А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прибутковість - портфель

Прибутковості портфеля з нульовою бета незалежні від ринкової прибутковості. Тому ми можемо проінтерпретувати ринкові портфелі і портфелі з нульовою бета як незалежні один від одного цінні папери. Для кожної суміші з будь-якогопортфеля з нульовою бета і ринкового портфеля існує одна крива трансформації.

Прибутковість портфеля розраховується за допомогою корректіроекі його вихідної ринкової вартості. При внесенні додаткових сум грошей вихідна вартість збільшується на внесенусуму або зменшується на вилучену суму.

Прибутковість портфеля і ступінь ризику вкладень в нього являйтся цільовими характеристиками портфеля. При портфельному інвестуванні інвестор може змінювати структуру портфеля, щоб отримати найбільш сприятливі значенняцільових характеристик. Таким чином, можна розвинути уявлення про фондовий портфелі як сукупності цінних паперів, зібраних інвестором воєдино, керованих як єдине ціле для досягнення певної мети.

Функції трансформації нульових бета. Прибутковостіпортфеля з нульовою бета незалежні від ринкової прибутковості. Тому ми можемо проінтерпретувати ринкові портфелі і портфелі з нульовою бета як незалежні один від одного цінні папери. Для кожної суміші з будь-якого портфеля з нульовою бета і ринкового портфеля існуєодна крива трансформації.

Прибутковість портфеля характеризується середньозваженою дохідністю його складових.

Прибутковість портфеля визначається по формулі середньої арифметичної зваженої, тому завдання максимізації прибутковості портфеля в разі їїпостановки може бути вирішена однозначно і без особливих проблем в тому числі і обчислювального характеру, оскільки об'єднання в портфель високоприбуткових активів забезпечує і високу прибутковість портфеля.

Вимірювання прибутковості портфеля ускладнюється тим, що клієнтможе як додати, так і забрати частину грошей з портфеля.

Вимірювання прибутковості портфеля ускладнюються тим, що клієнт може як додати, так і забрати частину грошей з портфеля. Це означає, що зміна ринкової вартості портфеля за період, виражене у відсотках,не завжди є адекватним заходом прибутковості портфеля за даний період.

Хоча і прибутковості портфеля, і заходи його ризику можуть окремо порівнюватися з доходностями і заходами ризику інших портфелів, з оцінок, що враховують ризик в явному вигляді, не завжди зрозуміло, наскількиефективний даний портфель у порівнянні з іншими.

Порівняння коефіцієнтів бета портфелів, що складаються з звичайних акцій Джерело. SEI, Funds Evaluation Service. Хоча і прибутковості портфеля, і заходи його ризику можуть окремо порівнюватися з доходностями і заходами ризику іншихпортфелів, як це показано на рис. 25.1 - 25.3 з оцінок, що враховують ризик в явному вигляді, не завжди зрозуміло, наскільки ефективний цей портфель в порівнянні з іншими. Якщо припустити, що клієнта цікавить тільки загальний ризик, то яким чином тоді він можеінтерпретувати дані процентні рівні.

Для вимірювання прибутковості портфеля важливо те, в який момент вносяться або вилучаються гроші. У разі вилучення грошей кінцева вартість повинна бути збільшена на вилучену суму.

Для вимірювання прибутковості портфеля важливимє те, в який момент вносяться або вилучаються гроші. Якщо дані дії проводяться прямо перед кінцем розглянутого періоду, то обчислення прибутковості потрібно проводити за допомогою корекції кінцевої ринкової вартості портфеля. У разі внесення грошейкінцева вартість повинна бути зменшена на величину внесеної суми, як це і було зроблено в попередньому прикладі. У разі вилучення грошей кінцева вартість повинна бути збільшена на вилучену суму.

Для розрахунку рівня прибутковості портфеля використовуєтьсянаступна формула.

Яке стандартне відхилення дохідності портфеля, в якому рівними частками представлені 50 акцій.

Коригування в розрахунках прибутковості портфеля необхідна, так як це робить оцінки коректними. Додаткові інвестиції (або, навпаки,вилучення коштів) змінюють ринкову вартість портфеля, отже, і його прибутковість і не мають ніякого відношення до інвестиційної активності менеджера, керуючого портфелем.

Яке стандартне відхилення дохідності портфеля, в якому рівними часткамипредставлені 50 акцій.

Безумовно, реалізована ставка дохідності портфеля може відрізнятися від очікуваної ставки доходу.

Який же метод обчислення прибутковості портфеля є більш кращим. Виходячи з цього, можна припустити, що різниця міждвома методами є несуттєвою. Хоча дане припущення і буде вірно в деяких ситуаціях, можна навести приклади, для яких дана різниця буде дуже велика і в яких метод, що обчислює прибутковість, виважену у часі, буде більш кращим.

Місце безризикової ставки відсотка зайняла дохідність портфеля з нульовою бета.

Знайти річні реалізовану і внутрішню прибутковості портфеля облігацій при нарахуванні відсотків один раз на рік.

Для зниження ризиків і збільшення прибутковості портфеля деякіфінансові консультанти рекомендують тримати в зарубіжних ринках до третини активів.

Для того щоб виміряти величину прибутковості середньоринкового портфеля, зазвичай, вимірюють прибутковість біржових індексів за досить довгий проміжок часу.

Додавання впортфель безризикового активу зменшує дохідність портфеля, при цьому ризик портфеля зменшується прямо пропорційно частці цього активу.

Платформа ТСА надає можливість швидко порівнювати реальну і задану прибутковість клієнтського портфеля.

?иночная премія являє собою різницю між прибутковістю середньоринкового портфеля і безризиковою ставкою. Таким чином, вона є компенсацією за додатковий ризик, пов'язаний з інвестуванням в ринкові активи, як, наприклад, акції або короткострокові депозити.

Точка М на діаграмі представляє ризик і прибутковість портфеля, званого ринковим портфелем. Як зазначалося раніше, ринковий портфель визначається умовою рівності попиту і пропозиції. Цей факт може використовуватися при обчисленні ринкового портфеля.

Цей метод розрахунку ціни фінансового активу дозволяє оцінювати прибутковість продаваного портфеля різних акцій в залежності від очікуваної прибутковості кожного цінного паперу, її чутливості до вибраних економічним факторам і задається рівня ризику.

Pаспределеніе цієї кривої навколо середнього значення відображає мінливість дохідності портфеля - область можливих результатів і ймовірностей відхилень фактичної дохідності портфеля від очікуваної прибутковості.

Також піддається критиці використання ринковихіндексів для визначення прийнятної прибутковості портфеля. Так як, в принципі, можливо сформувати портфель, який в певній пропорції повторював би структуру обраного індексу. Але необхідно при цьому враховувати операційні витрати при початковому формуванніпортфеля, його зміни, коли відповідним чином змінюється індекс. Тобто заперечується використання прибутковості індексу в якості еталону для пасивних менеджерів.

Портфель, прибутковість якого використовується для порівняння із прибутковістю портфеля інвестораз метою оцінки ефективності його інвестиційної стратегії. Еталонний портфель являє для інвестора реальну альтернативу наявному портфелю і подібний останньому за параметрами ризику.

На тлі представницького індексу це виглядає досить привабливо:дохідність портфеля була приблизно на 23% вище, ніж індикатор прибутковості фондового ринку.

Крім того розглянута різниця, зіставлена ??із заданим рівнем прибутковості портфеля, характеризує кількісну оцінку міри внеску окремого фінансовогоінструменту інвестування у формування заданого параметра портфеля.

По-третє, треба пам'ятати, що всяке незвичайна поведінка прибутковості портфеля в якомусь одному році, як правило, пов'язано з випадковими подіями, а не з майстерністю менеджера.

По-третє,треба пам'ятати, що всяке незвичайна поведінка прибутковості портфеля в якомусь одному році, як правило, пов'язано з випадковими подіями, а не з майстерністю менеджера.

Вплив збільшення числа акцій у портфелі на нестійкість прибутковості портфеля. Нижня крива нарис. 11.3 показує, яка нестійкість прибутковості портфеля при відсутності кореляції між ризиками акцій. Зверніть увагу: обидві криві показують, що зменшення стандартного відхилення, яке відбувається внаслідок збільшення числа акцій в портфелі, стаєвсе менше по мірі росту числа акцій. Після 30 акцій зниження нестійкості прибутковості портфеля практично непомітно. Що стосується верхньої кривої, то значення стандартного відхилення не опускається нижче 192%, як би не збільшувалося число акцій.

Вимірювання ефективності портфеля, що враховують ризик, використовують і апостеріорну прибутковість портфеля, і його апостеріорний ризик.

Нарешті, при всьому професіоналізмі управління та консультацій довгострокові показники прибутковості портфеля найчастіше приблизно відповідають загальній тенденції фондового ринку. Звичайно, трапляються значні відхилення від цього правила, але більшість фондів діє в рамках загальної тенденції ринку. На малюнку відображені показники прибутковості, розраховані на основі складного відсотка та з допущенням, що всі дивіденди і прирости курсової вартості реінвестовані в покупку акцій. Зверніть увагу на те, що в порівнянні із значенням індексу Стендард енд пур з 500 паї тільки трьох фондів показали прибутковість вище середньої, а в багатьох вона виявилася нижче середньої. Сенс цього явища ясний: добиватися результатів вище середніх по всьому ринку - завдання важка навіть для професійних менеджерів портфелів фінансових активів. Є невелика група фондів, що забезпечує своїм власникам прибутковість вище, а іноді і значно вище середнього рівня, але більшість фондів не має високих показників. Однак це не означає, що довгострокова прибутковість інвестицій у взаємні фонди нижче середнього рівня або нижче рівня доходів за ощадними рахунками в банку або безризиковим активам.

У моделі САPМ простим чином визначається знизити між ризиком і прибутковістю еффекпшних портфелів.

Мета полягає в тому, щоб навчитися управляти ризиком і прибутковістю портфеля акцій за рахунок торгівлі на початку року. Кількість очок, які ви заробили, визначається по ринковій оцінці вашої остаточної позиції наступним чином.

У моделі САPМ простим чином визначається спячь між ризиком і прибутковістю еффскпшнмх портфелів. Точка /V /позначає ринковим портфель, a rf предстанляет сооой безрнсконую верстата прибутковості.

На рис 153 курс акцій відкладається по горизонталі, а ставка дохідності портфеля - по вертикалі. Відображає першу стратегію (див. пунктирну лінію на рис. 15.3) дохідний графік являє собою пряму лінію з точкою беззбитковості, відповідної курсом акцій, рівному 100 дол При такому значенні курсу дохідність портфеля буде нульовою. Якщо курс виявляється вище 100 то прибутковість зростає на 1% при кожному підвищенні курсу акцій на один відсоток.