А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Частка - меншість

Частка меншості в капіталі організації, що виникає в її консолідованому балансі, не є ні фінансовим зобов'язанням, ні інструментом власного капіталу. Дочірні компанії, баланси яких включаються до консолідований балансорганізації, відбивають у них пайові інструменти, які погашаються при консолідації, якщо належать материнській компанії, або залишаються в консолідованому балансі, якщо належать іншим компаніям. Частка меншості характеризує суму не належатьматеринської компанії пайових інструментів її дочірніх компаній.

Частка меншості (minority interest) - частка чистих, або нетто, активів результатів дочірньої компанії, яка не належить прямо або побічно материнської компанії через її дочірнє підприємство.

Часткаменшини повинна вказуватися в консолідованому балансі окремо від зобов'язань та власного капіталу материнської компанії і окремо від прибутку групи.

Частка меншості складається з 25% звичайних акцій компанії Дон, 25% її прибутків і 100% їїпривілейованих акцій, а також з /з привілейованих акцій компанії Бет.

Частка меншості повинна показуватися в консолідованому балансі окремо від зобов'язань та власного капіталу материнської компанії і окремо від прибутку групи.

Часткаменшості в капіталі організації, що виникає в її зведеному балансі, не є ні фінансовим зобов'язанням, ні інструментом власного капіталу. Дочірні компанії, баланси яких включаються до консолідований баланс організації, відбивають у них пайові інструменти, якіпогашаються при консолідації, якщо належать материнській компанії, або залишаються в консолідованому балансі, якщо належать іншим компаніям. Частка меншості характеризує суму не належать материнській компанії пайових інструментів її дочірніх компаній.

Частка меншості - це частина чистих результатів діяльності і чистих активів дочірньої компанії, яка припадає на частку інших власників акцій. Відображається окремими статтями в звітному балансі і в звіті про прибутки і збитки.

Частка меншості - частинарезультатів господарської діяльності та чистих активів дочірнього підприємства, пов'язаних з часткою участі, якій головна компанія не володіє прямо або побічно в дочірніх підприємствах.

Частку меншості вказують в консолідованому балансі окремо відзобов'язань і власного капіталу материнської компанії. Частка меншості в прибутку групи також підлягає виділенню.

Адже частка меншості не брала участь в операції придбання, тому її і не слід враховувати.

На ділі частка меншості може виявитисялише верхівкою айсберга.

Якщо показник частки меншості у збитках дочірнього товариства за звітний період більше показника частки меншості в капіталі цього товариства на звітну дату, то на суму обчисленої різниці між цими показниками розрахунково підлягаєзменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу дочірнього суспільства, що включаються у зведену бухгалтерську звітність.

Якщо показник частки меншості у збитках дочірнього товариства за звітний період більшепоказника частки меншості в капіталі цього товариства на звітну дату, то на суму обчисленої різниці між цими показниками розрахунково підлягає зменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності додаткового і потім статутного капіталу дочірньогосуспільства, що включаються у зведену бухгалтерську звітність.

Якщо показник частки меншості у збитках ДО за звітний період більше показника частки меншості в капіталі цього товариства на звітну дату, то на різницю між ними розрахунково підлягає зменшеннювеличина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу ДО, що включаються в СБО.

Виступаюча частина (частка меншості) і створює велику величину нетто-активів у консолідованому балансі.

У консолідованомубалансі частка меншості складає: в прибутку звітного року - 204 тис. дол

Збитки, що відносяться до частки меншості і перевищують її частку в загальній сумі капіталу дочірньої компанії, в консолідованій звітності списуються на рахунок частки більшості. Збитки,співмірні частки меншості в капіталі консолідованої групи, відображаються окремо, як відносяться до інтересів меншості. Перевищення частки збитків над часткою капіталу меншини у фінансовій звітності не відбивається. Наступні прибутку, що показуються дочірньоїкомпанією, відбиваються і звітності як частка більшості до тих пір, поки вони не компенсують всю суму збитків, раніше не показаних у звітності як стосуються інтересам меншості.

Збитки, що відносяться до частки меншості і перевищують її частку в загальній сумікапіталу дочірньої компанії в консолідованій звітності списуються на рахунок частки більшості.

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображає величину статутного капіталу дочірнього суспільства, що не належить материнської організації.

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображається окремою статтею Частка меншості за підсумком розділу IV Капітал і резерви, а складові капіталу Групи - за мінусом частки меншості.

У зведеному бухгалтерському балансі показник часткименшини відображає величину статутного капіталу дочірнього суспільства, що не належить головної організації.

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображається окремою статтею Частка меншості за підсумком розділу IV Капітал і резерви, аскладові капіталу Групи - за мінусом частки меншості.

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображає величину статутного капіталу дочірнього суспільства, що не належить головної організації.

У зведеному бухгалтерському балансіпоказник частки меншості відображається окремою статтею Частка меншості за підсумком розділу IV Капітал і резерви, а складові капіталу Групи - за мінусом частки меншості.

Власний капітал групи, включаючи частку меншості, складається з власного капіталуматеринської фірми, частки групи в прибутках і частки меншості в акціонерному капіталі та прибутках дочірніх компаній.

Таким чином, в консолідованому балансі показана частка меншості в сумі 290 тис. руб., Що складається з частки сторонніх акціонерів у звичайних акціяхі прибутках компанії Д, а також привілейованих акцій компаній Д і В.

При визначенні прибутку групи за рік, частки меншості, а також вартості запасів на кінець року в консолідованому балансі необхідно провести наступні розрахунки.

У зведеному звіті профінансові результати показник частки меншості показується окремою статтею Частка меншості по вписуваному рядку 165 а доходи і витрати, що формують фінансовий результат діяльності Групи, - за мінусом частки меншості.

Деякі компанії в розділіВласний капітал виділяють частку меншості, інші показують її самостійною статтею, яка не входить ні в один з розділів балансу.

При інвестиціях дочірньої компанії в асоційовану в частку меншості першої необхідності включити частку в капіталіасоційованої компанії. Внучаті асоційовані компанії повинні бути враховані відповідним чином.

У зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості записують окремою статтею Частка меншості по вписуваному стор

Привілейований акціонерний капітал в материнській компанії не є часткою меншості. У зведеному балансі групи його слід показати як частина її власного капіталу.

У зведеному звіті про фінансові результати діяльності показник частки меншостівідображає величину фінансового результату діяльності дочірнього суспільства, що не належить головної організації.

Ця величина підлягає пропорційного виключенню з прибутку групи і частки меншості і з балансової вартості запасів.

У зведеному звіті проприбутки і збитки діяльності показник частки меншості відображає величину фінансового результату діяльності дочірнього суспільства, що не належить головної організації.

У сводно м звіті про прибутки і збитки показник частки меншості показуєтьсяокремою статтею Частка меншості по вписуваному рядку 165 а доходи і витрати, що формують фінансовий результат діяльності Групи, - за мінусом частки меншості.

У МСФЗ-27 спеціально зазначено, що п консолідованому бухгалтерському балансі частка меншостівідображається окремо від зобов'язань та капіталу материнської компанії. У консолідованому звіті про прибутки і збитки частка меншості у прибутку консолідованої групи компаній відображається окремо.

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображається окремою статтею Частка меншості за підсумком розділу IV Капітал і резерви, а складові капіталу Групи - за мінусом частки меншості.

Однак розрахунок частки участі материнської компанії, необхідний для визначення частки меншості в капіталі дочірніх компаній, при складанні консолідованої звітності буде виконаний з урахуванням зустрічних взаємних інвестицій наступним чином.

Частку групи в прибутках і збитках слід відображати за вирахуванням частки меншості.

У МСФЗ 27 спеціально зазначено, що в консолідованому бухгалтерському балансі частка меншості відображається окремо від зобов'язань та капіталу материнської компанії У консолідованому звіті про прибутки і збитки частка меншості у прибутку консолідованої групи компаній відображається окремо.

При інвестуванні менше 100% в капітал купується компанії виникає так звана частка меншості - частка сторонніх акціонерів, яка в консолідованій звітності повинна відображатися окремо від капіталу групи.

У зведеному звіті про фінансові результати показник частки меншості показується окремою статтею Частка меншості по вписуваному рядку 165 а доходи і витрати, що формують фінансовий результат діяльності Групи, - за мінусом частки меншості.

Складові капіталу Групи відображаються в розділі III зведеного бухгалтерського балансу за мінусом частки меншості.

Якщо показник частки меншості у збитках ДО за звітний період більше показника частки меншості в капіталі цього товариства на звітну дату, то на різницю між ними розрахунково підлягає зменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу ДО, що включаються в СБО.

Куплені акції АТ Гамма у зведеному (консолідованому) балансі анулюються, а частка меншості конвертується в 900 акцій АТ Дельта по 5 тис. руб. кожна.

У зведеному звіті про прибутки і збитки даний показник показується довідково окремою статтею Частка меншості по вписуваному рядку (наприклад, стр. Групи, відбиваються за мінусом частки меншості.

В зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості записують окремою статтею Частка меншості по вписуваному стор