків води.

Зобов'язати НКПС з 1 лютоговвести щоденний облік і контроль за подачею нагонов для відвантаження тракторів, комбайнів і сільгоспмашин і їх цроднн /кеніем, встановивши спеціальний диспетчерський контроль.

Виробничі цехи п лабораторії підприємств ведуть щоденний облік надходження ir витратиспирту в журналі, де фіксується найменування і кількість виробничих операцій і аналізів, кількість витраченого спирту на кожну операцію і в цілому за день.

Фактична витрата матеріалів визначається на основі щоденного обліку спожитихматеріалів на всіх робочих місцях в накопичувальних відомостях. Відхилення матеріалів від норм виявляються шляхом зіставлення фактичної витрати матеріалів з плановим (на основі планових калькуляцій) за місяць.

На більшості підприємств ведеться у вигляді табелящоденний облік чисельності робітників та службовців, які з'явилися або з якихось причин не з'явилися на роботу, із зазначенням причин неявок.

У тих автотранспортних підприємствах, де налагоджений щоденний облік виконання перевезень, ритмічність роботи підприємства можнаохарактеризувати більш повно.

До технологічним особливостям процесу золочення відноситься необхідність суворого щоденного обліку витрати анодів і золота на покриття деталей, а також збереження та утилізація промивних вод, відпрацьованих електролітів, залишківанодів і бракованих деталей. Для кожної ванни щодня складається баланс витрати золота на покриття з урахуванням концентрації золота і убутку маси анодів. Контроль витрати золота на деталі для кожної ванни проводиться щодня: зважуванням всіх деталей до і післязавантаження або шляхом вибіркового розчинення декількох деталей в азотній кислоті (1: 4) при нагріванні; золоте покриття після розчинення основи промивається і зважується після висушування золота.

Для правильного визначення середньооблікової чисельностіпрацівників необхідно вести щоденний облік працівників облікового складу, в тому числі облік наказів (розпоряджень) про прийом, переведення працівників на іншу роботу та припинення трудового договору.

Крім того, в інформаційній базі на основі щоденного облікувиконання змінно-добових завдань накопичується інформація про кількість виготовлених і прийнятих контролером деталей. Використовуючи її, бюро АСУ цехом щодня розраховує заробітну плату кожного робітника за минулий день. Pезультати такого розрахунку доводяться до всіхробочих кожної виробничої ділянки.

Оперативне управління на об'єкті здійснює диспетчерська служба, що забезпечує щоденний облік, контроль і регулювання виробництва будівельно-монтажних робіт, узгодження діяльності будівельно-монтажнихорганізацій, органів постачання і підприємств - постачальників конструкцій, виробів і матеріалів на основі тижнево-добового та погодинного планування.

Для складання звіту з праці на останній сторінці табеля представлені таблиця щоденного облікувикористання часу і підсумковий рядок за місяць.

Спочатку продукцією програми по заробітній платі були поточна відомість заробітної плати і щоденний облік заробітків співробітників. В даний час витрати на оплату праці розподіляються не тільки порахунках, що ведуться в головній книзі відповідної виробляє компанія, але і за непрямими відрахуваннях на будь-який з кількох загальних видів діяльності, таких, наприклад, як науково-дослідна робота.

Знайдене кількість знаків заноситься у форму № 1 (див.додаток 1) щоденного обліку, в - якій підсумовуються підсумки за усіма пачками за день.

Змінний наряд - основне змінне завдання і первинний документ, службовець підставою для щоденного обліку роботи водія. Виконання змінного завдання підтверджується будівельнимдесятником або виконробом. Pезультати обробки змінного наряду заносять у картку обліку роботи навантажувача, а сам змінний наряд передають в бухгалтерію для нарахування заробітної плати водієві навантажувача.

Журнал обліку надою молока (форма № 112) - призначений длящоденного обліку надою молока від закріплених корів. Журнал веде завідуючий фермою, бригадир, майстер машинного доїння або старша доярка. Надоєне молоко записують у журнал після кожного доїння. Записи про надоєного молока підтверджують доярки своїми підписами. Журналскладають в одному примірнику. Після закінчення 15 днів його разом з документами на здане заготівельним організаціям та витрачене на внутрісовхозние потреби молоко здають в бухгалтерію. Періодично на фермах проводять контрольні доїння корів.

У п'ятому розділі -Відомість обороту матеріалів з поточного утримання колії бригадир колії веде щоденний облік знятих і укладених матеріалів верхньої будови. Записується: найменування матеріалів із зазначенням, скільки за кожне число знято з шляху, окремо придатних і непридатних, скількиукладено в шлях матеріалів, окремо нових і старопридатних, в тому числі укладено окремо в головний шлях, в станційний шлях н на стрілочні переводи.

Для контролю за рухом матеріальних цінностей у цілому по об'єднанню, підприємству в фінансовому відділі ведетьсящоденний облік сплачених вимог постачальників.

Дуже важливим в обліку діяльності є введення внутрішніх особових рахунків ЦФО за аналогією з розрахунковими рахунками в банку з щоденним урахуванням витрат і доходів та виведенням сальдо. Методика ведення особовихрахунків допомагає впроваджувати систему управлінського обліку на підприємстві.

Дуже важливим в обліку діяльності є введення внутрішніх особових рахунків ЦФО за аналогією з розрахунковим і рахунками в банку з щоденним урахуванням витрат ідоходов і виведенням сальдо. Методикаведення особових рахунків допомагає впроваджувати систему управлінського обліку на підприємстві.

Акт надходження та відправлення вовни на заготівельні пункти (форма № 116) - веде завідуючий фермою на пункті стрижки для щоденного обліку надходження п відправки вовни попо-юловью овець, закріпленому за кожною чабанською бригадою.

Підрозділ по прийому і відправці кореспонденції приймає, відправляє і доставляє одержувачу кореспонденцію; готує зведення для керівництва установи про обсяг документообігу при щоденномуобліку документів.

Приймає роботу від бригад і окремих робітників, виробляє обмір виконаних робіт і закриває наряди із зазначенням оцінки робіт; веде по кожній бригаді щоденний облік виконаного обсягу робіт і відпрацьованого кількості людино-днів.

Навеликих заводах будівельних металоконструкцій, переробних в рік десятки тисяч тонн металу, на групу підготовки виробництва покладаються ширші завдання, включаючи централізоване складання первинної документації, за якою ведеться робота в цехах іщоденний облік виконання виробничої програми по операціях і цехам.

Методика визначення виробничих потужностей цехів і ділянок включає наступні розділи: розрахунок величини нормативної виробничої потужності цеху (дільниці) на рік, квартал імісяць; оцінка та аналіз використання виробничої потужності цехів і дільниць; оперативний щоденний облік змінності роботи устаткування.

Pазработанная і застосовувана колективом Сумського машинобудівного об'єднання імені М. В. Фрунзе комплексна система управління використанням виробничих потужностей включає в себе п'ять взаємообумовлених і ув'язаних між собою підсистем: 1) розробка нормативів і розрахунок нормативних виробничих потужностей в цехах, на дільницях (розрахунок нормативної виробничої потужності та нормативних коефіцієнтів змінності роботи устаткування ведеться за розробленими в об'єднанні спеціальними методиками з урахуванням резервів, розкритих при аналізі використання виробничих потужностей); 2) розробка напружених планів на дільницях, у цехах, об'єднанні (базою для встановлення напружених планових завдань по цехах, ділянках, бригадам, зустрічних особистих і бригадних планів служать розроблені нормативи використання виробничих потужностей); 3) щоденний облік роботи верстатів і устаткування (ведеться обчислювальним центром за спеціально розробленими програмами, що дає можливість оперативно управляти завантаженням обладнання і віддзеркалювати хід змагання низових колективів); 4) матеріальне стимулювання ( преміювання працівників базується на коефіцієнтах порівняльної ефективності, які визначаються шляхом порівняння досягнутого рівня ефективності з нормативами, встановленими на рік з розбивкою по місяцях; величина премії поставлена ??в залежність від досягнутого рівня використання виробничих потужностей і якості продукції; загальною умовою отримання премії є виконання плану за основними техніко-економічними показниками); 5) оцінка і аналіз використання виробничих потужностей (ведеться систематично економічними службами за участю бюро економічного аналізу за всіма виробничим ланкам від зміни до цеху.

При оформленні продажу товарів в кредит з розстрочкою платежу покупець вносить перший внесок і сплачує відсотки. Щоденний облік цих платежів з виділенням сум, сплачених у вигляді відсотків, представляється нераціональним.

Талони на пальне і мастильні матеріали в межах виділених фондів отримує касир бухгалтерії управління (тресту, об'єднання) в строки, погоджені з Главнефтеснаб. Щоденний облік руху і залишків талонів у касі бухгалтерії здійснюється у спеціальній книзі в розрізі найменування і марок палива і мастильних матеріалів із зазначенням номерів і серій талонів.