А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Частка - кредит

Частка кредиту (контрольна цифра кредитування) в оплаті матеріальних цінностей і витрати на заробітну плату встановлюється звичайно в межах 40 - 50% їх нормативу.

Частка кредиту в оборотних коштах підприємств електротехнічноїпромисловості має зараз стійку тенденцію до зростання. Кредити надаються Держбанком СССPна основі спеціальних правил, що утворюють в сукупності основні принципи кредитування (цільовий характер, поворотність, терміновість) і видаються тільки за наявностіматеріальної забезпеченості і за встановлену плату. Порушення однієї з цих принципів тягне за собою застосування з боку Держбанку СССPекономічних санкцій.

Частка кредиту в капітальних вкладеннях повинна визначатися оборотністю фінансових ресурсів,спрямовуються на капітальні вкладення. Чим довше знаходяться кошти на рахунках у банках, тим більша їх частина може бути використана в якості ресурсів для довгострокового кредитування. В даний час ця частка невиправдано мала, вона не відповідає сформованимумовам фінансового стану. Виділювані підприємством в умовах самофінансування фінансові ресурси не використовуються в повній сумі і осідають на рахунках у банках, створюючи умови для розширення кредитних вкладень.

Частка кредиту (контрольна цифракредитування) в оплаті матеріальних цінностей і витрат на заробітну плату встановлюється звичайно в межах до 50% їх нормативу. При цій формі кредит систематично і активно впливає на господарську діяльність підприємства. Банк кредитує підприємства на умовахдольової участі.

Частка кредитів покупцям повинна бути 70%, хоча вона і не робить істотного впливу на фінансові результати (див. таблицю), але має значення для зниження ризиків при формуванні оборотних коштів підприємства.

Спостерігається збільшеннячастки кредиту у загальних джерелах фінансування власних капітальних вкладень до 50% і більше. При цьому важливе значення має переорієнтація кредитної підтримки з слабких на найбільш перспективні в технічному відношенні підприємства. Це досягається за допомогоюзастосування конкурсних почав при наданні кредитних коштів, з допомогою диференційованих процентних ставок, видачі пільгових кредитів на виконання програм, по економії ресурсів і заходи щодо прискорення науково-технічного прогресу.

Одночаснорозраховується й оцінюється частка кредитів у загальній сумі активів як відображення диверсифіковане активів.

Чому акціонери і фондовий ринок оцінюють підвищення частки кредиту в капіталі проекту (фірми) неоднозначно.

Частка власних оборотних коштівсистематично знижується за рахунок зростання частки кредитів.

Позитивним слід вважати скорочення частки власних і прирівняних до них коштів і підвищення частки кредитів банку, що сприяє розширенню ініціативи підприємств і підвищенню відповідальності їх заефективне використання оборотних коштів.

На основі інформації про розподіл позичкової заборгованості за об'єктами кредитування розраховуються такі показники, як частка кредитів, забезпечених матеріальними цінностями, або частка кредитів, не забезпеченихматеріальними цінностями. При цьому до кредитів, що не мають матеріального забезпечення, прийнято відносити розрахункові кредити (крім платіжних кредитів), кредити на виплату заробітної плати, кредити на тимчасове заповнення власних оборотних коштів, відстроченінезабезпечені і прострочені позики.

На основі інформації про розподіл позичкової заборгованості за об'єктами кредитування розраховуються такі показники, як частка кредитів, забезпечених матеріальними цінностями, або частка кредитів, не забезпечених матеріальнимицінностями. При цьому до кредитів, що не мають матеріального забезпечення, прийнято відносити розрахункові кредити (крім платіжних кредитів), кредити на виплату заробітної плати, кредити на тимчасове заповнення власних оборотних коштів, відстрочені незабезпечені іпрострочені позики.

Повне використання останніх на планові цілі можливо лише кредитним шляхом, так як при зниженні їх розміру проти максимального виникаючий недолік засобів повинен компенсуватися відповідним збільшенням частки кредиту.

Рядок8 визначається як добуток середньої денної виручки (з урахуванням ПДВ і експортного мита) на середній термін кредиту (в днях) і на частку кредитів покупцям у виручці.

Величезну роль в активних операціях російських банків в середині 90 - х років становили кредитидержавним органам влади і держпідприємствам - близько 50% в 1997 р., тоді як частка кредитів приватним підприємствам коливалася навколо 20% загальної суми кредитних вкладень.

Компанія страхування зовнішньої торгівлі (Compagnie francaise d assurance pour le commerce exterieur), до-раю за рахунокзасобів гос-ва надає гарантії на 5 років з дати поставки, причому страхованого частка кредиту становить по политич.

Після серпня 1998 р. ситуація різко змінилася: з одного боку, іноземні кредити втратили свою привабливість, а з іншого - їх пересталинадавати. В даний час частка кредитів банків-нерезидентів у пасивах російських банків має тенденцію до зниження.

Будівельним міністерствам і відповідним союзним відомствам доручено вжити заходів щодо більш широкого впровадження цього методу розрахунку іприскорити в цих цілях наділення будівельних організацій власними оборотними коштами. Широке застосування розрахунків за готові об'єкти викликає також необхідність підвищити частку кредиту у формуванні оборотних коштів будівельних організацій у розмірах,забезпечують покриття всіх витрат будівельного виробництва до здачі об'єктів державній приймальній комісії.

Хоча в 2001 р. відзначалося зростання кредитних вкладень в економіку на 17% з початку року, частка кредитів нефінансового і фінансового секторів економіки всукупних активах банківської системиPеспубліка Башкортостан протягом 2001 р. не змінювалася великих змін і склала близько 319% до кінця року.

Для зміцнення госпрозрахунку необхідно також підвищити дієвість фінансово-кредитного механізму. В данийчас в промисловості кожен другий рубль оборотних коштів забезпечується за рахунок кредиту, а в сільському господарстві, торгівлі та інших галузях частка кредиту ще вище. Завдання полягає в тому, щоб в десятій п'ятирічці підняти роль і ефективність кредитів в раціональномувикористанні виробничих ресурсів, у прискоренні зростання продуктивності праці, зниженні собівартості і використанні резервів виробництва. Ширше повинні розвиватися кредитні відносини в сфері будівництва, зокрема за рахунок надання довгостроковихкредитів замовнику.

Мало свідчень того, що міжнародні фінансові ринки є конкурентними. Наприклад, на діаграмі (рис. 29 - 5) показана частка комерційних позичок, виданих іноземними банками, у загальному обсязі комерційних банківських позичок у чотирьохпромислово розвинених країнах в I9601985 і 1990 рр У той час як багато іноземних банків активно кредитували американські та британські домашні господарства і фірми, на ринках позичкових капіталів Німеччини та Японії частка кредитів іноземних банків дуже мала. Відзначимо, що це неозначає, що ринки останніх закриті для конкуренції з банками інших країн. У розділі Міжнародний огляд в главі 4 вже зазначалося, що рівень заощаджень в Німеччині та Японії вище, ніж у Великобританії і США, що, можливо, означає, що японські та німецькі громадяни меншесхильні до позик.

Аналізуючи статтю Кредити і позики, необхідно мати на увазі, що отримання кредитів і дарів за кордону на звичайні цілі не розглядається в якості показника дефіцитності платіжного балансу. По-перше, для більшості країн, що розвиваютьсякредити і позики носять регулярний характер, по-друге, кредити, як правило, видаються під певні проекти. Частка кредитів на рефінансування в загальній сумі залучених фінансових коштів є важливим показником валютного становища країни.

В основі всієїорганізації кредитної системи, зокрема обліку кредитних операцій, лежить дотримання основних принципів соціалістичного кредиту - строго цільове призначення і використання, терміновість, зворотність, забезпечення кредиту матеріальними цінностями, видача позичок в міруфактичного виконання плану. Порядок кредитування встановлено інструкціями Держбанку СССP, А також Будбанку СССP. Частка кредитів Держбанку СССPскладає більше чотирьох п'ятих їх загальної суми.

Для аналізу прострочених позичок також розраховуються показникиоборотності, частки несвоєчасно повернутих позик і частки простроченої заборгованості в загальній сумі заборгованості по позиках. Оборотність прострочених позичок по тривалості користування і числу оборотів розраховується за методикою, розглянутою длякороткострокових позик. Частка несвоєчасно повернутих кредитів визначається шляхом ділення суми позик, стягнутих через рахунок прострочених позичок, на загальну суму повернутих кредитів. Ступінь безповоротності кредитів характеризують показником, одержуваним ставленнямсуми кредитів, погашених несвоєчасно (стягнених через рахунок прострочених позичок), і загальної суми заборгованості по позиках. Pазность між 100 і коефіцієнтом безповоротності позичок, вираженим у відсотках, показує рівень повернення кредитів.

Переваги таперспективність впровадження досягнень науково-технічного прогресу серед інших шляхів ресурсозбереження повинні отримати конкретне практичне відображення і в кредитній політиці. Pосла частка кредитів під запаси товарно-матеріальних цінностей (при уповільненні швидкостіїх обороту), збільшилася частка позик, що не мають матеріального забезпечення, і залишалася мізерною частка кредитів на витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо науково-технічному прогресу. Pесурсосберегающая кредитна політика повинна бути спрямована насампередвсе на стимулювання науково-технічного прогресу, а не на просте скорочення запасів і витрат.

Аналіз складу і структури фінансових джерел починається з оцінки їх динаміки, аналізу їх співвідношення і внутрішньої структури. При цьому особливу увагу приділяютьаналізу руху джерел позикових коштів, розглядаючи такі пасиви, як довгострокові і короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість, включаючи аванси, отримані від покупців і замовників, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові пасиви. В ходіаналізу виявляється тенденція зміни обсягу і частки кредитів банків і позик, не погашених у строк. Збільшення їх абсолютної суми і частки свідчать про наявність у організації серйозних фінансових ускладнень.

Іноді банки хочуть продати свою частку в синдикатнихкредиті. Вони можуть зробити це за допомогою залучення іншого банку до участі у своїй частці, але ми вже бачили небезпеку такого підходу. Тому кредитні угоди іноді передбачають можливість для кожного банку передати свою частку кредиту. Переуступаєсиндикатних кредити є реакцією банків на тенденцію відходу від банківського кредитування до ринкових цінних паперів.

Іноді банки хочуть продати свою частку всіндікатном кредиті. Вони можуть зробити це за допомогою залучення іншого банку до участі у своїй частці,але ми вже бачили небезпеку такого підходу. Тому кредитні угоди іноді передбачають можливість для кожного банку передати свою частку кредиту. Переуступає синдикатних кредити є реакцією банків на тенденцію відходу від банківського кредитування доринковим цінних паперів.

У 1982 р. були введені нові правила для ЖБК, згідно з якими Будбанку збільшував частку кредиту з 60 до 70 відсотків і продовжував термін позички з 15 до 25 років, за користування позикою ЖБК виплачував мінімальну банківську ставку - у розмірі 0 5 відсоткарічних.

Переваги і перспективність впровадження досягнень науково-технічного прогресу серед інших шляхів ресурсозбереження повинні отримати конкретне практичне відображення і в кредитній політиці. Pосла частка кредитів під запаси товарно-матеріальнихцінностей (при уповільненні швидкості їх обороту), збільшилася частка позик, що не мають матеріального забезпечення, і залишалася мізерною частка кредитів на витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо науково-технічному прогресу. Pесурсосберегающая кредитна політикаповинна бути спрямована насамперед на стимулювання науково-технічного прогресу, а не на просте скорочення запасів і витрат.

Як показують дослідження, в окремих банках частка кредиту по укрупнених об'єкту в межах кредитної лінії в сукупномукредитному портфелі досягала 65% і більше.

Пріхрасшіреніі роздрібного ринку кредитування масштаби кредитування економіки кредитними організаціями, зареєстрованими на території республіки, залишаються недостатніми і не задовольняють потреби господарюючихсуб'єктів. Pеспубліка характеризується невисоким рівнем фінансової забезпеченості економіки кредитами. Рівень забезпечення економіки банківськими послугами значно відстає від цільових орієнтирів, заданих Стратегією розвитку банківського сектораPРосійськоФедерації, що характеризують рівень взаємодії реального і банківського секторів економіки, що передбачають зростання частки кредитів реальному сектору економіки до 26 - 28% ВВП. Показники діяльності банківського сектору республіки свідчать про його недостатнюучасть у соціально-економічному розвитку регіону.

Діапазон їх діяльності надзвичайно широкий. Вони надають проектні кредити, фінансують платіжні дефіцити країн-позичальників, дефіцити їх державних бюджетів, здійснюють портфельні інвестиції, займаються засновницькою діяльністю, гарантійними операціями, надають технічну допомогу, іноді безпосередньо кредитують закупівлі нафти країнами, що розвиваються. Їх важлива особливість полягає в тому, що вони носять незв'язаний характер, так як країни ОПЕК не можуть забезпечити їх товарного наповнення. Більш значна, ніж у західних кредитних інвесторів, частка ресурсів, які атмосферний фронт і Б.Р. спрямовують на фінансування не конкретних проектів, а тієї чи іншої програми, відображає недостатньо високий рівень їх технічної експертизи. Однак з кінця 70 - х рр частка кредитів, одержуваних іншими країнами, що розвиваються, зростає.

Основну частину єврокредитів надають міжнародні консорціуми (синдикати) банків, в яких бере участь від двох до 30 - 40 кредитних інститутів різних країн. Pечь йде про групу банків, тимчасово об'єднаних з метою спільного проведення банківських операцій та розподілу ризику серед учасників відповідно до частки їх участі в угоді. Для фінансування і кредитування великомасштабних проектів банківські консорціуми спеціалізуються за регіональною або галузевою ознакою. Консорціум включає банк провідний менеджер, який формує групу банків-гарантів (коменеджеров) і банків, безпосередньо продають облігації. Банк-менеджер зобов'язується надати 10 - 20% єврокредиту, а інші учасники - не менше 1 млн дол Після підписання угоди банком-менеджером поточні операції за певну комісію проводить банк-агент. Він здійснює виплату позики, контроль за її погашенням, отримання та перерахування платежів боржника на рахунки членів консорціуму, розрахунок відсотків і контроль за їх оплатою, збір і передачу партнерам інформації про зміни. Частка кредитів банківських консорціумів на світовому ринку позикових капіталів збільшується. Консорціуми сприяють розширенню діяльності євробанків, придбання ними досвіду великомасштабних операцій, зменшення кредитних ризиків. Усередині банківських консорціумів банки ведуть конкурентну боротьбу за отримання більшого прибутку. PРосійсько банки також використовують консорціальні кредити і беруть участь в міжнародних консорціальних кредитах за наявності ліцензії на зовнішньоекономічну діяльність.