А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бізнес-діагностика

Бізнес-діагностика - необхідний інструмент проведення якісного аналізу поточного стану підприємства і зовнішнього середовища, в якому вона функціонує.

Бізнес-діагностика - це інструмент для проведення якісногоаналізу поточного стану фірми і зовнішнього середовища, в якому вона функціонує. Її результати дозволяють формувати базу даних, необхідну для вироблення стратегії фірми. Вони також служать відправною точкою в плануванні дій, спрямованих на реалізацію їїдовгострокових інтересів. Друге, не менш важливе призначення бізнес-діагностики, полягає в тому, що дані проведеного аналізу є основою системи раннього попередження критичних ситуацій у фірмі чи на ринку продажів її продукції.

При проведеннібізнес-діагностики формується база даних, що дозволяє надалі детально аналізувати діяльність будь-якого підприємства, що входить в набір СЗХ ІНФ.

Додана вартість товару при його русі до споживача. Обов'язкова умова якісноїбізнес-діагностики - вивчення стану зовнішнього середовища, тобто соціально-політичні, демографічні, економічні (у сфері грошового обігу, інвестиційної політики, податкової політики), законодавчі (митні, антимонопольні) фактори, які в тій чи іншіймірі впливають на діяльність підприємства.

На основі аналізу даних бізнес-діагностики необхідно визначити поточний стан фірми, її сильні і слабкі сторони.

Добре проведений управлінський аналіз (або бізнес-діагностика діяльностіпідприємства), що дає реальну оцінку його ресурсів і можливостей, є відправною точкою розробки стратегії підприємства. Разом з тим стратегічний менеджмент неможливий без глибокого розуміння конкурентного оточення, в якому працює підприємство, щопередбачає здійснення маркетингових досліджень. Саме акцент на моніторингу та оцінці зовнішніх загроз і можливостей у світлі сильних і слабких сторін підприємства є відмінною рисою стратегічного управління. Наступна важлива особливістьстратегічного менеджменту - його орієнтація на майбутнє, тому необхідно чітко визначити орієнтири розвитку: до чого прагнути, які цілі ставити. Для цього на підставі оцінки стратегічних факторів визначаються корпоративна місія і довгострокові ціліпідприємства.

Планування майбутнього потоку готівки. Порядок розрахунку потоку готівки (Cash Flow) показаний в розділі бізнес-діагностики. Структура загального її потоку та методологія його розрахунку дозволяє скласти найбільш реальний прогноз фінансового стану фірмипри реалізації прийнятої нею стратегії шляхом розрахунку очікуваних змін у якої з областей її діяльності.

Ця модель була розроблена на основі даних, отриманих в ході сегментації та бізнес-діагностики підприємств з подібними характеристикамивиробництва, вивчення їх попиту на технологічні нововведення та визначення ресурсних можливостей фірми для його задоволення.

Стратегічне планування (за запропонованою тут методології) проводиться в СБЕ, функціональних сферах діяльності і фірмі вЗагалом, враховуючи її корпоративні інтереси, і включає: бізнес-діагностику поточного стану; вироблення стратегічного бачення (постановку стратегічної мети); виявлення довгострокових інтересів споживачів, акціонерів та персоналу фірми; визначення варіантівреформування за допомогою набору стратегічних рішень; оцінку та відбір найбільш конструктивних варіантів; розробку планів конкретних дій в рамках обраної стратегії; розрахунок необхідних капіталовкладень і зіставлення їх з фінансовим результатом.

Запропонована методологія багаторівневого стратегічного планування, включаючи стратегічні бізнес-одиниці, функціональні сфери діяльності, ІНФ в цілому з урахуванням її корпоративних інтересів, припускає його проведення в наступній послідовності:бізнес-діагностику поточного стану; вироблення стратегічного бачення (постановка стратегічної мети); виявлення довгострокових інтересів споживачів, акціонерів та персоналу фірми; визначення моделей реформування за допомогою набору стратегічних рішень,оцінку та відбір найбільш конструктивних варіантів; розробку планів конкретних дій в рамках обраної стратегії; розрахунок необхідних капіталовкладень і зіставлення їх з фінансовим результатом.

У розділі 1.4 розглянуті принципи формуваннястратегічного бачення перспектив підприємства (фірми) і постановки стратегічної мети для досягнення успіху на обраному ринку. Якісно проведена бізнес-діагностика, особливо в частині дослідження конкурентного середовища фірми і впливу макромас-штабнихсоціально-економічних факторів, дає надійний матеріал для їх формулювання.

Схема дій по оцінці конкурентів. Для бізнес-діагностики фірми важлива постійно оновлювана інформація про ринок: розміри ринку, сегментація, частка товару фірми на ринку аналогічноїпродукції, основні конкуренти і їх частки ринку, фінансове становище конкурентів, якість і обсяги випущеної ними продукції, ресурсний потенціал, витрати на НІОКP.

У багатьох західних компаніях в функцію маркетингу входить і поточне керівництвовиробництвом нового товару. Методологія аналізу ринку представлена ??в розділі бізнес-діагностики. План маркетингу, який є невід'ємною складовою частиною бізнес-плану, для будь-якого товару може бути представлений у вигляді п'яти основних блоків.

Длявласників капіталу підприємства об'ємом До у.о. потенційний збиток при ймовірності банкрутства підприємстваPб оцінюється твором До хPб у.о. Тому, додаткова експертиза бізнес-проекту підприємства, яка потенційно може знизити значення оцінкиймовірності банкрутства в разі залучення експертів високої кваліфікації, є, безумовно, вигідною для власників і потенційних інвесторів підприємства. Такі потенційні інвестори як банки та лізингові компанії вважають проведення бізнес-діагностикиклієнтів невід'ємним атрибутом технологій проведення своїх кредитних і лізингових операцій. Однак, як і у випадку оцінки якості бізнес-проекту підприємства розробниками, оцінка його аналітиками кредитних підрозділів банку і відповідними службамилізингових компаній носить специфічний за своїми цілями характер. Така оцінка покликана виявити кращих з потенційних клієнтів банку або лізингової компанії. Оцінка такого роду не переслідує мети задоволення потреби власників та потенційних інвесторів уотриманні незалежної оцінки якості бізнес-проекту підприємства шляхом обчислення ймовірності його банкрутства.

Новосибірськ: Екор, 1994); Фінансово-промислові групи (у співавторстві) (Новосибірськ, 1996; Бізнес-діагностика промислових підприємств (у співавторстві) (Новосибірськ, НГУ, 1994) та ін Займається консалтинговою діяльністю в галузі маркетингу і стратегічного менеджменту.

. Третьою, заключної, стадією бюджетного циклу є аналіз виконання зведеного бюджету. Цей вид аналізу господарської діяльності ще іноді називають план-факт аналізом, тому що при його проведенні йде порівняння фактичних і планових даних та аналіз відхилень фактичних показників від планових по звітному бюджетному періоду в відміну, наприклад, від бізнес-діагностики, або фінансового аналізу, де фактичні дані звітного періоду порівнюються з фактичними ж даними базисних (минулих) періодів.

Інвестиційне планування є, як правило, складовою частиною бізнес-плану СБЕ. Бізнес-план - це основний документ для потенційного Замовника нововведення. На його підставі він робить висновок про стан ІНФ, можливості реалізації запропонованого проекту, визначає його фінансову привабливість і ступінь ризику.Pезультати бізнес-діагностики використовуються при складанні бізнес-плану.

Бізнес-діагностика - це інструмент для проведення якісного аналізу поточного стану фірми і зовнішнього середовища, в якому вона функціонує. Її результати дозволяють формувати базу даних, необхідну для вироблення стратегії фірми. Вони також служать відправною точкою в плануванні дій, спрямованих на реалізацію її довгострокових інтересів. Друге, не менш важливе призначення бізнес-діагностики, полягає в тому, що дані проведеного аналізу є основою системи раннього попередження критичних ситуацій у фірмі чи на ринку продажів її продукції.

На попередньому етапі здійснюється аналіз особистого потенціалу керівництва підприємства, його зацікавленості в розробці стратегії. На цьому етапі може бути використана спеціальна анкета директора. Метою даного етапу є вироблення узгоджених позицій керівництва підприємства та залучених консультантів з приводу організації роботи над стратегією. Важливо відзначити, що при цьому може бути прийняте рішення про проведення навчання персоналу підприємства основам стратегічного менеджменту. Потім проводиться поглиблена бізнес- діагностика діяльності підприємства за всіма напрямками: НІОК?, виробництво, маркетинг і збут, фінанси, управління персоналом.