А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Частка - амортизаційні відрахування

Частка амортизаційних відрахувань для повного відновлення основних фондів, направляється до фонду розвитку виробництва, затверджується підприємству міністерством в межах встановленої для нього норми.

Часткаамортизаційних відрахувань у капітальних вкладеннях поступово зростає. Це пов'язано з прискоренням обороту основного капіталу. Pасшіреніе виробничих потужностей шляхом нового будівництва все більше відбувається за рахунок амортизаційних відрахувань.

Часткаамортизаційних відрахувань виробничих об'єднань, підприємств і господарських організацій, призначена як джерело фінансування капітальних вкладень для інших об'єднань, підприємств і господарських організацій даного міністерства, головногоуправління, управління, комбінату, тресту, відділів (управлінь) виконкому Ради депутатів трудящих, перераховується об'єднаннями, підприємствами і господарськими організаціями на розрахункові рахунки вищих органів для подальшого використання їх за призначенням.Перерозподіляються амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів вносяться цими органами в установи Будбанку СССPабо Держбанку СССPв централізованому порядку.

Чим менше частка амортизаційних відрахувань, що припадає на одиницюпродукції, тим нижче її собівартість.

Поступово зростає частка амортизаційних відрахувань у капітальних вкладеннях, що пов'язано з прискоренням обороту основного капіталу. Pасшіреніе виробничих потужностей шляхом нового будівництва все більше відбувається зарахунок амортизаційних відрахувань.

Механізм відображення бухгалтерських. При нарахуванні зносу частка амортизаційних відрахувань відноситься на собівартість продукції. Оскільки зменшення прибутку в результаті цього не веде до скорочення грошових коштів, то дляотримання реальної величини грошових коштів суми нарахованого зносу (оборот по кредиту рахунків 020513) повинні бути додані до нерозподіленого прибутку.

Pг - збільшення частки амортизаційних відрахувань для даного елементу в порівнянні з усім агрегатом; Kt -капіталовкладення, відповідні даному елементу; дЗр - витрата на демонтаж даного елемента.

Процентний метод - відраховується щорічно однакова частка амортизаційних відрахувань від решти вартості обладнання.

Структура собівартості машіносмени длябульдозерів у%. Як видно з таблиць, частка амортизаційних відрахувань у собівартості експлуатації машин істотно змінюється залежно від оптово-відпускної ціни, яка, в свою чергу, залежить від масштабу їх виробництва.

Фінансування капітального ремонтупроводиться за рахунок частки амортизаційних відрахувань, встановленої для цього урядом. Ці засоби утворюють фонд на потреби капітального ремонту, що знаходиться в розпорядженні директора заводу. Вільні кошти цього фонду зберігаються на особливому рахунку в Держбанку.Здійснюючи необхідні витрати на проведення капітального ремонту, завод зобов'язаний пред'являти рахунки на зроблені витрати в Держбанк, який перевіряє ці рахунки і перераховує витрачені суми з особливого рахунку на розрахунковий рахунок підприємства.

Фонд розвиткувиробництва утворюється за рахунок частки амортизаційних відрахувань, призначених для підлога - ного відновлення основних фондів, відрахувань від прибутку, виручки від реалізації вибулого і зайвий-нього майна.

Суть застосовуваного методу полягає в тому, що часткаамортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартість продукції, буде зменшуватися з кожним наступним роком експлуатації зазначеного об'єкта.

Суть застосовуваного методу полягає в тому, що частка амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартість продукції,буде зменшуватися з кожним наступним роком експлуатації об'єкта основних засобів, для якого амортизація нараховується способом зменшуваного залишку.

К - капітальні вкладення, крб; ра - частка амортизаційних відрахувань; ен - нормативний коефіцієнтефективності, для енергетики рівний 012; ЕЯ - витрати на заробітну плату, паливо, матеріали, послуги та ін

Фонд розвитку виробництва утворюється за рахунок відрахувань від прибутку підприємств, частки амортизаційних відрахувань, призначеної для повноговідновлення основних фондів, і виручки від реалізації вибулого і зайвого майна, яке відноситься до основних фондів. Відрахування від прибутку до фонду розвитку виробництва визначаються за нормативами в залежності від зростання прибутку і рівня рентабельності,передбачених у річному плані. При цьому нормативи відрахувань встановлюються у відсотках до вартості виробничих основних фондів.

Теплові мережі відносяться до таких споруд, фізичний знос яких повністю враховується часткою амортизаційнихвідрахувань, що йде на повне відновлення. Частка амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт практично не залежить від терміну служби.

Формування особового рахунку економії бригади. Збільшення (зменшення) валового доходу при зміні обсягу виробництва зарахунок зміни частки амортизаційних відрахувань і плати за фонди в одиниці продукції визначається наступним чином. За бригадою закріплюється обладнання. Виходячи з його первісної вартості та норм амортизації визначається сума амортизації.

Технічніхарактеристики головних парогазових установок з високонапірним парогенератором. У зв'язку зі збільшенням частки витрат на технічно більш досконале обладнання збільшується також і частка амортизаційних відрахувань, що підвищує експлуатаційні витрати станції.Тому в установках великої потужності слідом за підвищенням їх економічності найважливішим завданням є зниження питомих капіталовкладень.

У директивних документах партії і уряду вказувалося на необхідність обмеження малоефективного КPі збільшеннячастки амортизаційних відрахувань, що виділяються на заміну зношеного і морально застарілого обладнання, машин.

Безумовно використовуються такі прийоми, як економія паливно-сирь-евих ресурсів, матеріальних і трудових витрат, зниження частки амортизаційнихвідрахувань у собівартості, скорочення адміністративних витрат і т.п. Однак слід пам'ятати, що зменшення собівартості має свою межу, після якого воно неможливе без зниження якості продукції. Те ж відноситься і до адміністративних і комерційних витрат,які неможливо звести до нуля, оскільки без них підприємство нормально функціонувати не зможе і продукція реалізовуватися не буде.

Так, якщо вартість устаткування, купленого за валюту, складає 20% вартості основних фондів, то частка амортизаційнихвідрахувань на реновацію цього обладнання у валюті повинна бути рівна 20% амортизаційного фонду. Вона нараховується у валюті за курсом на дату нарахування амортизації.

Збільшення довговічності машин, приладів, апаратів веде до скорочення капітальних вкладень, витратна ремонт і експлуатацію, частки амортизаційних відрахувань у собівартості продукції.

ВГг - річні обсяги робіт при використанні базового і нового засобу в натуральних одиницях;PА;PА, - частка амортизаційних відрахувань від балансової вартості на повневідновлення базового і нового засобу (визначається як величина, зворотна терміну служби засобу з урахуванням морального старіння); Ен - нормативний коефіцієнт ефективності; І; Щ - річні експлуатаційні витрати споживача при використанні базового і новогокошти; К, /G - капітальні вкладення споживача при використанні базового і нового засобу в розрахунку на обсяг робіт, вироблених за допомогою нового засобу; АГГ - річний обсяг виробництва нових засобів.

Pазработать і поступово вводити нові, більш короткітерміни амортизації виробничого обладнання, обмежуючи обсяги малоефективного капітального ремонту і збільшуючи частку амортизаційних відрахувань, що виділяються на заміну зношеного і морально застарілого обладнання.

Збільшення терміну служби машин,приладів, апаратів веде до скорочення капітальних вкладень, витрат на їх ремонт і експлуатацію, частки амортизаційних відрахувань у собівартості продукції.

Організація госпрозрахунку на основі самофінансування означає закріплення за підприємствами отриманоїприбутку (за винятком її частині, що спрямовується до держбюджету і місцевий) та частки амортизаційних відрахувань, самоокупність всіх поточних і одноразових витрат.

У разработочкой таблиці № 6 сума амортизації встановлюється по кожному окремому цеху,господарству, по кожному рахунку-споживачу, до складу витрат яких повинна бути включена та чи інша частка амортизаційних відрахувань. У розділі А таблиці наводиться первісна вартість прибулих або вибулих основних засобів в минулому місяці по їх видах і сумаамортизації, визначилася по диференційованим її нормам; в розділі В таблиці показується вся сума амортизації до нарахування в поточному місяці по укрупнених групах основних засобів стосовно до статей, на яких вона підлягає відображенню.

У зв'язку зщо сталося протягом 1991 р. зміни оптових цін на машини, устаткування і транспортні засоби та кошторисних цін на будівельно-монтажні роботи, а також з метою підвищення частки амортизаційних відрахувань у загальній величині власних джерел фінансових ресурсівпідприємств, що забезпечують відтворення основних фондів, з 1 січня 1992 р. введена індексація амортизаційних відрахувань по всім підприємствам і організаціям незалежно від форм власності.

У разі коли одні і ті ж основні фонди використовуються длявиробництва профільної та непрофільної продукції, вони можуть бути розподілені двома способами: а) за питомою вагою виробленої профільної та непрофільної продукції; б) пропорційно частці амортизаційних відрахувань, що включаються у витрати на виробництвовідповідних видів продукції.

Залежно складових приведених витрат від площі перерізу провідників лінії. Нагадаємо, що в цю формулу входять: К - капітальні витрати в лінію; Іа - відрахування на амортизацію; Іе - експлуатаційні витрати на поточний ремонт таобслуговування; HAW - вартість втраченої енергії; Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних витрат; ра - частка амортизаційних відрахувань; AWH - навантажувальні втрати електроенергії;P- Вартість 1 кВт - год втрат енергії; 1нб - струм в нормальному режимі найбільшихнавантажень; г0 - питомий активний опір; L - довжина лінії; т - час найбільших втрат.

Зс і Зн - приведені витрати одиниці продукції по базовому і порівнюваних варіантів; (PІз Ен) /(PН Ен) - коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового і базового варіантів;[И /- Ин - Ен ( Кн - Кс) ]/(PН Ен) - економія споживача на поточних експлуатаційних витратах Іс та Ін і відрахуваннях від супутніх капітальних вкладень Кс і Кн за весь термін службиPТК (враховується в розрахунку ефекту за один рік), грн.;Pз іPн - частка амортизаційних відрахувань на повневідновлення (реновацію) базового нового обладнання; визначається як величина, зворотна термінах служби, з урахуванням морального зносу; Ан - річний обсяг виробництва або споживання, натуральні одиниці.

Впровадження цієї організаційної форми забезпечує:безперервність процесу будівництва свердловин та їх планомірну здачу в експлуатацію; виробництво найбільш складного розділу монтаж-але-де монтажних робіт - зняття, транспортування і установку вишечних блоків силами спеціалізованих такелажних бригад, члени якихматеріально-зацікавлені в поліпшенні кінцевих результатів роботи бурових бригад; звільнення бурових майстрів від робіт зі спорудження бурових, що дозволяє їм зосередити всю увагу на технологічних питаннях; підвищення відповідальності і зацікавленостічленів бурових і такелажних бригад у збереженні і дбайливому використанні матеріалів, інструменту та обладнання; підвищення продуктивності бурових установок, що знаходяться в господарстві; зниження частки амортизаційних відрахувань у вартості бурових робіт за рахунокскорочення парку бурових установок; більш раціональне використання календарного часу бурових бригад при виробництві всіх робіт; спрощення обліку результатів роботи такелажних і бурових бригад.

Однак до теперішнього часу термін служби теплопроводівпланується однаковим незалежно від їх конструкції, грунтових та інших умов. Частка амортизаційних відрахувань на реновацію приймається однаковою для всіх конструкцій теплопроводів і типів їх прокладки, що суперечить економічно виправданого підходу довизначенням нормативного терміну служби теплопроводів. Це питання вимагає додаткових досліджень.

Теплові мережі відносяться до таких споруд, фізичний знос яких повністю враховується часткою амортизаційних відрахувань, що йде на повне відновлення.Частка амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт практично не залежить від терміну служби.

Графіки залежності коефіцієнта Кв від частоти та інтенсивності пульсації. Підвищення продуктивності праці помітно на останньому процесі при заміні традиційнихекстракторів екстракційного колонами. При цьому частка амортизаційних відрахувань порівняно невелика, а енергетичних витрат ще менше.

При досягненні ДСГ 20 руб. за 1000 м3 в поклади залишаються ще видобувні запаси Qn. За - частка амортизаційних відрахуваньбезповоротно (свердловини у всіх випадках ліквідуються) введених минулих капіталовкладень.

Амортизаційні відрахування основних фондів мають загальну тенденцію зростання. Разом з тим частка амортизаційних відрахувань на реновацію має випереджальний ріст. Часткаамортизаційних відрахувань на капітальний ремонт постійно знижується у всіх галузях народного господарства. Це пояснюється в основному технічним прогресом в ремонтному господарстві. Взятий партією і урядом курс на технічне переозброєння і реконструкціюдіючих заводів підтверджений в матеріалах останніх з'їздів партії і пленумів ЦК КПРС.

У цілому по галузі основна частина цього фонду формується за рахунок амортизаційних відрахувань. Однак на окремих підприємствах частка амортизаційних відрахувань нижчесередньогалузевої.

Основною складовою витрат є амортизаційні відрахування. Причому із зростанням напруги лінії електропередачі збільшується частка амортизаційних відрахувань.

Ціна придбання обладнання дорівнює 200000 ДМ. У бюджеті постійнихвитрат величина 70000 ДМ містить частку амортизаційних відрахувань, відповідну терміну служби 10 років, що становить 20000 ДМ в рік. До них додаються калькуляційні відсотки, припустимо, в сумі 10000 ДМ в рік. Таким чином, необхідно відняти 30000 ДМ. Виникають у зв'язку зінвестиційним рішенням постійні витрати будуть рівні 40000 ДМ, в тому числі платню, постійна частка ремонтних робіт, постійна частка витрат на інструмент, а також оплата праці за додатковий час на прибирання робочих місць.

Директиви XXIV з'їзду КПРСпередбачають розробку і поступове введення нових, більш коротких термінів амортизації виробничого устаткування, з тим, щоб створити передумови для більш частої його заміни - в міру не тільки фізичного, але й морального зносу. Pешено також обмежуватиобсяги малоефективного капітального ремонту і відповідно збільшити частку амортизаційних відрахувань, що виділяються на заміну зношеного і морально застарілого обладнання. Виділяються для цього і матеріальні ресурси. На підприємствах машинобудування, наприклад, длязаміни застарілого металорізального обладнання буде використано 25 - 30% ресурсів металорізальних верстатів і приблизно 30% ресурсів ковальсько-пресових машин.

Забезпечуючи високу продуктивність праці, остання, незважаючи на великі одноразові витрати на їївиготовлення або придбання, знижує собівартість продукції, що випускається. Так, зростання продуктивності праці призводить до зменшення частки заробітної плати в собівартості, велика масовість виробництва зменшує частку амортизаційних відрахувань і інших витрат,припадають на кожну одиницю продукції.

Питома вага поточних витрат, безпосередньо пов'язаних з видобуванням нафти, становить 14%, на частку податків та платежів припадає 41%, 40% - на частку амортизаційних відрахувань і 5% - на ліквідаційний фонд.

ZfK /F -капіталовкладення в установку, віднесені до одиниці поверхні нагрівання установки, руб /м2; К - сумарні вкладення в установку, руб.; F - сумарна поверхня нагріву, м2; q а сг - коефіцієнт, що залежить від частки амортизаційних відрахувань а, нормативного коефіцієнтаефективності а й числа годин використання установки в році т; ZHOCT - постійна частина вартості дистиляту, яка не залежить від параметрів.

Амортизаційні відрахування основних фондів мають загальну тенденцію зростання. Разом з тим частка амортизаційних відрахувань на реновацію має випереджальний ріст. Частка амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт постійно знижується у всіх галузях народного господарства. Це пояснюється в основному технічним прогресом в ремонтному господарстві. Взятий партією і урядом курс на технічне переозброєння і реконструкцію діючих заводів підтверджений в матеріалах останніх з'їздів партії і пленумів ЦК КПРС.

Проаналізовано динаміку зміни структури витрат нафтовидобутку за елементами за останні 27 років. Частка основних і допоміжних матеріалів у загальній сумі витрат збільшилася з 6 4% в 1970 р. до 108% в 1997 р. Частка витрат на оплату праці зменшилася, але її зниження пояснюється в основному появою додаткових витрат по впливу на пласт, а також включенням до складу витрат нових податків (Г??, зміст а /доріг та інш. Зниження частки амортизаційних відрахувань з 336 до 18% і зростання частки капітального ремонту з 10 до 134% є відображенням значної зношеності обладнання до кінця аналізованого періоду.

Для багатьох підприємств ІВО амортизація ЕОМ перевищує половину виробничої собівартості виконуваних робіт. Для обчислювальних підприємств, оснащених ЕОМ ЄС 1045 амортизаційні відрахування на повне відновлення становлять 256% від вартості нормативного обсягу робіт за плановий період експлуатації. В табл. 5.1 наведені дані, що свідчать про нерівномірності розподілу частки амортизаційних відрахувань на повне відновлення в обсязі виконаних робіт за роками експлуатації. Такий підхід сприяє значному зростанню частки амортизаційних відрахувань, що припадають на рубль обсягу обчислювальних робіт в перший рік експлуатації (освоєння ЕОМ і досягнення нормативної завантаження) і в останні роки експлуатації, і , як наслідок, зниження рівня рентабельності.

Дані табл. +29 показують, що введення нових цін на електроенергію в 1967 р. дещо змінило величину пайової участі деяких витрат у загальних витратах цеху. Така зміна викликано зниженням відпускної ціни на електричну енергію. Особливо значно (по відношенню до 1966 р. в 2 9 рази) збільшилася частка амортизаційних відрахувань, що викликано зростанням основних фондів цеху і зниженням частки витрат на покупну електроенергію, а також збільшенням відсотка амортизації.