А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ящик - тип

Ящики типу ЯРП11 призначені для захисту мереж змінного струму напругою до 380 В частоти 50 Гц і приймачів від тривалих перевантажень і струмів короткого замикання, а також для нечастих (до 6 за годину) комутацій ланцюгів змішаних активних і індуктивних навантажень...Явище - внутрішня конверсія

Явище внутрішньої конверсії на атомних електронах полягає в тому, що в важких порушених ядрах замість ядерного у-випроміню-чення зі значною вірогідністю випускаються (вириваються) групи моноенергетичних електронів з внутрішніх шарів (/С, L, М) електронної оболонки атома...Юстирування - прилад

Юстирування приладу, так само як і приладу ФЕК-М, проводиться за допомогою спеціального сітчастого фільтра...Ефективність - робота - установка

Ефективність роботи установок може бути додатково підвищена шляхом заміни аміачного охолодження охолодженням потоком з реактора...Ефект - використання

Ефект використання відцентрових (інерційних) сил для відділення твердих частинок від газового (повітряного) потоку використовується також в таких пристроях, як циклони (див. Рис. 25 поз. Ефект використання залишку на полях аналогічний одержуваному на інших органічних речовинах. технічний склад коксу,% (1962 р Ефект використання коксу характеризується його витратою на одиницю ваги одержуваного чавуну.
 Складальний кондуктор з пневматичними притисками. Ефект використання складального пристосування істотно залежить від швидкого дії і надійності механізму затискання елементів...Ядро - бром

Ядро брому, що відповідає нульовій абсциссе, приймається нерухомим...Ефект - виробничий важіль

Ефект виробничого важеля проявляється в силі його впливу...Ефективність - маркетингова діяльність

Ефективність маркетингової діяльності оцінюється поетапно: на стадії планування рекламної кампанії - з метою попередньої оцінки можливої ефективності маркетингових заходів і на стадії завершення реалізації маркетингової кампанії - як оцінка фактичного результату виконаної роботи...Поверховий апарат

Поверховий апарат встановлюється у лебідки з боку внесений стійки на кронштейнах, укріплених до подлебедочним балках. Попередньо апарат встановлюється на тимчасових підставках, з вивірянням ланцюгових зірочок в одній площині і одягненою ланцюгом. Після виготовлення і зміцнення кронштейнів апарат знову вивіряється, намічаються і свердлити отвори, і апарат закріплюється на болтах...Ефект - надпровідність

Ефект надпровідності веде нас до температур нижче 4 К, а потреба в холодопроизводительности в одному агрегаті досягає мільйонів кілоджоулів на годину...Ефект - комбінована дія

Ефект комбінованої дії при синергизме вище, більше адитивного і це враховується при аналізі гігієнічної ситуації в конкретних виробничих умовах. Потенціювання відзначається при спільній дії діоксиду сірки та хлору; алкоголь підвищує небезпеку отруєння аніліном, ртуттю і деякими іншими промисловими отрутами. Явище потенцирования можливо тільки в разі гострого отруєння...Поверховість - будівля

Поверховість будівель визначається в кожному окремому випадку, виходячи з конкретних технологічних і містобудівних умов...Південний схід - європа

Південний схід Європи, Мала Азія - це Візантійська імперія, східна половина спадщини великого Риму, дряхліюча, але могутня, осередок давньої і нової культури, торгівлі і ремесла тодішнього світу. Ми, зрозуміло, маємо на увазі той, досить умовний світ європейської цивілізації, який ніколи не був європейським в географічному понятті, включав і Передню Азію, Закавказзі, Північну Африку. Множинні зв'язки поєднували його зі Сходом: Індією, Китаєм, казково далекими архіпелагами тропічних морів..Екстракційна крива

Екстракційні криві мають максимум в області розчинів 0 1 М соляної кислоти в разі вилучення золота і ртуті і при рН 3 - срібла.

Екстракційні криві після афінної перетворення кривих, отриманих попередньо, показані на рис. 415 суцільними лініями. Значення проміжних концентрацій, отриманих в процесі розрахунку, наведені на цьому малюнку біля відповідних точок.

Екстракційні криві процесу екстрагування в установці для вимірювання коефіцієнта дифузії в твердих частинках в киплячому шарі. Екстракційна крива, отримана на установці, схема якої приведена на рис. 5.3 показана на рис. 5.4. Зміна концентрації речовини в твердих частинках має такий же характер, як в промислових апаратах.

Екстракційні криві за отриманими експериментальними даними будувалися і математично оброблялися за методикою, прийнятою в гд.

Екстракційна крива собоюзалежність екстракції іонів металу (в%) від параметра розчину, наприклад від рН або концентрації ліганда.

Теоретичні криві екстракції pf (pH для комплексів MI. Зрушення екстракційної кривої для MLn при зміні рН обумовлений зміною концентрації[HL ]0 яка залежить від дисоціації хелатообразующіе реагенту HL в водної фазі[уравнения ( 1.5.6 - 1) - ( 1.5.6 - 3) ]І нижче певного значення рН дуже швидко стає практично рівною нулю. В випадку Оксин цей ефект стає помітним при pH4 і при рН1 5 (див. рис. 4) переміщення по кривій екстракції оксінато металу МеОх при підвищенні загальної концентрації Оксин стає неможливим.

Вивчення екстракційних кривих ФМК і ММК для різної кислотності (005 - 3 М) в залежності від концентрації мо-лібдат-іона показало, що все екстракційний криві однотипні: мають більш-менш розмитий максимум і дві низхідні гілки. При цьому збільшення концентрації кислоти призводить до зрушення екстракційної кривої в область більш високої концентрації молибдат-іонів. Відомо, що в молибдатного розчинах при будь-якій концентрації Н існує набір полімерних форм молибдата з різним ступенем полімеризації, всі вони знаходяться в рівновазі. Збільшення концентрації Н призводить до зрушення рівноваги в бік мономерних форм Мо. А так як освіта гетерокіслоти залежить від концентрації в системі строго визначеної полімерної форми молібдену, то зі збільшенням концентрації кислоти для збереження сталості концентрації названої полімерної форми необхідно збільшення загальної концентрації молибдат-іонів в системі. Таким чином, слід говорити про вплив жорсткої концентраційної пов'язаності[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

До висновку рівняння для розрахунку інтервалу за допомогою номограми. Афінний перетворення екстракційних кривих для отримання дійсних концентрацій на інтервалах в разі двох останніх процесів показано вище.

Для розрахунку екстракційних кривих на електронно-обчислювальні котельної машині був розроблений алгоритм. По ньому складено; програма для ЕОМ Урал-2. Кожна з 17 екстракційних кри вих була розділена на 6 відрізків по довжині апарату.

Зміна коефіцієнта массоотдачи в залежності від співвідношення мас твердих частинок і екстрагента і розміру часток. | залежність коефіцієнта массоотдачи від розміру часток в початковій стадії процесу екстракції при кипінні під вакуумом. Отримані в досвіді екстракційний криві оброблялися аналогічно експериментальними даними лабораторної установки, але при цьому визначалися значення коефіцієнта массоотдачи не середній за цикл, а на кожному інтервалі.

Нижче наводяться приклади ряду характерних екстракційних кривих.

Вивчено можливість зв'язку максимумів на екстракційних кривих з подібним же зміною екстракції НС1 з водної фази.

ТБФ, ТОФО) показало, що екстракційний криві для обох сполук однотипні і виражені двома спадними гілками і більш-менш широким плато. При цьому для ФМК і ММК область рН екстракції значно ширше області рН появи забарвлення у водній фазі.

Розподіл Оксин в залежності від рН в системах вода - - хлороформ (О. Як приклад на рис. 4 наведена екстракційна крива р (%) /(рН) для окспхіноліна при 22 С і ц 0 1 в системах хлороформ - вода і бензол - вода.

Для визначення умов масообміну в екстракторі знімаються екстракційний криві, для чого експериментально встановлюються концентрації екстрагуються речовини в твердих частинках і в рідини в пробах, відібраних в ряді точок по довжині апарату. За відомим, таким чином, концентрацій на кожному інтервалі апарату між точками відбору проб, розміром частинок, часу перебування частинок на інтервалі, коефіцієнту дифузії (який може бути виміряний для кожного інтервалу в лабораторних умовах) коефіцієнт массоотдачи для цього інтервалу обчислюється за допомогою алгоритму зворотного интервально-ітераційного розрахунку (див. Додаток, блок-схеми VII і VIII - рис. П1 і П2) або за допомогою номограм, побудованих для частинок певної форми (див. гл.

Порівняння поведінки металів у екстракційно-хроматографії-чеський системі з екстракційними кривими цих металів дозволяє виявити основні тенденції зміни величин коефіцієнтів розподілу і факторів поділу. Хроматографічні коефіцієнти розподілу в залежності від складу водної фази відомі для великого числа елементів, особливо багата інформація, отримана методами паперової і тонкошарової хроматографії. У цьому випадку дані зазвичай наводяться в вигляді Rf-спектрів. Такі графічні залежності взагалі легко можна порівняти з екстракційними кривими. Близькість властивостей рідкоземельних елементів (РЗЕ) ускладнює їх поділ; поведінку РЗЕ при екстракції і екстракційно-хроматографическом процесі можна порівняти, зіставивши фактори поділу сусідніх елементів.

Цікаво, що в деяких випадках спостерігаються мінімуми на екстракційних кривих в координатах оптична щільність екстракту - рН, проте екстракція в мінімумі залишається повною. Справа в тому, що іноді при різних рН екстрагуються різні (і по-різному забарвлені) комплекси.

Слід зазначити, що концентрація екстрагуються іонів металу і іонів інших металів може впливати на стан екстракційної кривої.

З рівнянь (156 - 13а) і (156 - 136) слід, що положення ідеальної кривої розподілу (екстракційної кривої) не залежить від концентрації металу і що при підвищенні концентрації комплек-зметикували реагенту[HL ]0 на порядок величини екстракційна крива зсувається на одну одиницю рН в кислу область, і навпаки.

Порівняння цього рівняння з рівнянням (8) і відповідних виразів для pHi /2 показує, що в присутності комплек-зметикували реагентів нахил екстракційної кривої зменшується, а сама крива зсувається в область більш високих значень рН (див. також рис. 1 гл.

Вивчення екстракційних кривих ФМК і ММК для різної кислотності ( 005 - 3 М) в залежності від концентрації мо-лібдат-іона показало, що все екстракційний криві однотипні: мають більш-менш розмитий максимум і дві низхідні гілки. При цьому збільшення концентрації кислоти призводить до зрушення екстракційної кривої в область більш високої концентрації молибдат-іонів. Відомо, що в молибдатного розчинах при будь-якій концентрації Н існує набір полімерних форм молибдата з різним ступенем полімеризації, всі вони знаходяться в рівновазі. Збільшення концентрації Н призводить до зрушення рівноваги в бік мономерних форм Мо. А так як освіта гетерокіслоти залежить від концентрації в системі строго визначеної полімерної форми молібдену, то зі збільшенням концентрації кислоти для збереження сталості концентрації названої полімерної форми необхідно збільшення загальної концентрації молибдат-іонів в системі. Таким чином, слід говорити про вплив жорсткої концентраційної пов'язаності[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

Величина ре /п має велике аналітичне значення, так як дозволяє оцінювати[см. уравнение ( 1.5.6 - 22) ]становище і вид загальної екстракційної кривої, фактор поділу і оптимальне рН поділу.

З рівнянь (156 - 13а) і (156 - 136) слід, що положення ідеальної кривої розподілу (екстракційної кривої) не залежить від концентрації металу і що при підвищенні концентрації комплек-зметикували реагенту[HL ]0 на порядок величини екстракційна крива зсувається на одну одиницю рН в кислу область, і навпаки.

Проведено дослідження процесу массоотдачи в ротаційному екстракційному апараті бурякоцукрового виробництва. Знято екстракційний криві при різних режимах роботи апарату. Розраховані коефіцієнти массоотдачи на восьми ділянках апарату за наступними даними: 1) концентрації цукру і сухих речовин в екстракційної рідини, у вихідній сировині (буряку), а також у вихідному відході (жоме); 2) температурі (по довжині апарату); 3) розміром і швидкості руху екстрагуються частинок; 4) кількості екстракційної рідини.

Проведено дослідження інтенсивності масообміну по довжині 1аклонних екстракційних апаратів безперервної дії. Крою екстракційний криві за даними вимірювання лонцентра - 1іі цукру і сухих речовин в екстрагуючої рідини в центрі саждого з 12 розрахункових ділянок.

Залежність загальної концентрації аммониевой солі ТЛАНХ]орг від[TJIAlopr анх для цикло-гексана. Точки, указанные сплошными треугольниками, определены с помощью ради обромида[101. Чтобы пояснить возможную трудность, рассмотрим рис. 6, где показаны кривые экстракции галоидоводородных кислот растворами ТЛА в циклогексане. При высоких концентрациях экстракционные кривые для ТЛА-HI и ТЛА-НС1 изгибаются в сторону отрицательного наклона. Этот результат полностью лишается физического смысла, если все отклонения от прямой линии с наклоном 1 приписывать образованию агрегатов из ионных пар.
Изучение экстракционных кривых ФМК и ММК для разной кислотности ( 0 05 - 3 М) в зависимости от концентрации мо-либдат-иона показало, что все экстракционные кривые однотипны: имеют более или менее размытый максимум и две нисходящие ветви. При этом увеличение концентрации кислоты приводит к сдвигу экстракционной кривой в область более высокой концентрации молибдат-ионов. Известно, что в молибдатных растворах при любой концентрации Н существует набор полимерных форм молибдата с различной степенью полимеризации, все они находятся в равновесии. Увеличение концентрации Н приводит к сдвигу равновесия в сторону мономерных форм Мо. А так как образование гетерокислоты зависит от концентрации в системе строго определенной полимерной формы молибдена, то с увеличением концентрации кислоты для сохранения постоянства концентрации названной полимерной формы необходимо увеличение общей концентрации молибдат-ионов в системе. Таким образом, следует говорить о влиянии жесткой концентрационной сопряженности[Н ]/W2w2w210. в системі на ступінь екстракції гетерополікислоти органічними розчинниками. На рис. 317 приведені області оптимальної екстракції для різних розчинників і кислот.

Можливо досліджувати коефіцієнти розподілу в залежності від концентраційних змінних як в органічній, так і у водному фазах. Графічна залежність коефіцієнта розподілу або відсотка екстракції від складу водної фази, особливо від концентрації гидроксония або кислоти, зазвичай в, екстракції називається екстракційної кривої. Криві такого типу отримані для великого числа елементів і багатьох систем.

Ряд авторів розвинули кількісний підхід, що узагальнює дані по рівноважної екстракції, що послужило основою передбачення поведінки екстракційних систем. Однак необхідні для розрахунку дані отримані тільки для обмеженого числа систем, тому для знаходження оптимальних умов едстракціі іонів металів в більшості випадків доводиться будувати експериментальні екстракційний криві.

Процес в киплячому (зваженому) шарі може протікати за різними схемами взаємодії твердого тіла з рідиною. Це може бути періодичний процес, процес повного (ідеального) змішання, процес в короткому шарі, прямоточний і протиточний процеси. Якщо в перших трьох процесах в умовах киплячого шару практично виконуються всі основні закономірності перебігу цих процесів (характер зміни екстракційних кривих, сталість наведеного співвідношення витрат мас), то два останніх процесу в умовах киплячого шару є в значній мірі суперпозицію кожного з цих процесів з процесом повного змішання.

Порівняння поведінки металів у екстракційно-хроматографії-чеський системі з екстракційними кривими цих металів дозволяє виявити основні тенденції зміни величин коефіцієнтів розподілу і факторів поділу. Хроматографічні коефіцієнти розподілу в залежності від складу водної фази відомі для великого числа елементів, особливо багата інформація, отримана методами паперової і тонкошарової хроматографії. У цьому випадку дані зазвичай наводяться в вигляді Rf-спектрів. Такі графічні залежності взагалі легко можна порівняти з екстракційними кривими. Близькість властивостей рідкоземельних елементів (РЗЕ) ускладнює їх поділ; поведінку РЗЕ при екстракції і екстракційно-хроматографическом процесі можна порівняти, зіставивши фактори поділу сусідніх елементів.

Знайдено, що ряд маскують реагентів зрушує екстракцію срібла до величин рН, досить високих, щоб могла бути отримана крива екстракції. З використанням рівняння (14) були розраховані теоретичні значення рН /, для екстракції хлороформом і порівняні з експериментальними величинами. Для розрахунку значень pHi /, при екстракції хлороформом використана величина константи 6 - Ю5 певна з даних по екстракції за відсутності маскують реагентів. Для випадку екстра ції чотирьоххлористим вуглецем були отримані три екстракційний криві....[/TJIAlopr][/HL][/HL][/HL]Ефективність - видалення

Ефективність видалення вільного СО2 залежить хт витрати води через декарбонізатор (питомої витрати подаваного вентилятором повітря), температури вихідної води і її лужності...Ексцентрична втулка

Эксцентрические втулки обрабатываются на токарных станках с помощью Специальных патронов и оправок. В ряде случаев сверление боковых отверстий и фрезерование различных па - 8ов выполняются как отдельные операции на сверлильных и фрезерных станках...Ефективність - застосування

Ефективність застосування кожного методу очищення визначається в першу чергу санітарними і технічними вимогами і залежить від фізико-хімічних властивостей токсичних домішок, від складу і активності реагентів, що застосовуються для очищення, а також від конструктивного оформлення процесу знешкодження...Електроди-інструмент

Електроди-інструменти виготовляють з міді, латуні, вольфраму і алюмінію.

Електроди-інструменти виготовляють з вуглеграфітових матеріалів і алюмінію.

Спеціальне пристосування для обробки поверхонь складної форми. Електроди-інструменти затискають в поворотному патроні, що дозволяє регулювати положення електрода відносно вертикальної площини.

Електроди-інструменти (катоди) зазвичай виготовляють з міді, проте їх можна також виготовити з латуні, графіту, нержавіючої сталі та ін. Елементи установок, які використовуються для закріплення електродів-інструментів, рекомендується виготовляти з металів, що володіють високою електропровідністю і достатню міцність, наприклад теллурістий бронзи.

Схеми гвинтового. | Схеми кріплення твердосплавних пластин. | Схема запрессовки твердосплавної матриці в обойму. Електроди-інструменти кріплять в шпиндель верстата або в елек-трододержатель. оброблювані заготовки встановлюють на стіл верстата або в пристосуванні. Ванну верстата заповнюють робочою рідиною (гасом, маслом) на 5 - 10 мм вище оброблюваної заготовки. Робочий контур матриці виготовляється за два проходи - чорновий і чистовий.

Електроди-інструменти є одним з основних елементів, що визначають ефективність застосування електроімпульсного методу обробки.

Електроди-інструменти складаються з робочої частини з поверхнями, які беруть участь в формоутворенні, і допоміжних елементів, необхідних для фіксації положення і кріплення електродів в верстаті і обмежених поєднанням допоміжних і базових поверхонь.

Електроди-інструменти з міді застосовуються при обробці твердосплавних деталей, прошивання щілиновидних отворів і отворів порівняно малого діаметра, при чистової обробки на підвищених частотах, а також в тих випадках, коли висока вартість самого матеріалу електрода-інструменту компенсується малою вартістю його виготовлення, як, наприклад, при вилученні зламаних інструментів електродами у вигляді мідної трубки. Мідь з огляду на її стабільної якості використовується також як еталонний матеріал при перевірці і оцінці обладнання.

Електроди-інструменти з алюмінію і алюмінієвих сплавів застосовуються при попередній обробці порожнин і отворів без різко виділяються виступів в сталевих деталях і деталях з жароміцних сплавів.

Електроди-інструменти (робоча частина), що застосовуються при обробці наскрізних отворів, виконують у вигляді стрижня, поперечні перерізи якого є еквідістанти відповідних перетинів оброблюваного отвору.

Електрод-інструмент з хвостовиком, виготовленим за одне ціле з робочою частиною. | Електрод-інструмент з прикріплюється до робочої частини хвостовиком. а - електрод. б - хвостовик. Електроди-інструменти для круглого і плоского шліфування виконуються з робочою частиною у вигляді диска або циліндра, при встановленні розмірів яких враховуються міцність і жорсткість електрода, розміри заготовки, знос і деякі інші конструктивні міркування.

Електрод-інструмент з робочої графітованої частиною, що прикріплюється.

Електроди-інструменти, використовувані при обробці обкаткою, базуються за допомогою циліндричних поверхонь або плоских базових майданчиків в залежності від їх розмірів і конструкції.

Електроди-інструменти з мідного сплаву МЦ-4 виготовляють литтям і з застосуванням слюсарно-механічних методів обробки.

Електроди-інструменти з графітованої матеріалу ЕЕГ виготовляються із застосуванням методів слюсарно-механічної обробки. Заготовки з цього матеріалу випускаються у вигляді бруска. Якщо розміри бруска недостатні для виготовлення з нього електрода-інструменту необхідних розмірів, електрод-інструмент виготовляють з двох або декількох частин, склеєних епоксидним клеєм.

Електроди-інструменти, виготовлені з одного шматка гра-фітірованного матеріалу, сушаться в шафах при температурі 300 - 400 С. Клеєні епоксидним клеєм електроди сушаться при температурі 130 - 140 С. Тривалість сушіння залежить від розмірів електродів-інструментів і температури в сушильній камері і становить від декількох годин до доби і більше. Під час сушіння робоча рідина, що виділяється з електрода-інструменту, зволожує його поверхню. Тому момент закінчення сушіння може бути встановлений шляхом спостереження за поверхнею електрода-інструменту. Висихання поверхні свідчить про видалення вологи з електрода-інструменту.

Електроди-інструменти мають профіль, що представляє собою скориговану негативне зображення оброблюваної порожнини. Розміри робочої частини електрода зменшуються в напрямку нормалі до поверхні на величину, що дорівнює сумі величин межелектродного зазору і висоти максимальних поверхневих нерівностей; в разі застосування коливальних головок враховують амплітуду осциляції. 
Електроди-інструменти виготовляють з латуні, мідно-графито-вої маси, міді та інших струмопровідних матеріалів.

Електроди-інструменти виготовляють також з алюмінію, латуні, міді, сталі, чавуну, мідно-графітової композиції і гра-флтізірсванного матеріалу марки ЕЕГ різними методами: механічною обробкою, литтям, штампуванням, пресуванням, електрсобработкой, металізацією, гальванопластики та ін. Литі електроди отримують литтям по виплавлюваних моделях або в кокілях. Кращі результати отримують при литті під тиском.

Електроди-інструменти для електрохімічної обробки виготовляються з металів з хорошою електропровідністю і стійких проти корозії: червоної міді, латуні, різних марок нержавіючої сталі. Робоча частина електродів є кілька відкоригований негативний профіль деталі. Коригування робочої частини викликана особливостями обтікання деталі електролітом, а також специфікою розподілу електричного струму в електроліті. Якщо, наприклад, потрібно відтворити плоску поверхню, то катод слід застосовувати злегка випуклої форми, так як по краях деталі концентрація струму вище і процес протікає інтенсивніше, ніж в центрі. При електрохімічному профілювання на оптимальних режимах і правильно обраному електроліті відкладення металу на катоді не відбувається.

Електроди-інструменти, що застосовуються фірмою, виготовляються з нержавіючої сталі звичайними методами. Площині, зрізані під кутом на краях робочої поверхні електродів, служать для направлення електроліту. За даними фірми, виготовлення катодів інструментів порівняно дорого. На цій стадії розвитку процесу виготовлення електродів виправдовує себе лише при партії оброблюваних деталей більше 1000 шт. Для операцій розрізання, вирізання або свердління кількість оброблюваних деталей не грає ролі, так як електроди мають більш просту форму.

Електроди-інструменти для прошивки отворів зазвичай виготовляють зі стандартних суцільнотягнених трубок з корозійно-стійких або титанових сплавів.

Електроди-інструменти для обробки штампів виготовляються з червоної міді.

Фактори, що визначають стійкість інструменту при електроіскровий обробці. Масивні електроди-інструменти більш стійкі, ніж тонкі. Важливим є збереження сталості перетину електрода на різних його ділянках.

Знос електрода-інструменту при обробці різних матеріалів (частота 400 імп /сек. робоча рідина - індустріальне масло 12. матеріал електрода - мідь. Опрацьований матеріал. Вольфрамові електроди-інструменти займають по зносу проміжне положення між графітовими і мідними електродами. Зносостійкість вольфрамових електродів, наприклад при тривалості імпульсів 1000 мксек і шпаруватості, становить 2 - 3%, що в 4 - 5 разів менше зносу мідних електродів і приблизно в 10 разів більше зносу графітованих електродів.

дискові електроди-інструменти 1 можуть виготовлятися з міді, латуні, алюмінію і сталі.

Вольфрамові електроди-інструменти або елементи з вольфраму, якщо такі входять в електроди, особливої обробці не піддаються. Вольфрамова заготовка у вигляді готового дроту або стрічки лише розрізається на елементи заданої довжини. Іноді заготівля піддається виправленню, яка здійснюється з підігрівом шляхом пропускання струму через заготовку.

Фактори, що визначають стійкість інструменту при електроіскровий обробці. Масивні електроди-інструменти більш стійкі, ніж тонкі. Важливим є збереження сталості перетину електрода на різних його ділянках.

Отримують електроди-інструменти і пресуванням з обпаленого міді, латуні або алюмінію.

Схема холодно -[IMAGE ]. Комплект електродів для. Значно ефективніше електроди-інструменти з гартових друкарських шрифтів. Для глибокого клей-Менія вони не годяться, тому що термін служби їх малий.

витрати на електроди-інструменти складають істотну частку від загальних витрат на обробку. Тому при освоєнні процесів електроімпульсної обробки на електроди-інструменти звернуто особливу увагу. Електроди-інструменти повинні мати високу ерозійної стійкістю при стабільній продуктивній роботі по заданому матеріалу, бути технологічними і легко піддаються обробці методами, відповідними типу їх виробництва, мати бази для кріплення на верстаті і бути виконаними з точністю, достатньою для досягнення необхідної точності обробки.

У случе необхідності електроди-інструменти, виготовлені вихровим копіюванням, так само, як і після копіювально-фрезерної обробки, можуть доводитися вручну для отримання високих класів чистоти і точності. Їх контроль може здійснюватися шаблонами або об'ємними еталонними формами по фарбі.

Крім того, електроди-інструменти виходять невеликої довжини, а це знижує термін їх служби.

для профільного шліфування застосовують електроди-інструменти, що працюють периферією. Ці електроди в перерізі уздовж осі по периферії мають профіль, окреслений еквідістантой до контуру заданого профілю на відстані, рівному сумі межелектродного зазору і припуску під подальшу обробку.

Електрод-інструмент для многоконтурной обробки решітки. При многоконтурной обробці використовуються електроди-інструменти, що складаються з робітників, ізольованих один від одного елементів, кожен з яких приєднується до окремого контуру. На рис. 91 показаний електрод-інструмент для обробки решітки. Він складається з шести робочих секцій з графітованої матеріалу ЕЕГ, приклеєних до текстолітовими диску.

На верстаті 4723 застосовуються електроди-інструменти зі спеціальних графітірованних матеріалів, дешевші, ніж зазвичай застосовуються при електроерозійної обробці мідні або латунні.

На Горьківському автомобільному заводі електроди-інструменти виконують з латунної або мідної стрічки шляхом протягування її через фільєру, що має форму потрібний розділовий. У цьому випадку форма знаків, особливо букв, відмінна від прийнятого стандартного накреслення і не має товарного вигляду. Крім того, виготовлення електродів-інструментів протягуванням досить трудомістким, і не всі знаки можуть бути цим способом отримані, якщо величина їх менше 20 мм.

Верстат дозволяє обробляти фасонні графітові електроди-інструменти розмірами до 200 X 200 X 200 мм при продуктивності до 100 см3 /хв.

У тих випадках, коли електроди-інструменти проходять відновлення після роботи на електроімпульсних верстатах, електроди попередньо сушать, так як після просочення робочої рідиною у ванні електроімпульсного верстата утворюється в процесі обробки на віхрекопіровальном верстаті в'язка стружка забиває проміжки між ріжучими елементами різака і погіршує різання.

У табл. 18 показані деякі типові електроди-інструменти, які застосовуються для виготовлення порожнин і отворів.

Для прошивання і різання постійних магнітів використовуються латунні або мідні електроди-інструменти необхідної конфігурації і розмірів. Крім латунних і мідних електродів використовуються також електроди зі спеціального графіту марки ЕЕГ, що володіють хорошою електропровідністю і ерозійної стійкістю. Витрати електродів-інструментів залежить від оброблюваного матеріалу, матеріалу електрода, режимів обробки, умов прокачування робочої рідини. На грубих режимах витрата латунних електродів становить до 100%, а графітових до 40% від ваги знятого матеріалу.

Пристрій для випрямлення електродів-інструментів. Так як більшість цифр несиметрично в перерізі, то при видавлюванні електроди-інструменти деформуються і набувають дугоподібну форму. Їх випрямляють шляхом витягування при нагріванні електричним струмом.

У всіх верстатах гами, починаючи з моделі II, застосовують електроди-інструменти, виготовлені з алюмінію і спеціальних графітірованних матеріалів, значно дешевших, ніж мідні або латунні.

Верстати для електрохімічної обробки мають універсальне застосування - - тільки робочі пристосування і електроди-інструменти змінні, обираємо в залежності від виду операції та від форми і розмірів виготовленого вироби. На цих верстатах може працювати будь-який малокваліфіковану робочий: короткий інструктаж, і закріплюй на робочому столі деталь, так натискай кнопку.

Генератор типу 8ВЧІУ - М аналогічний генератору типу 8ВЧІУ, але відрізняється від останнього наявністю системи подачі, що дозволяє автоматично подавати електроди-інструменти до деталі під час обробки. У генераторі є елементи, що використовуються для перемотування і натягу дротяного електрода, якщо генератор використовується для роботи з дротовим верстатом, які не мають пристроїв для живлення двигунів.

Найкращі показники щодо стабільності процесу і можливості підведення потужності до місця обробки для всієї групи оброблюваних електроімпульсним методом металів і сплавів показують електроди-інструменти з робочою частиною, виготовленої з міді.

Електроіскрове нарощування металу на деталі здійснюється за допомогою конденсаторних установок УПР-ЗМ, ІАС-2М, ЕФД-25 ЕФД-45 та інших з використанням ручних вібраторів, в яких закріплюються електроди-інструменти. Цей процес може бути механізований, якщо вібратор з електродом-інструментом встановити на супорті, а деталь в патроні токарного верстата.

Схема електроімпульсного верстата. Протягом 1 сек відбуваються 490 імпульсних дугових розрядів. Електроди-інструменти виготовляються з міді, чавуну, алюмінію та його сплавів, углеграфіга.

Залежність кута конуса від режимів обробки.

Заготовки в такому пристосуванні за допомогою притисків кріпляться в самоцентрующем патроні. Електроди-інструменти фіксуються в електродотримачі за допомогою штифтів або базових майданчиків.

Щілина змінного перерізу і електроди для її виготовлення по частинах. Товщина хвостовій частині електрода, виготовленого у вигляді лопатки, зменшується проти робочої частини на кілька десятих міліметра. Електроди-інструменти, що застосовуються при прошивці вузьких (менше 0 6 мм) глибоких щілин, виготовляються зазвичай з міді, для збільшення жорсткості вони хромовані, іноді обискріваются. Швидкість прошивання щілин по глибині становить 0 5 - 0 8 мм. Чистота обробленої поверхні до 5 - 6-го класів....[/IMAGE]Етна

Етна: 1) вулкан в сх...Чисельний рахунок

Чисельний рахунок для т 1 і т - s теж зручніше проводити, замінивши в рівняннях (814), (815) циліндричні функції та їх похідні відповідними виразами через функції Ейрі...