А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бібліотечне обслуговування

Бібліотечне обслуговування включає також пропаганду літератури на допомогу ідейним вихованню і розширенню культурного кругозору студентів. У цьому відношенні вузівські бібліотеки функціонують як масові з притаманними їмметодами пропаганди книги.

Бібліотечне обслуговування народу становить органічне ланка всієї системи культурно-виховної роботи в країні. Численні культурно-освітні установи - клуби, будинки та палаци культури, лекторії, народніуніверситети, музеї та бібліотеки - своїми методами і засобами вирішують спільні завдання, беруть участь у комуністичному вихованні народу, в підвищенні культурно-технічного рівня трудящих.

Організувати бібліотечне обслуговування кожного населеного пункту, кожноїсім'ї і кожної виробничої ділянки можливо тільки шляхом широкого використання різних форм обслуговування читачів поза стінами стаціонарної бібліотеки. Такими формами, сформованими в бібліотечній практиці, є: пересувні бібліотеки, або, як їх зазвичайназивають, пересувки, кнігоношество, філії, пункти видачі і заочний абонемент.

Організовує диференційоване бібліотечне обслуговування дітей та підлітків і керівництво їх читанням з урахуванням вікових особливостей і різноманітних читацьких інтересів.

Програмно-технічна конфігурація системи теледоступ до баз даних МЦНТІ. Підсистема бібліотечного обслуговування розроблюваної автоматизованої системи ДПНТБ СССPтакож орієнтована на використання діалогового режиму. Ведуться роботи по використанню малихЕОМ в якості термінальних пристроїв.

Організація бібліотечного обслуговування кожного населеного пункту має кінцевою метою надати всій масі колгоспного селянства і робочим радгоспів можливість систематично користуватися книжковими багатствами.

Основу бібліотечного обслуговування науки і проіг' ництва складає поточна бібліографічна інформація. Цим поняттям виражається, по-перше, система різноманітних бібліографічних видань (універсальних і спеціалізованих по галузях науки і техніки),переслідують мету оперативного оповіщення вчених і фахівців про новітній літературі, і, по-друге, основний метод роботи бібліотек з інформаційного обслуговування науки та виробництва. Рівень розвитку поточної бібліографічної інформації (і як системи видань, іяк методу бібліотечної роботи) визначає ступінь поінформованості вчених і фахівців про досягнення сучасної науки і техніки, сприяє подоланню мовних бар'єрів в науці.

Організація бібліотечного обслуговування колективів підприємств із числомпрацюючих понад 5 тис. чоловік здійснюється відповідно до розділу 3 - м справжнього документа.

Проблема бібліотечного обслуговування багатонаціонального населення є однією з найбільш актуальних в сучасних умовах, привертає до себе увагу всебільшого числа культурологів, істориків, політологів, бібліотекарів.

Поліпшення бібліотечного обслуговування сільського населення здійснювалося не тільки шляхом збільшення кількості бібліотек - упорядочивалось їх розміщення по території країни, більш чіткокоординувалася діяльність різних відомств, що мають бібліотеки в сільських місцевостях. У 1951 - 1955 роках в основному була вирішена задача створення державної стаціонарної бібліотеки в кожному сільському Раді.

Організація бібліотечного обслуговування вищогонавчального закладу, особливо такого великого і багатогалузевого, як університет - складне завдання.

Під централізацією бібліотечного обслуговування розуміють таку організацію бібліотечної мережі, коли в районі (зоні) діяльності групи бібліотек одна з них,найбільш велика, стає головним бібліотекою, а решта функціонують як її філії. У цьому випадку взаємодія між бібліотеками не обмежується методичним керівництвом; у відповідній зоні на базі головного бібліотеки централізуються всі основніпроцеси бібліотечної роботи (комплектування книжкових фондів, каталогізація та ін), і обслуговування читачів організується як єдиний процес з використанням фондів центральної бібліотеки всіма філіями. Централізація припускає також об'єднанняматеріально-фінансової бази, а штат центральної бібліотеки та її філіалів становить єдине ціле.

В системі бібліотечного обслуговування дітей особливе місце займають центральні обласні та республіканські (союзних республік) дитячі бібліотеки. За своїмхарактером, цілям, завданням і масштабами роботи - це бібліотечні установи особливого типу, що склалися лише в радянських умовах.

Підвищити якість бібліотечного обслуговування інженерів, технологів, керівників виробничих дільниць, майстрів, наставниківмолоді, вчителів, вихователів.

Висвітлюється досвід бібліотечного обслуговування людей з обмеженнями життєдіяльності: організаційні питання, форми і методи роботи.

Удосконалюється система бібліотечного обслуговування підростаючого покоління.

У містах райони бібліотечного обслуговування за місцем проживання утворюються, виходячи з приблизного радіусу дії бібліотеки в 1 5 км при середньому нормативі - 10 тис. жителів на одну бібліотеку. При цьому в містах із висотною забудовою радіус дії бібліотеки може бутискорочений до 0 8 - 1 км; у містах же, що мають одне - двоповерхову забудову, цей показник може бути збільшений до 2 км, а число жителів на одну бібліотеку скорочено.

Найважливіший підсумок розвитку бібліотечного обслуговування дітей в СССPполягає в тому, що радянська дитячабібліотека склалася як установа, покликане здійснювати комуністичне виховання підростаючого покоління, допомагати дітям опановувати різнобічними знаннями. У порівнянні з іншими закладами культури і освіти, дитяча бібліотека вирішує загальнівиховні завдання шляхом організації дитячого читання і керівництва ним.

В єдину систему бібліотечного обслуговування дітей об'єднуються самостійні державні дитячі бібліотеки, дитячі відділення бібліотек для дорослих, шкільні, колгоспні іпрофспілкові дитячі бібліотеки.

Кінцева мета організації бібліотечного обслуговування підростаючого покоління полягає в тому, щоб створити необхідні передумови для планомірного залучення всіх дітей до систематичного читання та користуванню бібліотеками.Хоча показник охоплення дитячого населення бібліотечної книгою значно вище, ніж в масових бібліотеках для дорослих, задачу цю можна вважати вирішеною; вона вимагає великої виховної та організаторської роботи дитячих бібліотек, шкіл, комсомолу, усієїгромадськості.

Доповідь присвячено інтегрованому бібліотечної обслуговуванню в інформаційному забезпеченні інвалідів, програмі Співдружність, розробленої Бєлгородської спеціальною бібліотекою для сліпих ім.

Велику діяльність з бібліотечноїобслуговуванню вели В. І. Соболиціков і В. В. Стасов, активно сприяли поліпшенню роботи з читачами.

У нашій країні бібліотечним обслуговуванням практично охоплені підприємства та організації всіх галузей народного господарства, кожен населений пункт, кожнасім'я. Повсюдно впроваджений відкритий доступ до книжкових фондів.

Центральна дитяча бібліотека організовує бібліотечне обслуговування дитячого населення, залучає до читання і задовольняє запити учнів 1 - 8 - х класів та дошкільнят, координує роботу зішкільними бібліотеками.

PАйон (мікрорайон) бібліотечного обслуговування включає окремий населений пункт, або частина великого населеного пункту, або, нарешті, групу дрібних населених пунктів і являє собою чітко окреслену зону діяльностістаціонарної бібліотеки, розташованої в найбільш зручному для населення місці.

У світлі загальної комерціалізації бібліотечного обслуговування привабливість СБО зростає, і у багатьох бібліотекарів, досі ніколи не спробували себе на теренібібліографічної діяльності, виникає спокуса нею зайнятися. Непрофесіонал, як правило, обмежує пошук найбільш доступними елементами СПА. Деякі бібліографи перебувають у впевненості, що для складання бібліографічного списку достатньо переглядуелектронного каталогу.

Особливу проблему становить організація бібліотечного обслуговування дрібних населених пунктів на селі.

Вивчає та аналізує стан бібліотечного обслуговування дитячого населення АССP, Краю, області, подає на розглядорганів культури та міжвідомчих бібліотечних комісій пропозиції щодо його поліпшення.

Прикладом централізованої системи організації бібліотечного обслуговування крупного вищого навчального закладу може служити Наукова бібліотека імені О. М. ГорькогоМосковського державного університету.

Більшість видань, присвячених бібліотечній обслуговуванню розкривають проблеми, пов'язані з бібліопсіхологіей, бібліосоціологіей і бібліотерапія (12), в трьох виданнях розглядаються проблеми бібліотечногообслуговування дітей. Інші аспекти бібліотечного обслуговування розглядаються в одиничних виданнях або не розглядаються зовсім. Слід зазначити також, що більша частина книг цієї тематики видається вузами культури і є навчальною літературою.

Разом з тимв бібліотечному обслуговуванні учнів СПТУ є недоліки і невирішені проблеми. Pабота бібліотек багатьох училищ не в повній мірі відповідає сучасним завданням ідейно-політичної та професійної підготовки молоді, низький рівень пропаганди книги та керівництвачитанням. Для багатьох учнів СПТУ характерна мала читацька активність, однобічність інтересів. У деяких бібліотеках профтехучилищ читаність становить лише 3 - 4 книги на рік. Значна частина учнів відвідує бібліотеки в основному для отримання навчальноїлітератури.

Для вирішення цих проблем система бібліотечного обслуговування академії спрямовує свою діяльність на надання якісно нових послуг, пов'язаних з використанням телекомунікаційних технологій, наданням доступу до віддаленихінформаційних ресурсів.

Незадовільно було з організацією бібліотечного обслуговування студентів - В більшості університетів вони як і раніше не допускалися до користування фондами фундаментальної бібліотеки.

Профиздат спеціалізується налітературі з бібліотечної обслуговування та бібліотечного менеджменту.

У ньому відзначалися недоліки в бібліотечному обслуговуванні робочих фабрик, заводів та інших промислових підприємств та визначалися шляхи подальшого розвитку мережі профспілкових бібліотек.

Вчерговий роботі Ю.М. Столярова Критерій оцінки бібліотечного обслуговування, що вийшла в 19 & 2 р.[68], Говориться про необхідність для більш повної і точної оцінки результатів бібліотечної роботи доповнити показник ефективності, яку він тепер трактує якекономічну категорію, що відображає співвідношення результату і ресурсних витрат, знову-таки показниками якості. З метою термінологічного зручності поняття ефективності і якості він вважає за доцільне узагальнити терміном результативність.

Необхідноюумовою створення ефективної діяльності системи бібліотечного обслуговування інвалідів є координація бібліотек, різних систем і відомств, здійснювана на різних рівнях з охопленням різних областей бібліотечної роботи, що створює більш широкіможливості для задоволення запитів людей з обмеженими можливостями.

Після перемоги Жовтневої революції вся справа бібліотечного обслуговування міського населення прийняло принципово інше, ніж у дореволюційнійPоссии, напрямок і розмах. Воно сталопредметом повсякденного державної турботи, оскільки ступінь розвитку бібліотечної справи в містах багато в чому визначала задоволення духовних запитів робітників, багато з яких вже були долучені до книги і мали навички читання.

У практику все більше входитьцентралізація бібліотечного обслуговування міського населення.

Кожна бібліотека у відведеному їй районі бібліотечного обслуговування дитячого населення, спільно зі школами, піонерськими і комсомольськими організаціями, веде облік залучення дітей до бібліотеки,до систематичного читання і несе відповідальність за вирішення цього завдання. Методика обліку будується з таким розрахунком, щоб виявити, хто з дітей, де і в якій мірі користується бібліотечної книгою.

У деяких країнах застосовується децентралізована системабібліотечного обслуговування вищого навчального закладу. Так, в університетах Швеції поряд з центральними бібліотеками існують самостійні, не пов'язані ні з ними, ні між собою бібліотеки кафедр та кабінетів.

Було вжито заходів і щодо поліпшення бібліотечногообслуговування робітників і службовців машинно-тракторних станцій, де в 1933 році було відкрито вже близько 1200 стаціонарних бібліотек. У ряді районів і сільрад при радгоспах і машинно-тракторних станціях були створені опорні бібліотеки, на які покладалося надання допомогикнигами колгоспним бібліотекам та бібліотечне обслуговування колгоспного активу, спеціалістів сільського господарства.

У Латвії ще мало досліджень про бібліотечному обслуговуванні інвалідів, літніх і ослаблених людей, хворих. Цю категорію читачів обслуговують,головним чином, бібліотеки закладів охорони здоров'я. Незрячих і слабозорих читачів обслуговує Латвійська бібліотека сліпих та її філії по всій Латвії. Літніх, ослаблених і хворих обслуговують бібліотеки пансіонатів і лікарень.

Взаємодія бібліотек та органів НТІ в інформаційному і бібліотечному обслуговуванні фахівців і працівниківPАПО забезпечується шляхом взаємного використання фондів, проведення інформаційно-масових заходів по комплексній пропаганді досягнень сільськогосподарської науки і передового досвіду.

Міжгалузеві територіальні центри НТІ та пропаганди здійснюють довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування підприємств і організацій автономної республіки, краю, області, що перебувають у сфері їх територіальної діяльності. Багато міжгалузеві центри визначені як базові: вони отримують повний комплект каталогів, патентів і надають методичну допомогу службам НТІ, складають доповіді про стан науково-технічних досягнень в певний період на території, що обслуговується.

Міжгалузеві територіальні центри НТІ та пропаганди здійснюють довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування підприємств і організацій автономної республіки, краю, області, що перебувають у сфері їх територіальної діяльності. Багато міжгалузеві центри визначені як базові; вони отримують повний комплект каталогів, патентів і надають методичну допомогу службам НТІ, складають доповіді про стан науково-технічних досягнень в певний період на території, що обслуговується.

Єдиний план встановлює в масштабі району форми бібліотечного обслуговування кожного населеного пункту та виробничого колективу, вказує сфери діяльності різних бібліотек, намічає заходи по залученню населення до користування бібліотеками, кількість і види масових заходів для пропаганди книги, заходи щодо матеріально-технічного зміцненню бібліотечних установ, шляхи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, методи поширення передового досвіду роботи бібліотек. Подібний план затверджується райвиконкомом і набуває чинності документа, що визначає розвиток бібліотечної справи в районі.

За минулий час в місті склалася система бібліотечного обслуговування інвалідів, створено сприятливі для цієї категорії читачів умови в бібліотеках, у МУ БІС з'явилися надійні соціальні партнери в особі спеціальних муніципальних установ і громадських організацій.